Skip to main content
Agriculture and rural development

Kompleksinė parama

Pajamų rėmimo ir Europos Sąjungos taisyklių laikymosi susiejimas.

Kompleksinės paramos paskirtis

Teikiant kompleksinę paramą ūkininkai skatinami laikytis ES nustatytų aukštų visuomenės, augalų ir gyvūnų sveikatos bei gerovės standartų. Kompleksinė parama padeda užtikrinti, kad ūkininkavimas Europos Sąjungoje būtų darnesnis.

Apie kompleksinę paramą

Kad gautų ES teikiamą pajamų paramą, ūkininkai turi laikytis pagrindinių taisyklių. Šių taisyklių laikymosi sąlygų ir už tai ūkininkams teikiamos paramos sistema vadinama kompleksine parama.

Ūkininkai turi laikytis šių taisyklių:

  • teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, kurie taikomi visiems ūkininkams, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauna paramą pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), ar ne,
  • geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, kurie taikomi tik tiems ūkininkams, kurie gauna paramą pagal BŽŪP.

Su aplinkosauga, visuomenės ir gyvūnų sveikata, gyvūnų gerove arba žemės valdymo teise susijusius ES teisės aktus pažeidžiantiems ūkininkams ES parama bus sumažinta, taip pat jiems gali būti skirta ir kitokių nuobaudų.

Teisės aktų nustatyti valdymo reikalavimai

Visi ūkininkai, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauna BŽŪP paramą, ar ne, turi laikytis teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų.

Į teisės aktų nustatytus valdymo reikalavimus įtrauktos visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos ES taisyklės.

Visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikata

Gyvūnų gerovė

Aplinka

Gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė

Be teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų, BŽŪP paramą gaunantys ūkininkai turi laikytis ES geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų.

Šiais standartais siekiama:

  • užkirsti kelią dirvožemio erozijai, apibrėžiant minimalią dirvožemio dangą ir būtiniausią žemės valdymo praktiką,
  • išsaugoti organines dirvožemio medžiagas ir jo struktūrą,
  • išsaugoti daugiametes ganyklas,
  • saugoti biologinę įvairovę ir užtikrinti kraštovaizdžio elementų išsaugojimą, pavyzdžiui, draudžiant kirsti gyvatvores ir medžius paukščių poravimosi ir jauniklių auginimo laikotarpiu,
  • saugoti ir valdyti vandenis, įrengiant apsaugines juostas palei vandentakius, nustatant leidimų naudoti vandenis drėkinimui sistemą ir apsaugant požeminius vandenis nuo taršos.

Nuobaudos už reikalavimų nesilaikymą

Kompleksinės paramos sistemoje numatyta, kad jeigu ūkininkas nesilaikys ES taisyklių, jam gali būti sumažinta tokia parama:

  • tiesioginės išmokos (atsietosios arba susietosios),
  • dauguma kaimo plėtros išmokų: plotu grindžiamos išmokos, įskaitant agrarinės aplinkosaugos priemones, išmokas už vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, NATURA 2000 priemones, apželdinimo mišku priemones, miškų aplinkosaugą, agrarinę miškininkystę, ekologinį ūkininkavimą,
  • vyno sektoriui skirtos išmokos už vynuogynų restruktūrizavimą ir konversiją, neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą.

Susijusi informacija

Pajamų rėmimas

Kaimo plėtra

Naujoji BŽŪP. 2023–2027 m.

2021 m. birželio mėn. po išsamių Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos derybų buvo pasiektas susitarimas dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos. Šis susitarimas oficialiai buvo priimtas 2021 m. gruodžio 2 d. ir naujoji BŽŪP bus pradėta įgyvendinti 2023 m. sausio 1 d.

Pagal naująją BŽŪP bus pakeistos esamos paramos sąlygų ir žalinimo sistemos atsižvelgiant į platesnio užmojo žaliuosius tikslus ir prisidedant prie Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo. Be kita ko, bus įdiegtos ekologinės sistemos, kurios suteiks daugiau paskatų taikyti klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. Iki 2023 m., laikantis BŽŪP pereinamojo laikotarpio reglamento nuostatų, taikomos dabartinės priemonės.

Taisyklės

Kompleksinė parama reglamentuojama