Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Pienas ir pieno produktai

Apžvalga

Europos Sąjunga yra svarbi pieno ir pieno produktų gamintoja – šie produktai yra įtraukti į bendrą rinkos organizavimą (BRO).

Pieno gamyba vykdoma visose ES šalyse ir sudaro didelę ES žemės ūkio produkcijos vertės dalį. Apskaičiuota, kad per metus ES iš viso pagaminama apie 155 mln. tonų pieno. Pagrindinės gamintojos yra Vokietija, Prancūzija, Lenkija, Nyderlandai, Italija, Airija. Kartu jos pagamina beveik 70 % visos ES pieno produkcijos.

ES pieninių galvijų skaičius pastaraisiais metais mažėjo, nes padidėjo pieno primilžis iš vienos karvės. 2020 m. ES buvo apie 20 mln. karvių, iš vienos karvės vidutiniškai primelžta 7300 kg pieno.

Ūkių ir pieninių galvijų bandų dydžiai labai skiriasi, labai nevienodas ir primilžis. Tačiau, pieno sektoriui plėtojantis visoje ES, sumažėjo primilžio skirtumai ir kiti techniniai veiksniai, o mažiau pažengę pieno gamintojai sparčiai vejasi tuos, kurie restruktūrizavosi ir modernizavosi pirmieji.

Intervencija į rinką

Pieno sektoriui apsaugoti didesnių rinkos trikdžių laikotarpiu taikoma keletas mechanizmų. Intervencija į rinką visų pirma užtikrina apsaugines priemones didelio rinkos disbalanso atvejais valstybės intervencijos ir privataus sandėliavimo pagalbos forma.

Valstybės intervencija

Valstybės intervencija – tai valdžios institucijų vykdomas tam tikros rūšies prekių supirkimas ir saugojimas valstybės sandėliuose tol, kol rinkos sąlygos leis jas grąžinti į rinką. Pieno sektoriuje valstybės intervencija gali būti taikoma sviestui ir nugriebto pieno milteliams (NPM).

Kasmet nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d. privatūs veiklos vykdytojai gali pasiūlyti ne daugiau kaip 109 000 tonų nugriebto pieno miltelių ir 50 000 tonų sviesto, atitinkančių konkrečius kokybės reikalavimus; šis kiekis turi būti nupirktas nustatyta kaina. Pasiekus šiuos kiekius, intervencija tęsiama konkurso tvarka iki intervencinio laikotarpio pabaigos.

Per valstybės intervenciją sukauptos atsargos vėl parduodamos rinkoje Europos Komisijos paskelbto konkurso tvarka.

ES šalių mokėjimo agentūros yra atsakingos už veiksmų, susijusių su intervencinėmis pieno ir pieno produktų sektoriaus priemonėmis, valdymą ir kontrolės užtikrinimą.

2019 M. RUGPJŪČIO 12 D.
List of paying agencies

Privataus sandėliavimo pagalba

Privataus sandėliavimo pagalba yra dar vienas mechanizmas, kuriuo ES saugo pieno sektorių nuo rinkos sutrikdymo. Pieno sektoriuje ši pagalba taikoma sviestui, nugriebto pieno milteliams ir saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) arba saugomos geografinės nuorodos (SGN) sūriams.

Šia pagalba padengiama dalis sandėliavimo išlaidų, kol produktai yra laikinai pašalinti iš rinkos. Privataus sandėliavimo pagalba teikiama ne automatiškai (skirtingai nuo valstybės intervencijos), todėl tam reikia priimti Komisijos reglamentą.

Pagal sviesto ir nugriebto pieno miltelių privataus sandėliavimo programas sandėliavimo išlaidos paprastai padengiamos ne trumpesniu kaip 90 dienų ir ne ilgesniu kaip 210 dienų laikotarpiu (apibrėžtu Komisijos reglamente, kuriuo pradedama taikyti tokia programa). Pagalbą paprastai sudaro fiksuotas tarifas už toną ir suma už toną per dieną.

Prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

ES yra stambi pieno produktų eksportuotoja ir didžiausia pasaulyje sūrio ir nugriebto pieno miltelių eksportuotoja. Eksportuojant pieną pagal tam tikras trečiųjų šalių suteiktas kvotas, būtina gauti eksporto licenciją.

Be to, į ES įvežamiems pieno produktams taikomas importo režimas. Norint naudotis lengvatine importo tvarka, reikia gauti importo licenciją ir, paprastai, sumokėti importo muitą. Pagal kelis daugiašalius ir dvišalius prekybos susitarimus nustatyta lengvatinė importo tvarka, taikant mažesnį arba nulinį importo muitą, daugiausia importo kvotų forma.

Pieno produktų eksporto ir importo režimų reikalavimai nustatyti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/760 ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/761, kurie abu buvo priimti 2019 m. gruodžio 17 d.

Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinys

2012 m. priimtas pieno sektoriaus teisės aktų rinkinys – tai įvairios priemonės, kuriomis siekiama pagerinti pieno sektoriaus tiekimo grandinę ir padidinti jo atsparumą 2015 m. nustojus galioti kvotų sistemai.

