Skip to main content
Agriculture and rural development

Udržateľné využívanie pôdy (ekologizácia)

Udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy a jeho finančné prínosy pre poľnohospodárov.

Ciele ekologizácie

Približne polovicu územia Európskej únie tvorí poľnohospodárska pôda. Poľnohospodári ako „správcovia krajiny“, formujú ju a prostredníctvom svojej práce vytvárajú verejné statky prospešné pre nás všetkých. Na výsledky práce poľnohospodárov však majú vplyv prírodné zdroje, ako je pôda a voda. Poľnohospodárske činnosti sú ovplyvnené klimatickými vplyvmi, stavom životného prostredia, biodiverzitou a kvalitou vody.

„Ekologizačná platba“ (alebo „ekologizácia“) je určená na podporu poľnohospodárov, ktorí uplatňujú alebo udržiavajú poľnohospodárske postupy prispievajúce k cieľom EÚ v oblasti životného prostredia a klímy. EÚ prostredníctvom ekologizácie odmeňuje poľnohospodárov za ochranu prírodných zdrojov a poskytovanie verejných statkov, ktoré sú pre verejnosť prínosom, bez toho, aby sa to zohľadnilo v trhových cenách.

Krajiny EÚ musia vyčleniť 30 % svojej podpory príjmu na „ekologizáciu“.

Nová SPP: 2023 – 2027

V júni 2021 sa po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou podarilo dosiahnuť dohodu o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Táto dohoda bola formálne prijatá 2. decembra 2021 a nová SPP sa začne 1. januára 2023.

V rámci novej SPP sa vykonajú zmeny existujúcich systémov podmienenosti a ekologizácie, ktoré budú odrážať vyššie ekologické ambície a prispejú k cieľom Európskej zelenej dohody. Ich súčasťou bude zavedenie ekologických režimov, ktoré poskytnú silnejšie stimuly pre poľnohospodárske postupy šetrné ku klíme a životnému prostrediu. Do roku 2023 sa budú uplatňovať súčasné opatrenia v súlade s ustanoveniami prechodného nariadenia o SPP.

Ekologizačné platby v praxi

Poľnohospodári dostanú ekologizačnú platbu vtedy, ak dodržiavajú tri povinné postupy, ktoré sú prospešné pre životné prostredie (najmä pre pôdu a biodiverzitu).

  • Diverzifikácia plodín: pestovanie rôznorodejších plodín pomáha pri zvyšovaní odolnosti pôdy a ekosystémov.
  • Udržiavanie trvalého trávneho porastu: trávnatý porast podporuje sekvestráciu uhlíka v pôde a chráni biodiverzitu (biotopy).
  • vyčlenenie 5 % ornej pôdy na plochy prospešné pre biodiverzitu: oblasti ekologického záujmu, napríklad stromy, živé ploty alebo pôda ležiaca úhorom, ktorá zlepšuje biodiverzitu a biotopy.

Diverzifikácia plodín

Poľnohospodárske podniky s ornou pôdou nad 10 ha musia pestovať aspoň dve plodiny a poľnohospodárske podniky s ornou pôdou nad 30 ha musia pestovať aspoň tri plodiny. Hlavná plodina nesmie zaberať viac než 75 % pôdy. V závislosti od konkrétnej situácie existujú výnimky z uvedených pravidiel. Napríklad poľnohospodári s veľkým podielom trávnych porastov, ktorý je sám osebe pre životné prostredie prospešný.

Zachovanie trvalého trávneho porastu

Pomer trvalého trávneho porastu k poľnohospodárskej pôde stanovujú krajiny EÚ na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni (s 5 % mierou flexibility). Krajiny EÚ okrem toho určujú oblasti s trvalým trávnym porastom citlivé z hľadiska životného prostredia. V uvedených oblastiach nemôžu poľnohospodári orať ani premeniť trvalý trávny porast na iné použitie.

Oblasti ekologického záujmu

Poľnohospodári s viac ako 15 ha ornej pôdy musia zabezpečiť, aby aspoň 5 % pôdy predstavovali oblasti ekologického záujmu s cieľom chrániť a zlepšiť biodiverzitu v poľnohospodárskych podnikoch.

29 MAREC 2017
Report from the Commission on the implementation of the ecological focus area obligation under the green direct payment scheme
English
(HTML)
Stiahnuť

Výnimky

Pravidlá ekologizácie sa z administratívnych dôvodov a z dôvodov proporcionality nevzťahujú na poľnohospodárov, ktorí sa rozhodli pre režim pre malých poľnohospodárov.

Ekologickí poľnohospodári dostávajú pre svoj poľnohospodársky podnik ekologizačnú platbu automaticky – keďže ich práca je prínosom pre životné prostredie.

V závislosti od konkrétnej situácie poľnohospodára sa môžu uplatňovať ďalšie výnimky.

Alternatívy k ekologizácii

Krajiny EÚ môžu poľnohospodárom umožniť splnenie jednej alebo viacerých ekologizačných požiadaviek prostredníctvom rovnocenných postupov. Rovnocenné postupy sa musia zakladať na agroenvironmentálnych systémoch v rámci programov rozvoja vidieka krajín EÚ alebo vnútroštátnych/regionálnych systémov certifikácie.

Každá krajina EÚ zabezpečí, aby poľnohospodári využívajúci alternatívne postupy nedostávali podporu príjmu v súvislosti s povinnou ekologizáciou a zároveň aj prostriedky z fondu pre rozvoj vidieka.

Súvisiace informácie

Rozvoj vidieka

Sankcie za nedodržanie povinnosti

Poľnohospodári, ktorí nedodržiavajú pravidlá ekologizácie, dostávajú menej finančnej podpory. Pri vypočítaní zníženia sa berie do úvahy počet hektárov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami, pričom sa zohľadňuje charakter ekologizačnej požiadavky.

Od roku 2017 môžu národné vlády okrem zníženia ekologizačných platieb ukladať administratívne sankcie. Administratívne sankcie musia byť primerané, v závislosti od závažnosti a rozsahu nesúladu.

Pravidlá

Ekologizácia sa riadi pravidlami týkajúcimi sa priamych platieb v rámci SPP (nariadenie EÚ č. 1307/2013, delegované nariadenie EÚ č. 639/2014, vykonávacie nariadenie EÚ č. 641/2014).