Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Данни и анализ

Актуална информация за селскостопанските пазари, разпределението на финансирането и икономиката на земеделските стопанства и селските райони.

market data
Наблюдение на ценовата ситуация и пазарните перспективи за селскостопанските стоки и храни.
seedlings growing in soil with an arrow marking growth development
Данни за бюджета на ОСП и за разходите от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
a male farmer sitting in a combine
Информация за структурата, добивите, производството, разходите, субсидиите и културите на земеделските стопанства, както и други показатели за техните резултати.
Портал за данни за хранително-вкусовата промишленост

Задълбочена информация за селскостопанските пазари, икономиката и търговията на национално равнище и на равнище ЕС, както и данни, свързани с ОСП.

Европейски обсерватории на пазара

Пазарни перспективи

Връзки по темата

Информация за ОСП във всяка страна от ЕС, информационни документи за страните от ЕС и информационни документи за развитието на селските райони.

Информация относно устойчивостта — опазване на околната среда, селскостопански методи, например биологично земеделие, качествени продукти и др.

Информация относно статистически данни, анализи на търговията и политиките, мониторингови доклади и проучвания за хранително-вкусовата промишленост, използвани за гарантиране на постигането на целите на ОСП.

Новини