Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Hovězí maso

Informace o významu tržních opatření, sledování trhu a právních základech pro odvětví hovězího masa.

Přehled

Na území EU se chová okolo 78 milionů kusů skotu. Unie je tak významným producentem hovězího a telecího masa. Chovatelům pomáhá prostřednictvím plateb na podporu příjmu. V případě potřeby pak používá řadu tržních opatření, kterými trhy s hovězím a telecím masem stabilizuje.

Tržní opatření v odvětví hovězího masa

Pokud během reprezentativního období klesne průměrná tržní cena hovězího masa v jedné zemi EU nebo v některém z jejích regionů pod 2 224 eur za tunu, může Evropská komise provést veřejnou intervenci za účelem udržení ceny na určité úrovni. Komise může navíc rozhodnout, že podpoří soukromé skladování, pokud dojde k poklesu průměrných cen, k podstatné změně výrobních nákladů nebo jiného faktoru, který vyvolá výrazný posun marží, jež odvětví poškozuje.

EU má rovněž pravomoc využívat výjimečných opatření na podporu trhu, pokud zvláštní okolnosti způsobí, že je nutné přistoupit k veřejné podpoře, například v případech nákazy zvířat nebo ztráty důvěry spotřebitelů.

EU rovněž podporuje chovatele hovězího dobytka prostřednictvím zvláštních výjimek pro organizace producentů v odvětví hovězího masa. Za určitých podmínek mohou organizace producentů v odvětví hovězího a telecího masa vyjednávat rozsah dodávek.

Související informace

Jak fungují tržní opatření

Organizace producentů a mezioborové organizace

Obchod se zeměmi mimo EU

Dovoz hovězího a telecího masa do EU se řídí systémem celních kvót. Kvóty mohou být otevřeny pro všechny („erga omnes“) nebo jsou přiděleny konkrétní zemi. Správa těchto kvót může probíhat na základě zásady „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“, nebo je regulována systémem licencí.

Obchodní normy EU pro hovězí maso uplatňované zeměmi mimo EU

Země mimo EU, které chtějí uvést na trh EU maso skotu mladšího 12 měsíců, musí dodržovat obchodní normy EU pro telecí maso stanovené v nařízení Komise (ES) č. 566/2008.

Každá země mimo EU, která chce využít tohoto ustanovení, musí určit příslušný orgán (nebo orgány), nebo pokud to není možné, nezávislý třetí subjekt, jenž bude schvalovat a kontrolovat vhodný systém identifikace a evidence dotyčných zvířat. Tento systém musí poskytovat spolehlivé informace o přesném věku zvířat a zaručovat uplatňování příslušných obchodních norem EU. Kromě toho musí země mimo EU poskytnout seznam hospodářských subjektů, u nichž provádějí kontroly za účelem ověření, zda jsou dodržovány obchodní normy EU.

Spojené království* v souladu s tímto nařízením Komisi oznámilo své příslušné orgány a poskytlo seznam hospodářských subjektů, u nichž se provádějí kontroly.

* Aniž je dotčeno použití nařízení Komise (ES) č. 566/2008 na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 bodem 31 přílohy 2 Protokolu o Irsku a Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).

Právní základ

Nařízení (EU) č. 1308/2013 – stanoví společnou organizaci trhů se zemědělskými produkty.

Nařízení (EU) 2017/1182 – klasifikační stupnice Unie pro hovězí maso.

Nařízení (EU) 2017/1184 – pravidla ohlašování tržních cen hovězího masa.

Sledování trhu

EU sleduje trh s hovězím a telecím masem, aby mohla včas odhalit známky nestability trhu, poskytla zemědělcům a zpracovatelům přesné informace o situaci na trhu a byla nápomocna při přijímání politických rozhodnutí.

Základem systému pro sledování cen v EU je celounijní systém klasifikace jatečně upravených těl spolu s ohlašováním cen a dalších statistických informací. Klasifikace jatečně upravených těl se používá také na jatkách a odvíjí se od ní spravedlivé platby vyplácené chovatelům.

Související informace

Výhled do budoucna

Středisko pro sledování trhu s masem

Výbory

Aby měly země Unie kontrolu nad tím, jak Evropská komise vykonává svou pravomoc k přijímání prováděcích aktů, zasedají pravidelně různé výbory, které jsou složeny ze zástupců jednotlivých států. Předsedá jim zástupce Evropské komise.

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů se pravidelně schází a projednává jednotlivé oblasti, jako je vývoj tržních cen, výroba a obchod v EU a třetích zemích.

Skupina pro občanský dialog zaměřená na živočišné produkty pomáhá Komisi vést pravidelný dialog o veškerých tématech týkajících se hovězího a telecího masa.

Documents

 

6. KVĚTNA 2020
COVID-19: emergency private storage measures

 

10. PROSINCE 2020
UK: list of operators

 

29. BŘEZNA 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards