Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Устойчиво използване на земята (екологизиране)

Устойчиво използване на земеделската земя и финансови ползи за земеделските стопани.

Цели на екологизирането

Около половината от площта на Европейския съюз е обработваема земя. Земеделските стопани работят като управители на селските райони, чрез работата си те оформят ландшафта и осигуряват обществени блага от полза за всички. За своята прехрана обаче те разчитат на природни ресурси като почвите и водите. Селскостопанските дейности зависят от климатичните условия, състоянието на околната среда, биологичното разнообразие и качеството на водите.

Директното плащане за екологизиране е предназначено за стопани, които възприемат или поддържат земеделски практики, допринасящи за постигането на цели в областта на околната среда и климата. Чрез тези плащания Европейският съюз възнаграждава стопаните, които опазват природните ресурси и осигуряват обществени блага — ползи за обществеността, които не са отразени в пазарните цени.

Държавите от ЕС трябва да отделят 30% от средствата за подпомагане на доходите, които получават, за плащания за екологизиране.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

През юни 2021 г. след обширни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Това споразумение беше официално прието на 2 декември 2021 г. и новата ОСП ще започне на 1 януари 2023 г.

Съгласно новата ОСП ще бъдат направени промени в съществуващите условия и системи за екологизиране, което ще отрази по-високите екологични амбиции и ще допринесе за постигането на целите на Европейския зелен пакт. Това включва въвеждането на екологични схеми, които ще предоставят по-силни стимули за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда. До 2023 г. се прилагат настоящите мерки в съответствие с разпоредбите на преходния регламент за ОСП.

Плащанията за екологизиране на практика

Земеделските стопани получават директното плащане за екологизиране, ако спазват три задължителни практики от полза за околната среда (и по-специално за почвите и биологичното разнообразие).

  • Диверсификация на културите: отглеждането на по-разнообразни култури прави почвите и екосистемите по-издръжливи;
  • Поддържане на постоянни пасища: затревените площи помагат за улавянето на въглерод и опазването на биологичното разнообразие (местообитанията).
  • Заделяне на 5% от обработваемата земя за площи от полза за биоразнообразието: екологично насочени площи, като например дървета, живи плетове или земя, оставена под угар, които подобряват биологичното разнообразие и местообитанията.

Диверсификация на културите

В стопанствата с над 10 хектара обработваема земя трябва да се отглеждат поне два вида култури, а в стопанствата с над 30 хектара — поне три вида култури. Основната култура не може да се отглежда на повече от 75 % от земята. Съществуват изключения от правилата в зависимост от конкретната ситуация, като например за стопанствата с голям дял затревени площи, които са от полза за околната среда сами по-себе си.

Поддържане на постоянно затревени площи

Страните от ЕС определят на национално или регионално равнище съотношението между постоянно затревените площи и земеделските земи (с допустимо отклонение 5 %). Освен това страните от ЕС определят зони с екологично чувствителни постоянно затревени площи. Земеделските стопани не могат да орат или да преобразуват постоянно затревените площи в тези зони.

Екологично насочени площи

Земеделските стопани с обработваема земя над 15 хектара трябва да гарантират, че поне 5% от тяхната земя е екологично насочена площ с цел да се опази и подобри биологичното разнообразие в стопанствата.

29 МАРТ 2017
Report from the Commission on the implementation of the ecological focus area obligation under the green direct payment scheme
English
(HTML)
Изтегляне

Освобождавания

Правилата за екологизиране не се прилагат за стопани, които са избрали схемата за дребни земеделски стопани от административни съображения и съображения за пропорционалност.

Земеделските стопани, практикуващи биологично земеделие, автоматично получават плащане за екологизиране за своето стопанство, тъй като се смята, че поради своя характер тяхната работа е от полза за околната среда.

Възможно е да се прилагат и други освобождавания в зависимост от конкретното положение на даден стопанин.

Алтернативи на екологизирането

Страните от ЕС могат да разрешат на земеделските стопани да изпълнят едно или повече изисквания за екологизиране чрез еквивалентни практики. Еквивалентните практики трябва да се основават на агроекологични схеми по програмите на страните от ЕС за развитие на селските райони или на национални/регионални схеми за сертифициране.

Всяка страна от ЕС следи за това земеделските стопани, използващи алтернативни практики, да не се ползват едновременно от подпомагане на доходите за задължително екологизиране и от средства за развитие на селските райони.

Информация по темата

Развитие на селските райони

Санкции за неспазване на изискванията

Земеделските стопани, които не спазват правилата за екологизиране, получават по-малко пари. Намаленията отразяват броя на хектарите, за които е установено, че не са спазени изискванията, като се има предвид естеството на изискването за екологизиране.

От 2017 г. насам националните правителства могат да налагат административни санкции в допълнение към намаляването на плащанията за екологизиране. Административните санкции трябва да бъдат пропорционални в зависимост от сериозността и обхвата на неспазването на изискванията.

Правила

Екологизирането се урежда от правилата за директните плащания по ОСП (Регламент (ЕС) № 1307/2013, Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014, Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014)