Skip to main content
Agriculture and rural development

Apie bazines išmokas

Bazinė išmoka – tai žemės ūkio veiklą vykdančių ūkininkų pajamų rėmimo sistema. Yra dvi skirtingos šios sistemos rūšys.

  • Bazinės išmokos sistema.
  • Vienkartinės išmokos už plotus sistema – supaprastinta pereinamojo laikotarpio sistema.

Bazinės išmokos sistema

Bazinės išmokos sistemos pagrindą sudaro ūkininkams paskirstomos teisės į išmokas. Pirmaisiais bazinės išmokos sistemos įgyvendinimo metais reikalavimus atitinkantiems ūkininkams buvo paskirstytos teisės į išmokas. Iš esmės kiekvienas reikalavimus atitinkantis hektaras suteikė vieną teisę į išmokas (nors kai kurios Europos Sąjungos šalys pritaikė apribojimus dėl teisių, kurias galima paskirti, skaičiaus). Tuomet parama pagal bazinės išmokos sistemą kasmet skiriama teisių į išmokas turintiems ūkininkams, kai šios teisės pareiškiamos. Tai atliekama kasmet, deklaruojant reikalavimus atitinkančius hektarus ir kartu nurodant teisių į išmokas skaičių.

Tuomet parama pagal bazinės išmokos sistemą kasmet skiriama teisių į išmokas turintiems ūkininkams, kai šios teisės pareiškiamos. Tai atliekama kasmet, deklaruojant reikalavimus atitinkančius hektarus ir kartu nurodant teisių į išmokas skaičių. Faktinės išmokos mokamos aktyviems ūkininkams, remiantis jų turimomis pareikštomis teisėmis į išmokas, apskaičiuotas pagal reikalavimus atitinkančią deklaruotą žemę.

Visos ūkininkui paskirtos teisės yra vienodos vertės, bet ES šalys turi teisę nustatyti skirtingą įvairiems ūkininkams paskirstomų teisių į išmokas vertę. Tokiu atveju atsižvelgiama į buvusį išmokų atskiriems ūkininkams dydį (arba teisių į išmokas, kurias jie turėjo pagal ankstesnę tiesioginių išmokų tvarką, vertę). Taip elgiamasi siekiant išvengti pernelyg staigaus paramos dydžio sutrikdymo.

Tačiau vienas iš BŽŪP tikslų – atsisakyti šių istorinių atskaitos taškų. Dėl to šį metodą taikančios ES šalys susitarė laipsniškai mažinti teisių į išmokas verčių skirtumus ir priartinti šias vertes prie ES vidurkio. Šis procesas dažnai vadinamas vidine konvergencija. Pagal naująją BŽŪP šios šalys turės toliau mažinti tokius skirtumus ir užtikrinti, kad visų išmokų vertė 2026 m. sudarytų bent 85 proc. vidurkio.

Vienkartinės išmokos už plotus sistema

Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje vietoj bazinės išmokos schemos taikoma vienkartinės išmokos už plotus sistema. Vienkartinės išmokos už plotus sistema yra pereinamojo laikotarpio priemonė, numatyta konkrečių šalių stojimo sutartyse.

Pagal vienkartinės išmokos už plotus sistemą nėra teisių į išmokas, o parama mokama atsižvelgiant tik į ūkininkų deklaruotus reikalavimus atitinkančius hektarus ir išmokų norma yra vienoda visiems hektarams šalyje.

Kitos pajamų rėmimo išmokos

Bazinės išmokos papildomos kitomis pajamų rėmimo išmokomis, skirtomis konkrečioms problemoms spręsti arba konkrečių rūšių paramos gavėjams. Tai, pavyzdžiui, išmokos jauniesiems ūkininkams, žalinimo išmokos, papildomos neprivalomos schemos, kurias ES šalys gali nuspręsti įgyvendinti.

Naujoji BŽŪP. 2023–2027 m.

2021 m. birželio mėn. po išsamių Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos derybų buvo pasiektas susitarimas dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos. Šis susitarimas oficialiai buvo priimtas 2021 m. gruodžio 2 d. ir naujoji BŽŪP bus pradėta įgyvendinti 2023 m. sausio 1 d.

Pagal naująją BŽŪP bus pakeista esama pajamų rėmimo sistema ir imamasi priemonių teisingesniam finansinės paramos paskirstymui ūkininkams ir darbuotojams visoje ES užtikrinti. Iki 2023 m., laikantis BŽŪP pereinamojo laikotarpio reglamento nuostatų, bus toliau taikomos dabartinės pajamų rėmimo priemonės.

Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES

Pagal ES ir JK susitarimo dėl išstojimo 137 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą nuo 2020-ųjų paraiškų teikimo metų ES tiesioginių išmokų teisės aktai Jungtinei Karalystei netaikomi. Tuo susitarimu nustatytu pereinamuoju laikotarpiu (t. y. 2020-aisiais paraiškų teikimo metais) Sutarties dėl ES veikimo 107–109 straipsniai (dėl ES šalių teikiamos pagalbos) netaikomi tiesioginių išmokų schemai, kurią taikytų Jungtinė Karalystė, su sąlyga, kad tokia schema būtų lygiavertė ES tiesioginių išmokų schemai, nustatytai ES reglamente 1307/2013. Susitarime dėl išstojimo taip pat nustatyta finansinė riba, pereinamuoju laikotarpiu taikoma bet kuriai tokiai JK tiesioginių išmokų schemai.

Documents

27 RUGSĖJIS 2018
Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

27 RUGSĖJIS 2018
Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

27 RUGSĖJIS 2018
Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

24 SPALIS 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Parsisiųsdinti