Skip to main content
Agriculture and rural development

Navzkrižna skladnost

Povezovanje dohodkovne podpore z upoštevanjem pravil Evropske unije.

Cilji navzkrižne skladnosti

Z navzkrižno skladnostjo kmete spodbujamo k upoštevanju visokih standardov EU za javno zdravje, zdravje rastlin ter zdravje in dobrobit živali. Navzkrižna skladnost je pomembna za bolj trajnostno evropsko kmetijstvo.

Kaj je navzkrižna skladnost

Za pridobitev dohodkovne podpore EU morajo kmetje upoštevati vrsto osnovnih pravil. Medsebojni vpliv tega upoštevanja pravil in podpore, ki se zagotavlja kmetom, se imenuje navzkrižna skladnost.

Kmetje naj bi upoštevali naslednja pravila:

 • predpisane zahteve ravnanja – uporabljajo se za vse kmete, ne glede na to, ali prejemajo podporo v okviru skupne kmetijske politike (SKP) ali ne,
 • dobri kmetijski in okoljski pogoji – uporabljajo se samo za kmete, ki prejemajo podporo v okviru SKP.

Kmetom, ki kršijo zakonodajo EU na področju zdravega okolja, javnega zdravja ter zdravja in dobrobiti živali ali upravljanja zemljišč, se bo podpora EU zmanjšala, lahko pa se jim naložijo druge kazni.

Predpisane zahteve ravnanja

Vsi kmetje, ne glede na to, ali prejemajo podporo SKP ali ne, morajo spoštovati predpisane zahteve ravnanja (PZR).

Te zahteve vključujejo pravila EU o javnem zdravju, zdravju živali in rastlin, dobrobiti živali in okolju.

Javno zdravje, zdravje živali in rastlin

Dobrobit živali

Okolje

Dobri kmetijski in okoljski pogoji

Kmetje, ki prejemajo podporo SKP, morajo poleg predpisanih zahtev ravnanja upoštevati tudi standarde EU o dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih zemljišč.

Namen teh standardov je:

 • preprečevati erozijo tal z določitvijo minimalne talne odeje in minimalnih praks gospodarjenja z zemljišči
 • ohranjati organske snovi v tleh in strukturo tal
 • ohranjati trajno travinje
 • varovati biotsko raznovrstnost in ohranjati krajinske značilnosti, denimo s prepovedjo rezanja žive meje in sekanja dreves v času razmnoževanja in vzreje mladičev pri pticah
 • varovati in upravljati vode z vzpostavitvijo varovalnih pasov vzdolž vodnih tokov, izdajati dovoljenja za vodo za namakanje in zaščititi podtalnico pred onesnaževanjem

Kazni za neizpolnjevanje obveznosti

V okviru sistema navzkrižne skladnosti se kmetom, ki ne spoštujejo pravil EU, zmanjša naslednja podpora:

 • neposredna plačila (nevezana ali vezana);
 • večina plačil za razvoj podeželja: plačila na površino, vključno s plačili za kmetijsko-okoljske ukrepe, območja z naravnimi omejitvami, ukrepi NATURA 2000, ukrepe pogozdovanja, gozdna okoljska plačila, kmetijsko-gozdarski sistem, ekološko kmetijstvo;
 • plačila vinskemu sektorju: prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zelena trgatev.

Sorodne informacije

Dohodkovna podpora

Razvoj podeželja

Nova SKP: obdobje 2023–2027

Junija 2021 je bil po obsežnih pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo dosežen dogovor o reformi skupne kmetijske politike (SKP). Ta dogovor je bil uradno sprejet 2. decembra 2021, nova SKP pa bo v veljavo stopila 1. januarja 2023.

Z novo SKP bodo uvedene spremembe obstoječih sistemov pogojenosti in ekologizacije, ki bodo odražale ambicioznejše okoljske cilje in prispevale k ciljem evropskega zelenega dogovora. To vključuje uvedbo ekoshem, ki bodo dodatno spodbudile prehod na podnebju in okolju prijazne kmetijske prakse. Do leta 2023 se v skladu z določbami prehodne uredbe o SKP uporabljajo sedanji ukrepi.

Pravila

Navzkrižno skladnost urejajo:

Dogodki

 • Konference in srečanja na vrhu

EU Agri-Food Days

 • torek, 5. december 2023, 09.30 - petek, 8. december 2023, 15.30 (CET)