Skip to main content
Agriculture and rural development

Nõuetele vastavus

Sissetulekutoetuse sidumine Euroopa Liidu eeskirjade järgmisega

Nõuetele vastavuse eesmärgid

Nõuetele vastavuse kaudu julgustatakse põllumajandustootjaid järgima kõrgeid Euroopa Liidu standardeid seoses inimeste, loomade ja taimede tervise kaitse ja heaoluga. Nõuetele vastavusel on oluline roll Euroopa põllumajandusliku tootmise kestlikumaks muutmisel.

Nõuetele vastavus

ELi sissetulekutoetuse saamiseks peavad põllumajandustootjad järgima teatavaid põhieeskirju. Eeskirjade järgimise ja põllumajandustootjatele antavate toetuste vahelist seost nimetatakse nõuetele vastavuseks.

Põllumajandustootjad peaksid järgima muu hulgas järgmisi eeskirju:

  • kohustuslikud majandamisnõuded – need kehtivad kõigi põllumajandustootjate suhtes, olenemata sellest, kas nad saavad ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames toetust või mitte;
  • maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded – neid kohaldatakse vaid ÜPP raames toetusi saavate põllumajandustootjate suhtes.

Keskkonda, inimeste ja loomade tervist ning loomade heaolu või maa majandamist käsitlevate ELi õigusaktide rikkujatest põllumajandustootjate toetusi vähendatakse ja nad võivad seista silmitsi muude karistustega.

Kohustuslikud majandamisnõuded

Kohustuslikke majandamisnõudeid peavad järgima kõik põllumajandustootjad, olenemata sellest, kas nad saavad ÜPP raames toetust või mitte.

Kohustuslikud majandamisnõuded hõlmavad ELi eeskirju inimeste, loomade ja taimede tervise, loomade heaolu ja keskkonna kohta.

Rahva-, looma- ja taimetervis

Loomade heaolu

Keskkond

Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused

Lisaks kohustuslikele majandamisnõuetele peavad ÜPP raames toetust saavad põllumajandustootjad järgima ELi standardeid heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste kohta.

Nende standardite eesmärk on:

  • vältida mullaerosiooni, määrates kindlaks minimaalse taimkatte ja minimaalse maakasutuse tavad;
  • säilitada mulla orgaanilist ainet ja mulla struktuuri;
  • säilitada püsirohumaad;
  • kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja säilitada maastikule iseloomulikke vorme, näiteks lindude pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal hekkide ja puude lõikamise keelu abil;
  • kaitsta ja majandada veevarusid, rajades puhverribasid vooluveekogude äärde, lubades vee kasutamist niisutamise eesmärgil ja kaitstes põhjavett reostuse eest.

Karistused nõuete täitmata jätmise korral

Nõuetele vastavuse süsteemi kohaselt võidakse ELi eeskirjade täitmata jätmise korral vähendada järgmisi põllumajandustootjatele antavaid toetusi:

  • (toodangust lahutatud või sellest sõltuvad) otsetoetused;
  • suurem osa maaelu arengu toetustest: pindalapõhised toetused, sealhulgas põllumajanduse keskkonnameetmed, looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetused, NATURA 2000 meetmed, metsastamismeetmed, metsanduse keskkonnatoetus, agrometsanduse ja mahepõllumajanduse meetmed.
  • Veinisektori toetused: viinamarjaistanduste ümberkorraldamine ja muutmine ning roheline korje.

Lisateave

Sissetulekutoetus

Maaelu areng

Uus ÜPP: 2023–27

Pärast ulatuslikke läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel jõuti 2021. aasta juunis kokkuleppele ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformis. Kõnealune kokkulepe kiideti ametlikult heaks 2. detsembril 2021 ja uue ÜPPga alustatakse 1. jaanuaril 2023.

Uue ÜPP raames muudetakse kehtivat tingimuslikkuse ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutamise süsteemi, et võtta arvesse kõrgemaid keskkonnaeesmärke ja aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele. See hõlmab ökokavade kehtestamist, mis pakuvad kliima- ja keskkonnasõbralike põllumajandustavade kasutuselevõtuks tugevamaid stiimuleid. Kehtivaid meetmeid kohaldatakse kooskõlas ÜPP üleminekumäärusega kuni 2023. aastani.

Nõuded

Nõuetele vastavust reguleerivad