Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Δεδομένα και ανάλυση

Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις γεωργικές αγορές, την κατανομή της χρηματοδότησης και την οικονομία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών περιοχών.

market data
Παρακολούθηση της κατάστασης των τιμών και των προοπτικών της αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα.
seedlings growing in soil with an arrow marking growth development
Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και τις δαπάνες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Πύλη δεδομένων για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής

Εμπεριστατωμένες πληροφορίες για τις γεωργικές αγορές, την οικονομία και το εμπόριο σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και δεδομένα σχετικά με την ΚΓΠ.

Παρατηρητήρια της ευρωπαϊκής αγοράς

Προοπτικές της αγοράς

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πληροφορίες για την ΚΓΠ σε κάθε χώρα της ΕΕ, ενημερωτικά δελτία ανά χώρα της ΕΕ και ενημερωτικά δελτία για την αγροτική ανάπτυξη.

Πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος), τις γεωργικές μεθόδους (π.χ. βιολογική γεωργία) και τα ποιοτικά προϊόντα.

Πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία, τις αναλύσεις για το εμπόριο και τις πολιτικές, τις εκθέσεις παρακολούθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τις μελέτες που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων της ΚΓΠ.

Παρακολούθηση των τιμών, προοπτικές, παρουσιάσεις και εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς για τα βασικά γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα στην ΕΕ.

Ειδήσεις