Skip to main content
Agriculture and rural development

De basisbetaling

Wat is de basisbetaling?

De basisbetaling is een inkomenssteunregeling voor actieve boeren. Er zijn twee verschillende soorten regelingen:

  • de basisbetalingsregeling (BBR)
  • en de regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB), een vereenvoudigde overgangsregeling.

De basisbetalingsregeling

De BBR is gebaseerd op betalingsrechten voor boeren. Die werden toegekend in het eerste jaar van uitvoering van de regeling. In principe kregen zij voor elke subsidiabele hectare één recht (sommige EU-landen stelden bovengrenzen aan het aantal rechten). Sindsdien krijgen de boeren jaarlijks een basisbetaling als zij die rechten “activeren”. Daarvoor moeten ze elk jaar het aantal subsidiabele hectaren aangeven met het overeenkomstige aantal betalingsrechten.

Sindsdien krijgen de boeren jaarlijks een basisbetaling als zij die rechten “activeren”. Daarvoor moeten ze elk jaar het aantal subsidiabele hectaren aangeven met het overeenkomstige aantal betalingsrechten. De uiteindelijke betaling aan actieve landbouwers hangt af van de betalingsrechten die zij activeren, en wordt berekend op basis van het door hen aangegeven subsidiabele aantal hectaren.

Alle betalingsrechten van een boer zijn evenveel waard, maar EU-landen mogen de waarde van een recht wel per boer laten variëren. Er wordt dan rekening gehouden met de bedragen die de betrokken boeren in het verleden hebben ontvangen (of de waarde van hun betalingsrechten onder de vroegere regeling voor rechtstreekse betalingen). Zo kunnen abrupte inkomensschommelingen worden vermeden.

Een van de doelstellingen van het GLB is echter om af te stappen van deze aanpak. De betrokken EU-landen hebben ermee ingestemd om de verschillen geleidelijk weg te werken en ervoor te zorgen dat de waarde van betalingsrechten dichter bij het EU-gemiddelde komt te liggen. Dit proces wordt ook wel “interne convergentie” genoemd. In het nieuwe GLB moeten die landen deze verschillen verder verkleinen en ervoor zorgen dat alle betalingen in 2026 een waarde hebben van ten minste 85% van het gemiddelde.

Regeling inzake een enkele areaalbetaling

Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije gebruiken in plaats van de BBR de REAB, de regeling inzake een enkele areaalbetaling. De REAB is een overgangsregeling die teruggaat op de toetredingsverdragen van de betrokken landen.

In de REAB bestaan er geen betalingsrechten. De steun wordt alleen gebaseerd op de subsidiabele hectaren die boeren aangeven. De hoogte ervan is gelijk voor het hele land.

Andere vormen van inkomenssteun

De basisbetaling wordt aangevuld met andere inkomenssteun voor bepaalde activiteiten of begunstigden. Denk daarbij aan de betalingen voor jonge landbouwers, de vergroeningsbetalingen en aanvullende optionele regelingen waar de EU-landen voor kunnen kiezen.

Nieuw GLB: 2023-2027

In juni 2021 is na uitgebreide onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie overeenstemming bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit akkoord werd op 2 december 2021 formeel goedgekeurd. Het nieuwe GLB gaat op 1 januari 2023 van start.

Met het nieuwe GLB verandert het bestaande stelsel van inkomenssteun. De financiële steun voor boeren en werknemers in de EU wordt eerlijker verdeeld. Conform de GLB-overgangsverordening blijven de huidige inkomensondersteunende maatregelen tot 2023 bestaan.

Terugtrekking van het VK uit de EU

Overeenkomstig artikel 137, lid 1, tweede alinea, van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK is de EU-wetgeving inzake rechtstreekse betalingen vanaf aanvraagjaar 2020 niet meer van toepassing op het VK. Tijdens de in die overeenkomst vastgestelde overgangsperiode (het aanvraagjaar 2020) zijn de artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (over steunverlening door EU-landen) niet van toepassing op de regeling inzake rechtstreekse betalingen die het VK zou toepassen, op voorwaarde dat die regeling gelijkwaardig is aan de EU-regeling inzake rechtstreekse betalingen die is vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1307/2013. In het terugtrekkingsakkoord is ook het financiële plafond vastgesteld dat tijdens de overgangsperiode geldt voor een dergelijke regeling inzake rechtstreekse betalingen in het VK.

Documents

Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Downloaden

Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Downloaden

Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Downloaden

Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Downloaden