Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Dezvoltare rurală

Politica agricolă comună sprijină dinamismul și viabilitatea economică a zonelor rurale prin finanțare și acțiuni care susțin dezvoltarea rurală.

Sprijinul PAC pentru dezvoltarea rurală

PAC contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală ale UE cu ajutorul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Bugetul FEADR pentru perioada 2021-2027 se ridică la 95,5 miliarde EUR. Din această sumă, 8,1 miliarde EUR provin din instrumentul de redresare NextGenerationEU și sunt menite să atenueze efectele pandemiei de COVID-19 asupra sectorului.

Normele privind cheltuielile pentru dezvoltare rurală în perioada 2021-2022 sunt prevăzute în Regulamentul PAC de tranziție, adoptat la 23 decembrie 2020. Regulamentul extinde în mare măsură normele existente (în vigoare inițial pentru perioada 2014-2020), cu unele elemente suplimentare pentru a asigura o tranziție lină către noua PAC, care a început în 2023.

Informații pe aceeași temă

Dezvoltarea rurală în grafice și cifre

Perioadele de programare anterioare

Programe de dezvoltare rurală

Țările UE implementează finanțarea FEADR prin intermediul programelor de dezvoltare rurală (PDR). Programele de dezvoltare rurală sunt cofinanțate din bugetele naționale și pot fi elaborate fie la nivel național, fie la nivel regional. Deși Comisia Europeană aprobă și monitorizează programele de dezvoltare rurală, deciziile privind selectarea proiectelor și acordarea plăților sunt luate de autoritățile de management naționale și regionale.

Fiecare PDR trebuie să contribuie la realizarea a cel puțin patru din cele șase priorități ale FEADR:

  • să încurajeze transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale;
  • să sporească viabilitatea și competitivitatea tuturor ramurilor agriculturii și să promoveze tehnologiile agricole inovatoare și gestionarea durabilă a fondului forestier;
  • să promoveze organizarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, bunăstarea animalelor și gestionarea riscurilor în agricultură;
  • să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să sprijine tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
  • să refacă, să conserve și să dezvolte ecosistemele care sunt legate de agricultură și silvicultură;
  • să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

Prioritățile FEADR sunt, la rândul lor, defalcate în 18 arii de intervenție. În programele lor, țările stabilesc obiective legate de prioritățile și ariile de intervenție alese, precum și o strategie pentru îndeplinirea acelor obiective.

Atunci când își elaborează strategiile, țările selectează dintr-un „meniu” cu 20 de măsuri de politică ample măsurile care pot fi adaptate în funcție de circumstanțele naționale și regionale pentru a contribui la una sau mai multe dintre prioritățile FEADR. Evoluția către atingerea obiectivelor este monitorizată prin cadrul comun de monitorizare și evaluare (CMEF).

Caracteristici notabile ale programelor de dezvoltare rurală

Cheltuieli în domeniul climei și al mediului

Cel puțin 30 % din fondurile acordate prin fiecare program de dezvoltare rurală (PDR) trebuie să fie dedicate măsurilor relevante pentru mediu și pentru combaterea schimbărilor climatice. O mare parte din bani este canalizată prin granturi și plăți anuale către fermierii care trec la practici mai ecologice.

Sprijinirea acțiunilor locale

Cel puțin 5 % din fondurile acordate prin PDR trebuie să fie direcționate către acțiuni bazate pe abordarea LEADER / dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Promovarea satelor inteligente

Programele de dezvoltare rurală pot sprijini și inițiativa privind satele inteligente, care caută să ofere un set de instrumente polivalente care să faciliteze, să stimuleze și să extindă inovarea în zonele rurale din toată Europa, pentru a găsi soluții la problemele comune ale populației rurale.

Instrumente financiare

Prin intermediul instrumentelor financiare, FEADR servește ca sursă de credite, microcredite, garanții și capital pentru beneficiarii din agricultură, silvicultură și zonele rurale care desfășoară proiecte viabile din punct de vedere financiar și care susțin prioritățile FEADR. Fi-Compass include informații suplimentare privind instrumentele financiare ale FEADR.

Rețeaua europeană PAC

Rețeaua europeană PAC este menită să faciliteze comunicarea între rețelele naționale PAC, organizații și administrațiile din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale din toată Uniunea.

Ea servește drept forum de discuții și schimburi de bune practici privind implementarea PAC pentru o gamă largă de părți interesate (administrații ale statelor membre, producători agricoli, evaluatori, grupuri de acțiune locală, organizații la nivel european, furnizori de servicii de consiliere agricolă, servicii de sprijinire a inovării etc.).

Rețeaua susține elaborarea și implementarea Planurilor strategice PAC, inovarea și schimbul de cunoștințe (inclusiv Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii – EIP-AGRI) și evaluarea PAC.

Rețeaua PAC a UE oferă numeroase tipuri de activități și informații cu privire la implementarea Planurilor strategice PAC în întreaga UE. Printre acestea se numără și o colecție de bune practici, evenimente și publicații.

Rețeaua PAC a UE a înlocuit Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală (REDR), inclusiv Serviciul de asistență pentru evaluare și rețeaua PEI-AGRI.

LEADER

LEADER este o abordare „de jos în sus”, în cadrul căreia fermierii, întreprinderile rurale, organizațiile locale, autoritățile publice și persoanele fizice din diferite sectoare se reunesc și formează grupuri de acțiune locală (GAL). GAL-urile își pregătesc propriile strategii de dezvoltare locală și își gestionează propriile bugete.

Abordarea LEADER strânge legăturile din sânul comunităților locale, încurajează inovațiile în toate sectoarele și facilitează schimbul de cunoștințe între GAL-uri din aceeași țară sau din alte țări europene.

Datorită succesului său din cei 30 de ani de existență, abordarea LEADER a fost adoptată și de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), de Fondul social european (FSE) și de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), ca parte a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC). În prezent, grupurile LEADER / DLRC gestionează zeci de mii de proiecte cu beneficii economice, culturale, sociale și de mediu în Europa rurală.

REDR oferă informații detaliate privind abordarea LEADER, cu resurse, seturi de instrumente și o bază de date a GAL-urilor.

Viitorul dezvoltării rurale

În cadrul noii PAC, acțiunile de dezvoltare rurală sunt incluse, din 2023, în Planurile strategice naționale PAC.  

În acest cadru, Comisia vrea ca acțiunile de dezvoltare rurală să se poată adapta mai ușor la provocări actuale și viitoare precum schimbările climatice și reînnoirea generațiilor și să sprijine în același timp fermierii europeni și durabilitatea și competitivitatea agriculturii. Acțiunile de dezvoltare rurală vor avea o contribuție importantă și la principalele priorități și strategii ale Comisiei, cum ar fi Pactul verde european și viziunea pe termen lung pentru zonele rurale.

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 – normele comune aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu dispoziții tranzitorii

Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei – administrare, retragerea sprijinului sau condițiile de aplicare a sancțiunilor aplicabile plăților directe, sprijinul pentru dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei – cum trebuie aplicat Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

Evenimente

  • Expoziții
  • vineri, 26 iulie 2024, 09:00 - luni, 29 iulie 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Eveniment extern