Skip to main content
Agriculture and rural development

Mitä on perustuki?

Perustuki on tulotukijärjestelmä maataloustoimintaa harjoittaville viljelijöille. Käytössä on kaksi järjestelmää:

  • perustukijärjestelmä
  • yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä (SAPS), joka on siirtymäkauden yksinkertaistettu järjestelmä.

Perustukijärjestelmä

Perustukijärjestelmä perustuu viljelijöille jaettuihin tukioikeuksiin. Ne jaettiin perustukijärjestelmän ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna tukikelpoisille viljelijöille. Jokainen tukikelpoinen hehtaari oikeutti yleensä yhteen tukioikeuteen (tosin jotkin EU-maat rajoittivat jaettavien tukioikeuksien enimmäismäärää). Tuki maksetaan vuosittain viljelijöille, jotka ovat aktivoineet tukioikeutensa. Aktivointi tehdään vuosittain ilmoittamalla tukikelpoinen pinta-ala ja siihen liittyvien tukioikeuksien lukumäärä.

Tuki maksetaan vuosittain viljelijöille, jotka ovat aktivoineet tukioikeutensa. Aktivointi tehdään vuosittain ilmoittamalla tukikelpoinen pinta-ala ja siihen liittyvien tukioikeuksien lukumäärä. Tuki maksetaan aktiiviviljelijöille heidän aktivoituaan tukioikeutensa ja lasketaan heidän ilmoittamiensa tukikelpoisten pinta-alojen mukaan.

Kaikki viljelijälle myönnetyt tukioikeudet ovat saman arvoisia, mutta EU-mailla on oikeus vahvistaa tukioikeuksia, joiden arvo vaihtelee viljelijöittäin. Tällöin otetaan huomioon yksittäisille viljelijöille aiemmin myönnetyn suoran tuen taso (tai heidän hallussaan olevien tukioikeuksien arvon aiemmassa suorien tukien järjestelmässä). Näin viljelijöiden tukitasoon ei tule jyrkkiä muutoksia.

Yhteisen maatalouspolitiikan yhtenä tavoitteena on kuitenkin siirtyä pois aiemmista viitemääristä. Näin ollen EU-maat ovat suostuneet vähentämään asteittain tukioikeuksien arvojen eroja ja saattamaan nämä arvot lähemmäs EU:n keskiarvoa. Tätä prosessia kutsutaan sisäiseksi yhdenmukaistamiseksi. Uuden yhteisen maatalouspolitiikan mukaan näiden maiden on edelleen pienennettävä tukioikeuksien arvojen eroja ja varmistettava, että kaikkien tukien arvo on vähintään 85 % vuoden 2026 keskiarvosta.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä

Bulgariassa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Slovakiassa, Tšekissä, Unkarissa ja Virossa perustukijärjestelmän sijaan käytetään yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää (SAPS). Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on siirtymävaiheen toimenpide, joka perustuu näiden maiden EU-liittymissopimuksiin.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä ei ole tukioikeuksia, vaan tuki maksetaan pelkästään viljelijöiden ilmoittamien tukikelpoisten hehtaarien perusteella ja saman tasoisena kaikille hehtaareille.

Muu tulotuki

Perustuen lisäksi maksetaan muita suoria tukia, jotka kohdennetaan tiettyihin kohteisiin tai tietyntyyppisille tuensaajille. Näitä ovat esimerkiksi nuorten viljelijöiden tuki, viherryttämistuki ja vapaaehtoiset lisäjärjestelmät, joiden toteuttamisesta EU-maat voivat päättää.

Uusi yhteinen maatalouspolitiikka 2023–2027

Laajojen neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio sopivat kesäkuussa 2021 yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisesta. Uusi yhteinen maatalouspolitiikka hyväksyttiin virallisesti 2.12.2021, ja sen soveltaminen alkaa 1.1.2023.

Uudessa maatalouspolitiikassa muutetaan nykyistä tulotukijärjestelmää siten, että varmistetaan rahoitustuen jakaminen oikeudenmukaisemmin viljelijöille ja työntekijöille kaikkialla EU:ssa. Tulotukea myönnetään nykymuodossaan vuoteen 2023 saakka yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan siirtymäasetuksen mukaisesti.

Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen erosopimuksen 137 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti suoria tukia koskevaa EU:n lainsäädäntöä ei hakuvuodesta 2020 alkaen sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kyseisessä sopimuksessa vahvistetun siirtymäkauden aikana (hakuvuosi 2020) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107–109 artiklaa (jotka koskevat EU-maiden myöntämiä tukia) ei sovelleta Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavaan suorien tukien järjestelmään sillä edellytyksellä, että tällainen järjestelmä vastaa asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 vahvistettua suorien tukien järjestelmää. Erosopimuksessa vahvistetaan myös rahoituksen enimmäismäärä, jota sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan suorien tukien järjestelmään siirtymäkauden aikana.

Documents

27 SYYSKUU 2018
Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Lataa

27 SYYSKUU 2018
Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Lataa

27 SYYSKUU 2018
Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Lataa

24 LOKAKUU 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Lataa