Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Krížové plnenie

Spojenie podpory príjmov s dodržiavaním pravidiel Európskej únie.

Ciele krížového plnenia

Krížovým plnením v poľnohospodárstve sa podporuje dodržiavanie prísnych noriem EÚ pre zdravie a dobré životné podmienky verejnosti, zvierat a rastlín. Krížové plnenie prispieva k lepšej udržateľnosti európskeho poľnohospodárstva.

Čo je krížové plnenie?

Ak chcú poľnohospodári získať zo strany EÚ podporu príjmov, musia dodržiavať súbor základných pravidiel. Vzťah medzi rešpektovaním týchto pravidiel a podporou pre poľnohospodárov sa nazýva krížové plnenie.

V rámci týchto pravidiel sa od poľnohospodárov očakáva:

 • splnenie povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia, ktoré sa vzťahujú na všetkých poľnohospodárov, či už dostávajú podporu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) alebo nie,
 • vytváranie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok, čo sa však týka len poľnohospodárov, ktorí dostávajú podporu v rámci SPP.

Ak poľnohospodári porušia zákony EÚ týkajúce sa životného prostredia, verejného zdravia a zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat alebo obhospodarovania pôdy, ich podpora zo strany EÚ bude znížená a môžu čeliť sankciám.

Povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia

Všetci poľnohospodári, bez ohľadu na to, či dostávajú podporu SPP, musia spĺňať povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia.

Tieto požiadavky zahŕňajú pravidlá EÚ o verejnom zdraví, zdraví rastlín a zvierat, dobrých životných podmienkach zvierat a životnom prostredí.

Zdravie verejnosti, zvierat a rastlín

Dobré životné podmienky zvierat

Životné prostredie

Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky

Okrem povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia musia poľnohospodári, ktorí dostávajú podporu SPP, dodržiavať normy EÚ týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy.

Tieto normy majú:

 • predchádzať erózii pôdy tým, že určujú minimálne pokrytie pôdy a postupy minimálneho obhospodarovania pôdy,
 • zachovávať organickú hmotu v pôde a štruktúru pôdy,
 • udržiavať trvalý trávny porast,
 • chrániť biodiverzitu a zabezpečovať zachovanie krajinných prvkov, napríklad prostredníctvom zákazu strihania živých plotov a stromov počas obdobia reprodukcie vtáctva a v období hniezdenia,
 • chrániť vodu a hospodáriť s ňou, a to vytvorením nárazníkových zón pozdĺž vodných tokov, schvaľovaním vody na zavlažovanie a ochranou podzemných vôd pred znečistením.

Sankcie za nesplnenie povinnosti

V rámci systému krížového plnenia sa poľnohospodárom, ktorí nedodržiavajú pravidlá EÚ, môže znížiť táto podpora:

 • priame platby (oddelené alebo viazané),
 • väčšina platieb na rozvoj vidieka: platby na plochu vrátane agroenvironmentálnych opatrení, oblastí s prírodnými prekážkami, opatrení v rámci sústavy NATURA 2000, zalesňovacích opatrení, lesnícko-environmentálnych platieb, agrolesníctva, ekologického poľnohospodárstva,
 • platby vo vinohradnícko-vinárskom odvetví: reštrukturalizácia a konverzia vinohradov a zelený zber.

Súvisiace informácie

Podpora príjmu

Rozvoj vidieka

Nová SPP: 2023 – 2027

V júni 2021 sa po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou podarilo dosiahnuť dohodu o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Táto dohoda bola formálne prijatá 2. decembra 2021 a nová SPP sa začne 1. januára 2023.

V rámci novej SPP sa vykonajú zmeny existujúcich systémov podmienenosti a ekologizácie, ktoré budú odrážať vyššie ekologické ambície a prispejú k cieľom Európskej zelenej dohody. Ich súčasťou bude zavedenie ekologických režimov, ktoré poskytnú silnejšie stimuly pre poľnohospodárske postupy šetrné ku klíme a životnému prostrediu. Do roku 2023 sa budú uplatňovať súčasné opatrenia v súlade s ustanoveniami prechodného nariadenia o SPP.

Pravidlá

Krížové plnenie sa riadi týmito predpismi:

Podujatia

 • Konferencie a samity

EU Agri-Food Days

 • utorok 5. decembra 2023, 09:30 - piatok 8. decembra 2023, 15:30 (CET)