Skip to main content
Agriculture and rural development

Udržitelné využívání půdy (ekologizace)

Jaké finanční výhody skýtá zemědělcům udržitelné využívání zemědělské půdy.

Cíle ekologizace

Téměř jednu polovinu území Evropské unie tvoří obhospodařovaná půda. Zemědělci působí jako správci venkova: utvářejí krajinu a svou prací poskytují veřejné statky, z nichž mají všichni užitek. Jejich obživa ale také závisí na přírodních zdrojích, jako je půda a voda. Na zemědělské činnosti mají vliv klimatické jevy, stav životního prostředí, biologická rozmanitost a kvalita vody.

Tzv. ekologická platba (neboli „ekologizace“) je vyplácena zemědělcům, kteří začnou uplatňovat nebo již dodržují zemědělské postupy přispívající k plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. Prostřednictvím ekologizace odměňuje Unie zemědělce za to, že zachovávají přírodní zdroje a poskytují veřejné statky, z nichž má veřejnost užitek, ale nijak se nepromítají v tržních cenách.

Na ekologizaci musí země EU vyčlenit 30 % z celkového objemu podpory příjmu, kterou poskytují.

Nová SZP: 2023–2027

V červnu 2021 bylo po rozsáhlých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí dosaženo dohody o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Dohoda byla formálně přijata 2. prosince 2021 a nová SZP se začne uplatňovat od 1. ledna 2023.

V rámci nové SZP budou provedeny změny ve stávajících systémech podmíněnosti a ekologizace, aby odrážely vyšší ekologické ambice a přispívaly k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu. To zahrnuje zavedení ekorežimů, které poskytnou silnější pobídky pro zemědělské postupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí. Podle přechodného nařízení o SZP se budou do roku 2023 používat stávající opatření.

Ekologické platby v praxi

Zemědělci mohou čerpat ekologickou složku přímé platby za předpokladu, že dodržují tři povinné postupy příznivé pro životní prostředí (zejména pro půdu a biologickou rozmanitost).

  • Diverzifikace plodin: větší rozmanitost plodin zvyšuje odolnost půdy a ekosystémů.
  • Udržování trvalých travních porostů: travní porosty podporují ukládání uhlíku a chrání biologickou rozmanitost (přírodní stanoviště).
  • 5 % orné půdy musí být vyčleněno na oblasti prospěšné pro biologickou rozmanitost: plochy využívané v ekologickém zájmu, například ty, na nichž se nachází stromy či živé ploty, nebo půda ležící ladem, mají příznivý vliv na biologickou rozmanitost a přírodní stanoviště.

Diverzifikace plodin

Zemědělské podniky s více než 10 ha orné půdy musí pěstovat nejméně dvě plodiny. Pokud plocha orné půdy přesahuje 30 ha, musí pěstovat minimálně tři plodiny. Hlavní plodina nesmí zabírat více než 75 % půdy. V závislosti na individuální situaci je možné udělit výjimku z těchto pravidel, například zemědělcům, na jejichž půdě jsou ve vyšším podílu udržovány travní porosty, které jsou samy o sobě pro životní prostředí prospěšné.

Zachování trvalých travních porostů

Podíl trvalých travních porostů k zemědělské půdě stanoví země EU na celostátní nebo regionální úrovni (s 5% flexibilní odchylkou). Rovněž stanoví které oblasti s trvalými travními porosty jsou z hlediska životního prostředí podstatné. Zemědělci nemohou v těchto oblastech orat nebo měnit jejich využití.

Plochy využívané v ekologickém zájmu

Zemědělci, jejichž orná půda přesahuje plochu 15 ha, musí zajistit, aby alespoň 5 % jejich půdy zabírala plocha využívaná v ekologickém zájmu, a to z důvodu zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích.

29 BŘEZEN 2017
Report from the Commission on the implementation of the ecological focus area obligation under the green direct payment scheme
English
(HTML)
Stáhnout

Výjimky

Z administrativních důvodů a z důvodu proporcionality se pravidla ekologizace nevztahují na zemědělce, kteří se rozhodli pro účast v režimu pro malé zemědělce.

Ekologičtí zemědělci dostávají na svá hospodářství automaticky ekologickou platbu, jelikož se má za to, že jejich činnost je svou povahou příznivá pro životní prostředí.

V závislosti na individuální situaci konkrétního zemědělce mohou platit i jiné výjimky.

Alternativy ekologizace

Země EU mohou zemědělcům umožnit, aby plnili jednu nebo více požadavků v oblasti ekologizace prostřednictvím rovnocenných postupů. Rovnocenné postupy se musí opírat o agroenvironmentální režimy fungující v rámci programů rozvoje venkova zemí EU nebo celostátních či regionálních režimů certifikace.

Každá země EU dohlíží na to, aby zemědělci, kteří používají alternativní postupy, nečerpali podporu příjmu jak na základě povinné ekologizace, tak z fondů pro rozvoj venkova.

Související informace

Rozvoj venkova

Sankce za nedodržení pravidel

Zemědělci, kteří nedodržují pravidla ekologizace, dostávají méně peněz. Výše částky, o kterou je podpora snížena, záleží na počtu hektarů, u nichž bylo zjištěno, že se na nich nedodržují předpisy, a na povaze ekologizačního požadavku.

Kromě snížení ekologických plateb mohou jednotlivé země od roku 2017 ukládat také správní sankce. Ty musí být přiměřené k závažnosti a rozsahu porušení předpisů.

Pravidla

Ekologizaci upravují pravidla pro přímé platby vyplácené v rámci SZP (nařízení (EU) č. 1307/2013, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, prováděcí nařízení (EU) č. 641/2014).