Skip to main content
Agriculture and rural development

Základní platba

Jak fungují základní platby

Základní platba je režim podpory příjmu zemědělců, kteří provozují zemědělskou činnost. Rozlišujeme dva typy režimu:

  • režim základní platby (RZP)
  • režim jednotné platby na plochu (RJPP), což je zjednodušený přechodný režim.

Režim základní platby

Režim základní platby funguje na základě platebních nároků přidělených zemědělcům. V prvním roce zavádění tohoto režimu byly způsobilým zemědělcům přiznány platební nároky. Obecně byl přiznán jeden platební nárok na každý způsobilý hektar (ačkoli některé země Evropské unie uplatnily omezení týkající se počtu nároků, které mohly být přiděleny). Po aktivaci platebních nároků je pak podpora v rámci režimu základní platby poskytována každý rok zemědělcům, kterým byly nároky přiznány. Tato aktivace se provádí každoročním ohlášením počtu způsobilých hektarů a počtu platebních nároků, které jsou na ně navázány.

Po „aktivaci“ platebních nároků je pak podpora v rámci režimu základní platby poskytována každý rok zemědělcům, kterým byly nároky přiznány. Tato aktivace se provádí každoročním ohlášením počtu způsobilých hektarů a počtu platebních nároků, které jsou na ně navázány. Fakticky se platba vyplácí aktivním zemědělcům na základě aktivace platebních nároků, které jim byly přiznány, a vypočítává se v závislosti na způsobilé ploše půdy, kterou ohlásili.

Všechny nároky přiznané jednomu zemědělci mají stejnou hodnotu, ale země EU mají právo stanovit rozdíly v hodnotě platebních nároků jednotlivých zemědělců. V tomto případě je brána v úvahu minulá úroveň plateb jednotlivým zemědělcům (nebo hodnota nároků, které získali v rámci předchozího režimu přímých plateb), aby nedošlo k příliš náhlé změně výše podpory.

Jedním z cílů SZP nicméně je přestat tyto historické reference používat. Země EU, které tento přístup uplatňují, se proto dohodly na postupném snižování rozdílů v hodnotách nároků a na přiblížení těchto hodnot průměru EU. Tento proces se často označuje jako vnitřní sbližování. V rámci nové SZP budou musí tyto země dané rozdíly nadále snižovat a musí zajistit, aby v roce 2026 činila hodnota všech plateb nejméně 85 % průměru.

Režim jednotné platby na plochu

V Bulharsku, Česku, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku se namísto režimu základní platby používá režim jednotné platby na plochu. Tento režim je přechodným opatřením vyplývajícím ze smluv o přistoupení dané země.

V režimu jednotné platby na plochu nejsou přiznávány žádné platební nároky, podpora se vyplácí výhradně na základě počtu způsobilých hektarů, které zemědělci ohlásili, a výše podpory na hektar je stejná v celé zemi.

Další platby na podporu příjmu

Základní platba se doplňuje dalšími platbami na podporu příjmu, které se zaměřují na konkrétní problémy nebo na konkrétní typy příjemců. Patří mezi ně platby pro mladé zemědělce, ekologické platby a další volitelné režimy, které se členské státy EU mohou rozhodnout zavést.

Nová SZP: 2023–2027

V červnu 2021 bylo po rozsáhlých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí dosaženo dohody o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Tato dohoda byla formálně přijata 2. prosince 2021 a nová SZP se začne uplatňovat od 1. ledna 2023.

V rámci nové SZP budou provedeny změny stávajícího systému podpory příjmu, přičemž budou přijata opatření k zajištění spravedlivějšího rozdělování finanční podpory zemědělcům a pracovníkům v celé Unii. Podle přechodného nařízení o SZP se stávající opatření týkající se podpory příjmu budou používat do roku 2023.

Vystoupení Spojeného království z EU

V souladu s čl. 137 odst. 1 druhým pododstavcem dohody o vystoupení mezi EU a Spojeným královstvím se právní předpisy Unie týkající se přímých plateb od roku podání žádosti 2020 nevztahují na Spojené království. Během přechodného období stanoveného uvedenou dohodou (tj. rok podání žádosti 2020) se články 107 až 109 Smlouvy o fungování EU (o podporách poskytovaných zeměmi EU) nepoužijí s ohledem na režim přímých plateb, které by Spojené království uplatnilo, za předpokladu, že tento režim je rovnocenný režimu přímé platby EU podle nařízení (EU) č. 1307/2013. Dohoda o vystoupení rovněž stanoví celkový finanční limit, který se na tento režim přímých plateb Spojeného království uplatní během přechodného období.

Documents

27 ZÁŘÍ 2018
Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Stáhnout

27 ZÁŘÍ 2018
Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Stáhnout

27 ZÁŘÍ 2018
Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Stáhnout

24 ŘÍJEN 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Stáhnout