Pieno gamintojų ir perdirbėjų rašytinės sutartys

ES šalys gali nustatyti, kad rašytinės ūkininkų ir perdirbėjų sutartys būtų privalomos, ir įpareigoti pieno supirkėjus siūlyti ūkininkams tam tikrą minimalų sutarties galiojimo laikotarpį. Sutartys turėtų būti sudarytos prieš pristatymą, jose turėtų būti numatyti konkretūs elementai, pavyzdžiui:

 • kaina,
 • kiekis,
 • trukmė,
 • išsami mokėjimo informacija,
 • surinkimas,
 • taisyklės neįveikiamų aplinkybių atveju.

Dėl visų šių elementų šalys turėtų laisvai susitarti, o ūkininkai sutartyse gali atmesti minimalios trukmės pasiūlymą.

Kolektyvinės derybos per gamintojų organizacijas

Ūkininkai gali jungtis į gamintojų organizacijas, kurios gali kolektyviai tartis dėl sutarčių sąlygų (neviršydamos tam tikrų kiekybinių apribojimų, kad nebūtų iškraipyta konkurencija), įskaitant žalio pieno kainą.

Susijusi informacija

Žalio pieno gamybos apimčių skelbimas

Tarpšakinėms organizacijoms taikomos taisyklės

Pieno sektoriaus tarpšakinėms organizacijoms taikomos specialios ES taisyklės leidžia pieno tiekimo grandinės dalyviams įsitraukti į dialogą ir vykdyti tam tikrą bendrą veiklą. Ši veikla, be kita ko, yra susijusi su:

 • pardavimo skatinimu,
 • moksliniais tyrimais,
 • inovacijomis,
 • kokybės gerinimu.

Taip siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir geriau perprasti gamybą ir rinką.

SKVN / SGN sūrių tiekimo valdymas

Gamintojų organizacijos, tarpšakinės organizacijos arba SKVN / SGN grupės prašymu ES šalims leidžiama tam tikromis sąlygomis taikyti SKVN / SGN sūrių tiekimo valdymo taisykles. Šia priemone siekiama užtikrinti sūrių, ženklinamų SKVN arba SGN, pridėtinę vertę ir kokybę, o tai ypač svarbu pažeidžiamiems kaimo regionams.

Ši priemonė šiuo metu taikoma šių rūšių sūriams:

 • „Asiago“ (IT),
 • „Beaufort“ (FR),
 • „Comté“ (FR),
 • „Grana Padano“ (IT),
 • „Gruyère“ (FR),
 • „Parmigiano Reggiano“ (IT),
 • „Pecorino Romano“ (IT),
 • „Reblochon“ (FR),
 • „Morbier“ (FR),
 • „Abondance“ (FR),
 • „Emmental de Savoie“ (FR),
 • „Tomme de Savoie“ (FR).

Susijusi informacija

Išsamiau apie geografines nuorodas ir kokybės sistemas

2016 m. pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio ataskaita

Pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos padėties raida ir pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio nuostatų taikymas

Pieno ir pieno produktų rinkos padėties raida

2024 M. BIRŽELIO 21 D.
Implementation of the Milk Package (2023)

Teisinis pagrindas

ES pieno ir pieno produktų sektoriaus teisinis pagrindas nustatytas ES reglamentu 1308/2013 dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo ir šiais reglamentais:

Išskirtinės priemonės

Didelių rinkos sutrikimų laikotarpiais gali būti taikomos išskirtinės atskiros priemonės. Teisinis jų pagrindas nustatytas ES reglamento 1308/2013 (BRO) 219–222 straipsniuose.

Atsižvelgdama į precedento neturinčią padėtį, susidariusią dėl COVID-19 krizės, Komisija patvirtino laikinas nuo ES konkurencijos taisyklių nukrypti leidžiančias nuostatas, kuriomis galėjo naudotis visi ES šalių ūkininkai. Kiekviena ES šalis turėjo pranešti apie naudojimąsi jomis. Prancūzija pranešė apie šių priemonių taikymą pieno sektoriuje.

Prekybos standartai

Be tepiųjų riebalų prekybos standartų, toliau išvardytiems produktams taikomos specialios apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai:

Rinkos stebėjimas

ES pieno rinkos stebėjimo centras teikia duomenis ir informaciją apie pieno sektorių. Jis stebi ir analizuoja buvusias ir esamas šių sričių tendencijas pasauliniu ir Europos mastu:

 • gamybos,
 • pasiūlos ir paklausos,
 • gamybos sąnaudų,
 • rinkos perspektyvų.

Komitetai

Siekiant užtikrinti, kad Komisijos vykdomam įgyvendinimo aktų priėmimui būtų taikoma ES šalių kontrolė, įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka aptarti tokių sričių, kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse, klausimus.

Dokumentai

 

2020 M. GEGUŽĖS 6 D.
COVID-19: emergency private storage measures

 

2020 M. SPALIO 9 D.
COVID-19: measures in the French dairy sector

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Asiago (Italy)

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Beaufort (France)

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Comté

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply Grana Padano

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Gruyère (France)

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Reblochon (France)

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Morbier (France)

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Abondance (France)

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)

 

2019 M. KOVO 11 D.
Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)