Skip to main content
Agriculture and rural development

Osnovno plačilo na kratko

Osnovno plačilo je shema dohodkovne podpore za kmete, ki opravljajo kmetijske dejavnosti. Obstajata dve vrsti sheme:

  • shema osnovnega plačila,
  • shema enotnega plačila na površino, poenostavljena prehodna shema.

Shema osnovnega plačila

Podlaga za shemo osnovnega plačila so pravice do plačila, dodeljene kmetom. V prvem letu izvajanja sheme osnovnega plačila so bile upravičenim kmetom dodeljene pravice do plačila. Na splošno je vsak upravičen hektar zagotavljal dostop do ene pravice (čeprav so nekatere države Evropske unije uporabljale omejitve glede števila pravic, ki se lahko dodelijo). Podpora v okviru sheme osnovnega plačila se nato vsako leto dodeli kmetom, ki imajo pravice do plačila, potem ko so te pravice „aktivirali“. Ta aktivacija se izvede enkrat letno, pri čemer se prijavijo upravičeni hektarji, skupaj s številom pravic do plačila.

Podpora v okviru sheme osnovnega plačila se nato vsako leto dodeli kmetom, ki imajo pravice do plačila, potem ko so te pravice „aktivirali“. Ta aktivacija se izvede enkrat letno, pri čemer se prijavijo upravičeni hektarji, skupaj s številom pravic do plačila. Dejansko plačilo se izplača aktivnim kmetom na podlagi aktivacije plačilnih pravic, ki jih imajo, ter se izračuna glede na upravičeno zemljišče, ki ga prijavijo.

Vse pravice, dodeljene posameznemu kmetu, imajo enako vrednost, vendar lahko države EU za različne kmete določijo različne vrednosti pravic. V tem primeru se upošteva prejšnja raven plačil posameznim kmetom (ali vrednost pravic, ki so jih imeli v okviru prejšnje ureditve neposrednih plačil). S tem naj bi se izognili nenadnemu znižanju stopnje podpore.

Vendar je eden od ciljev SKP odmik od vrednosti iz preteklosti. Zato so se države EU, ki uporabljajo ta pristop, dogovorile, da bodo postopno zmanjšale razlike v vrednostih pravic in te vrednosti približale povprečju EU. Ta postopek se običajno imenuje „notranja konvergenca“. V okviru nove SKP bodo morale te države še naprej zmanjševati te razlike in zagotoviti, da bo vrednost vseh plačil leta 2026 znašala vsaj 85 % povprečja.

Shema enotnega plačila na površino

V Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem se uporablja shema enotnega plačila na površino namesto sheme osnovnega plačila. To je prehodni ukrep, ki izhaja iz pristopnih pogodb posameznih držav.

Pri tem ukrepu ni pravic do plačila. Namesto tega podpora temelji izključno na upravičenih hektarjih, ki jih prijavijo kmetje, stopnja pa je enaka za vse hektarje v državi.

Druga plačila dohodkovne podpore

Osnovno plačilo se dopolni z drugimi plačili dohodkovne podpore, namenjenimi posebnim vprašanjem ali posebnim vrstam upravičencev. To vključuje plačila za mlade kmete, plačila za ekologizacijo in dodatne izbirne sheme, za katere se odločijo države članice EU.

Nova SKP: obdobje 2023–2027

Junija 2021 je bil po obsežnih pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo dosežen dogovor o reformi skupne kmetijske politike (SKP). Dogovor je bil uradno sprejet 2. decembra 2021, nova SKP pa bo v veljavo stopila 1. januarja 2023.

V okviru nove SKP bodo uvedene spremembe obstoječega sistema dohodkovne podpore. Pri tem bodo sprejeti ukrepi za zagotovitev pravičnejše porazdelitve finančne podpore kmetom in delavcem po vsej EU. Do leta 2023 se bodo v skladu z določbami prehodne uredbe o SKP še naprej izvajali sedanji ukrepi dohodkovne podpore.

Izstop Združenega kraljestva iz EU

V skladu z drugim pododstavkom člena 137(1) sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom od leta zahtevka 2020 se zakonodaja EU o neposrednih plačilih ne uporablja za Združeno kraljestvo. V prehodnem obdobju, ki ga določa sporazum o izstopu (tj. leto zahtevkov 2020), se členi 107, 108 in 109 Pogodbe o delovanju EU (o pomočeh, ki jih dodeljujejo države EU) ne uporabljajo za shemo neposrednih plačil, ki bi jih uporabljalo Združeno kraljestvo, pod pogojem, da je taka shema enakovredna shemi neposrednih plačil EU, kot je določena v Uredbi EU 1307/2013. Sporazum o izstopu določa tudi finančno zgornjo mejo za neposredna plačila Združenega kraljestva v prehodnem obdobju.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Prenesi

27 SEPTEMBER 2018
Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Prenesi

27 SEPTEMBER 2018
Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Prenesi

24 OKTOBER 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Prenesi