Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Кръстосано съответствие

Свързване на подпомагането на доходите със зачитането на правилата на ЕС.

Цели на кръстосаното съответствие

Чрез кръстосаното съответствие земеделските стопани се насърчават да спазват високите стандарти на ЕС за обществено здраве, здраве на растенията и животните и хуманно отношение към животните. Кръстосаното спазване играе важна роля за подобряването на устойчивостта на европейското селско стопанство.

Какво представлява кръстосаното съответствие?

За да получават подпомагане на доходите от ЕС, селските стопани трябва да спазват набор от основни правила. Взаимодействието между спазването на правилата и предоставяната на стопаните помощ се нарича кръстосано съответствие.

От стопаните се очаква да спазват например:

  • законоустановените изисквания за управление, които важат за всички земеделски стопани без значение дали получават подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП);
  • правилата за поддържане на земята в добро селскостопанско и екологично състояние, които важат само за стопаните, получаващи подпомагане по ОСП.

Подпомагането на стопани, които нарушават правото на ЕС в областта на околната среда, общественото здраве и здравето на животните, хуманното отношение към животните или управлението на земята, се намалява и може да им бъдат наложени допълнителни санкции.

Законоустановени изисквания за управление

Всички земеделски стопани, без значение дали получават помощи по ОСП или не, трябва да спазват законоустановените изисквания за управление (ЗИУ).

Те включват правилата на ЕС относно здравето на хората, животните и растенията, хуманното отношение към животните и околната среда.

Обществено здраве, здраве на животните и на растенията

Хуманно отношение към животните

Околна среда

Добро селскостопанско и екологично състояние

Освен законоустановените изисквания за управление стопаните, получаващи подпомагане по ОСП, трябва да спазват и стандартите на ЕС за добро селскостопанско и екологично състояние на земята.

Тези стандарти имат за цел:

  • предотвратяване на ерозията на почвите чрез определяне на минимална почвена покривка и минимални практики за управление на земята;
  • поддържане на органичния състав и структурата на почвите;
  • поддържане на постоянни затревени площи;
  • опазване на биологичното разнообразие и грижа за запазването на елементите на ландшафта, например чрез забрана за подрязване на живи плетове и дървета в периодите, в които птиците се размножават и отглеждат малките си;
  • защита и управление на водите чрез изграждане на буферни ивици по продължението на водните басейни, издаване на разрешения за ползване на вода за напояване и защита на подпочвените води от замърсяване.

Санкции за неспазване на изискванията

Съгласно системата за кръстосано съответствие, следните помощи за земеделските стопани, които не спазват правилата на ЕС, могат да бъде намалени.

  • Директни плащания (отделени от производството или обвързани с него).
  • Повечето плащания за развитие на селските райони — плащания за площ, включително за агроекологични мерки, райони с природни ограничения, мерки по Натура 2000, мерки за залесяване, опазване на горите, агролесовъдство, биологично земеделие;
  • Плащания за винарския сектор — за преструктуриране и преобразуване на лозя и за събиране на реколтата на зелено.

Информация по темата

Подпомагане на доходите

Развитие на селските райони

Новата ОСП: 2023—2027 г.

През юни 2021 г. след обширни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Това споразумение беше официално прието на 2 декември 2021 г. и новата ОСП ще започне на 1 януари 2023 г.

Съгласно новата ОСП ще бъдат направени промени в съществуващите условия и системи за екологизиране, което ще отрази по-високите екологични амбиции и ще допринесе за постигането на целите на Европейския зелен пакт. Това включва въвеждането на екологични схеми, които ще предоставят по-силни стимули за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда. До 2023 г. се прилагат настоящите мерки в съответствие с разпоредбите на преходния регламент за ОСП.

Правила

Кръстосаното спазване се урежда от: