Skip to main content
Agriculture and rural development

Rozvoj rastlinných bielkovín v EÚ

Správa

Európska komisia skúma možnosti využitia potenciálu výroby rastlinných bielkovín v EÚ, v reakcii na potreby poľnohospodárov, výrobcov a spotrebiteľov.

Výroba a získavanie rastlinných bielkovín pre agropotravinárske odvetvie vyvoláva opakovane politickú diskusiu na úrovni EÚ. V správe o rozvoji rastlinných bielkovín v Európskej únii sa vyhodnocuje situácia v oblasti ponuky rastlinných bielkovín a dopytu po nich v EÚ a skúmajú sa možnosti ďalšieho rozvoja ich produkcie hospodársky a environmentálne vhodným spôsobom. Okrem toho správa obsahuje sumár analýzy sektora bielkovín v EÚ, ktorý vykonala Komisia.

22 NOVEMBER 2018
Report: Development of plant proteins in the European Union
English
(HTML)
Stiahnuť

Súvislosti

Vo februári 2018 sa uskutočnil prieskum medzi zainteresovanými stranami s cieľom posúdiť súčasnú situáciu v EÚ. Komisia následne usporiadala štyri semináre na tému rastlinných bielkovín s cieľom diskutovať o výskume a inovácii, o agronomických postupoch a environmentálnych prínosoch, o dodávateľskom reťazci v EÚ a o dopyte v iných segmentoch trhu. Správa bola predložená a prerokovaná v novembri 2018 počas konferencie na vysokej úrovni.

K najbežnejším rastlinám bohatým na bielkoviny patria sója, bôbovité rastliny (zrno a krmovina) a olejnaté semená. Ako zdroj aminokyselín predstavujú rastlinné bielkoviny kľúčovú zložku krmiva a majú zásadný význam pre poľnohospodárstvo EÚ. Okrem toho sa v čoraz väčšej miere konzumujú ako súčasť ľudskej stravy s globálnou ročnou mierou rastu takmer 7 %. EÚ však vykazuje vysoký deficit rastlinných bielkovín a dováža väčšinu objemu potrieb odvetvia poľnohospodárstva EÚ.

Ďalší rozvoj výroby rastlinných bielkovín v EÚ môže priniesť nielen hospodárske úžitky pre poľnohospodárov a výrobcov potravín a krmív, ale aj širokú škálu environmentálnych a klimatických výhod. Bielkovinové plodiny predovšetkým prispievajú k viazaniu dusíka z atmosféry v pôde, a preto zohrávajú dôležitú úlohu v udržateľnejšom kolobehu dusíka.

Napriek tomu sa zistili určité ťažkosti rozvoja sektora rastlinných bielkovín v EÚ, ako sú:

  • nepriaznivé agronomické podmienky v Európe pre výrobu rastlinných bielkovín veľkého rozsahu;
  • hospodárska výnosnosť týchto plodín v Európe;
  • konkurencieschopnosť bielkovinových plodín EÚ v porovnaní s dovážanými rastlinnými bielkovinami;
  • konkurencia vo využívaní ornej pôdy;
  • chýbajúci výskum v oblasti šľachtenia, agronomických postupov a ďalšieho využitia.

EÚ v posledných rokoch priamo alebo nepriamo podporuje produkciu rastlinných bielkovín viacerými opatreniami, ktoré už sú súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ide o ekologizačné opatrenia, ktoré podporujú oblasti ekologického záujmu a diverzifikáciu plodín, dobrovoľne viazanú podporu a výskum a inováciu, napríklad prostredníctvom špecializovanej skupiny EIP-AGRI.

Konferencia na vysokej úrovni

Správa bola predložená a prerokovaná dňa 22. a 23. novembra 2018 počas konferencie na vysokej úrovni, ktorá sa konala vo Viedni v Rakúsku. Podujatie spoluorganizovalo rakúske predsedníctvo EÚ a Európsky parlament prispel do diskusie.

19 DECEMBER 2018
Conference report - The development of plant proteins in the European Union
English
(220.43 KB - PDF)
Stiahnuť

Prieskum medzi zainteresovanými stranami

Príprava správy o rozvoji rastlinných bielkovín v Európe začala prieskum medzi zainteresovanými stranami. Z jej výsledku vyplynul obrovský záujem o túto tému v celej EÚ. Na dotazník odpovedalo celkovo viac ako 440 odborníkov v odbore z 26 členských štátov. Prieskum takisto potvrdil, že rozvoj rastlinných bielkovín v Európe by mal byť spoločným úsilím orgánov verejnej správy, poľnohospodárov a priemyslu.

Documents

 

18 NOVEMBER 2019
Factsheet – EU Legumes benefit people and the planet
English
(3.23 MB - PDF)
Stiahnuť