Skip to main content
Agriculture and rural development

Základné platby v skratke

Základná platba je režim podpory príjmov pre poľnohospodárov, ktorí vykonávajú poľnohospodárske činnosti. Existujú dva rôzne druhy tohto režimu.

  • Režim základnej platby (BPS)
  • Režim jednotnej platby na plochu (SAPS), zjednodušený prechodný režim.

Režim základnej platby

Základom režimu BPS sú platobné nároky pridelené poľnohospodárom. V prvom roku vykonávania režimu BPS sa oprávneným poľnohospodárom pridelili platobné nároky. Vo všeobecnosti vzniká za každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, právo na jeden nárok (aj keď niektoré krajiny Európskej únie uplatňovali obmedzenia počtu nárokov, ktoré možno prideliť). Podpora na základe BPS sa potom každoročne poskytuje poľnohospodárom, ktorí majú platobné nároky na základe „aktivácie“ týchto nárokov. Táto aktivácia sa vykonáva každoročne nahlásením počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, s príslušným počtom platobných nárokov.

Podpora na základe BPS sa potom každoročne poskytuje poľnohospodárom, ktorí majú platobné nároky na základe „aktivácie“ týchto nárokov. Táto aktivácia sa vykonáva každoročne nahlásením počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, s príslušným počtom platobných nárokov. Skutočná platba sa aktívnym poľnohospodárom poskytuje na základe aktivácie ich platobných nárokov a vypočíta sa podľa oprávnenej pôdy, ktorú nahlásili.

Všetky nároky pridelené poľnohospodárovi majú rovnakú hodnotu. Krajiny EÚ však majú právo stanoviť rozdiely v hodnote nárokov medzi jednotlivými poľnohospodármi. V takom prípade sa zohľadňuje úroveň minulých platieb jednotlivým poľnohospodárom (alebo hodnota nárokov, ktoré mali podľa predchádzajúceho režimu priamych platieb). Cieľom je zabrániť príliš náhlym výkyvom úrovne podpory.

Jedným z cieľov SPP je však odkloniť sa od týchto historických referencií. Krajiny EÚ, ktoré uplatňujú tento prístup, sa preto dohodli, že postupne znížia rozdiely v hodnotách nárokov a tieto hodnoty priblížia k priemeru EÚ. Tento proces sa často označuje ako „vnútorná konvergencia“. V rámci novej SPP budú musieť tieto krajiny uvedené rozdiely naďalej znižovať. Zároveň zabezpečia, aby všetky platby mali hodnotu aspoň 85 % priemeru v roku 2026.

Režim jednotnej platby na plochu

V Bulharsku, Česku, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku sa namiesto režimu BPS používa režim SAPS. Režim SAPS je prechodné opatrenie, ktoré pochádza z prístupových zmlúv týchto krajín.

V režime SAPS neexistujú nijaké platobné nároky, ale namiesto toho sa podpora vypláca výlučne na základe hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré poľnohospodári nahlásili, pričom je táto úroveň rovnaká pre všetky hektáre v krajine.

Iné platby podpory príjmov

Základná platba sa doplňuje inými platbami na podporu príjmov zameranými na konkrétne problémy alebo druhy príjemcov. Patria sem platby pre mladých poľnohospodárov, ekologizačné platby a ďalšie voliteľné režimy, ktoré sa krajiny EÚ môžu rozhodnúť vykonávať.

Nová SPP: 2023 – 2027

V júni 2021 sa po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou dosiahla dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Táto dohoda bola formálne prijatá 2. decembra 2021 a nová SPP sa začne 1. januára 2023.

V rámci novej SPP sa vykonajú zmeny v existujúcom systéme podpory príjmu, pričom sa prijmú opatrenia na zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia finančnej podpory pre poľnohospodárov a pracovníkov v celej EÚ. Súčasné opatrenia na podporu príjmu budú až do roku 2023 pokračovať v súlade s ustanoveniami prechodného nariadenia o SPP.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

V súlade s článkom 137 ods. 1 druhým pododsekom dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa od roku podania žiadosti 2020 právne predpisy EÚ o priamych platbách nevzťahujú na Spojené kráľovstvo. Počas prechodného obdobia stanoveného v uvedenej dohode (t. j. rok podania žiadosti 2020) sa články 107 až 109 Zmluvy o fungovaní EÚ (o pomoci poskytovanej krajinami EÚ) neuplatňujú so zreteľom na režim priamych platieb, ktorý by Spojené kráľovstvo uplatňovalo, za predpokladu, že takýto režim je rovnocenný s režimom priamych platieb stanoveným v nariadení EÚ č. 1307/2013. V dohode o vystúpení sa stanovuje aj finančný limit, ktorý sa vzťahuje na akýkoľvek takýto režim priamych platieb Spojeného kráľovstva počas prechodného obdobia.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Stiahnuť

27 SEPTEMBER 2018
Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Stiahnuť

27 SEPTEMBER 2018
Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Stiahnuť

24 OKTÓBER 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Stiahnuť