Skip to main content
Agriculture and rural development

Zasada wzajemnej zgodności

Uzależnienie wsparcia dochodu od przestrzegania reguł Unii Europejskiej

Cele zasady wzajemnej zgodności

Zasada wzajemnej zgodności ma zachęcać rolników do przestrzegania wysokich standardów unijnych dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia roślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. Zasada wzajemnej zgodności jest istotna dla zapewnienia zrównoważonego charakteru rolnictwa europejskiego.

Na czym polega zasada wzajemnej zgodności

Aby otrzymać wsparcie dochodu z UE, rolnicy muszą przestrzegać zbioru podstawowych reguł. Uzależnienie udzielenia wsparcia rolnikom od przestrzegania tych reguł nazywane jest zasadą wzajemnej zgodności.

Reguły, których muszą przestrzegać rolnicy, obejmują:

 • wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, które mają zastosowanie do wszystkich rolników niezależnie od tego, czy otrzymują wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR)
 • normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, które mają zastosowanie wyłącznie do rolników otrzymujących wsparcie w ramach WPR.

Rolnicy łamiący unijne przepisy dotyczące ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt lub gospodarowania gruntami otrzymają zmniejszone wsparcie z UE i powinni liczyć się z innymi sankcjami.

Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania

Wszyscy rolnicy niezależnie od tego, czy otrzymują wsparcie w ramach WPR, muszą przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania.

Wymogi te obejmują przepisy UE dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz środowiska.

Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i roślin

Dobrostan zwierząt

Środowisko

Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska

Oprócz wymogów podstawowych w zakresie zarządzania rolnicy otrzymujący wsparcie w ramach WPR muszą przestrzegać unijnych norm utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Normy te mają na celu:

 • zapobieganie erozji gleby poprzez określenie minimalnej pokrywy glebowej i minimalnych praktyk w zakresie gospodarowania gruntami
 • zachowanie materii organicznej gleby i struktury gleby
 • utrzymywanie trwałych użytków zielonych
 • ochronę różnorodności biologicznej i zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu, na przykład poprzez wprowadzenie zakazu ścinania żywopłotów i drzew w okresie lęgowym ptaków i okresie wychowu młodych
 • ochronę wód i zarządzanie nimi poprzez ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych, udzielanie zezwoleń na wodę do nawadniania oraz ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Zgodnie z zasadą wzajemnej zgodności rolnicy, którzy nie przestrzegają przepisów UE, muszą liczyć się z niższym wsparciem przyznawanym w formie:

 • płatności bezpośrednich (niezwiązanych lub związanych z produkcją)
 • większości płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich płatności obszarowych obejmujących środki rolnośrodowiskowe, obszary o ograniczeniach naturalnych, środki NATURA 2000, środki w zakresie zalesiania, płatności leśno-środowiskowe, agroleśnictwo, rolnictwo ekologiczne
 • płatności w sektorze wina: restrukturyzacja i przekształcanie winnic oraz zielone zbiory

Więcej informacji

Wsparcie dochodu

Rozwój obszarów wiejskich

Nowa WPR na lata 2023–2027

W czerwcu 2021 r., po szeroko zakrojonych negocjacjach między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, osiągnięto porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Porozumienie zostało formalnie zatwierdzone 2 grudnia 2021 r., a nowa WPR zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z nową WPR istniejące systemy warunkowości i zazieleniania ulegną zmianom, które odzwierciedlą większe ambicje w zakresie ochrony środowiska i przyczynią się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmuje to wprowadzenie ekoprogramów, które zapewnią silniejszą motywację do stosowania praktyk rolniczych przyjaznych dla klimatu i środowiska. Do 2023 r. mają zastosowanie obecne środki, zgodnie z przepisami rozporządzenia przejściowego dotyczącego WPR.

Przepisy

Zasadę wzajemnej zgodności regulują:

Wydarzenia

 • Konferencje i szczyty

EU Agri-Food Days

 • wtorek 5 grudnia 2023 r., godz. 09:30 - piątek 8 grudnia 2023 r., godz. 15:30 (CET)