Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Основни плащания

Основното плащане е схема за подпомагане на доходите на земеделски стопани, които упражняват селскостопански дейности. Съществуват два вида схеми:

  • схема за основно плащане (СОП);
  • схема за единно плащане на площ (СЕПП), опростена преходна схема.

Схема за основно плащане

В основата на СОП са правата на плащане, отредени на земеделските стопани. През първата година на изпълнение на СОП на земеделските стопани, които отговаряха на условията, бяха разпределени права на плащане. Най-общо, всеки хектар земя, който отговаря на условията за подпомагане, осигурява едно право на плащане (въпреки че някои държави от ЕС приложиха ограничения на броя на правата на плащане, които могат да бъдат разпределени). След това подпомагането по СОП се предоставя ежегодно на земеделските стопани, които притежават права за получаване на плащания, след „активирането“ на тези права. Активирането се извършва всяка година като се декларират хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, заедно с броя права на плащане.

След това подпомагането по СОП се предоставя ежегодно на земеделските стопани, които притежават права за получаване на плащания, след „активирането“ на тези права. Активирането се извършва всяка година, като се декларират хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, заедно с броя права на плащане. Реалното плащане се извършва на активни земеделски стопани при активиране на притежаваните от тях права на плащане и то се изчислява във връзка с декларираната от тях земя, отговаряща на условията за подпомагане.

Всички права на плащане, разпределени на даден земеделски стопанин, имат една и съща стойност, но страните от ЕС имат право да определят разлики в стойността на правата на плащане между отделните земеделски стопани. В такъв случай под внимание се взема предишният размер на плащанията за отделните земеделски стопани (или стойността на правата на плащане, които те са притежавали при предходния режим на директни плащания). Целта е да се избегнат твърде резките смущения по отношение на тяхното равнище на подпомагане.

Една от целите на ОСП обаче е тези референтни данни от минали периоди постепенно да спрат да се използват. В тази връзка държавите от ЕС, които възприемат този подход, се споразумяха постепенно да намалят разликите в стойностите на правата на плащане и да доближат тези стойности до средните за ЕС. Този процес често се нарича „вътрешно сближаване“. В рамките на новата ОСП тези държави ще трябва да продължат да намаляват тези разлики и да гарантират, че през 2026 г. стойността на всички плащания е най-малко 85 % от средната стойност.

Схема за единно плащане на площ

В България, Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия се използва СЕПП вместо СОП. СЕПП е преходна мярка, произтичаща от договорите за присъединяване на съответните държави.

При СЕПП няма права на плащане, а вместо това изплащаната помощ се базира изцяло върху декларираните от земеделските стопани хектари земя, които отговарят на условията за подпомагане, и размерът е един и същ за всички хектари в страната.

Други плащания за подпомагане доходите

Основното плащане се допълва с други плащания за подпомагане на доходите, насочени към разрешаването на конкретни проблеми или към конкретни видове бенефициери. Те включват плащанията за млади земеделски производители, плащанията за екологизиране и допълнителни незадължителни схеми, които страните от ЕС могат да решат да прилагат.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

През юни 2021 г., след продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, беше постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Това споразумение бе прието официално на 2 декември 2021 г., а новата ОСП ще започне да се прилага на 1 януари 2023 г.

В рамките на новата ОСП ще бъдат направени промени в съществуващата система за подпомагане на доходите, като ще бъдат взети мерки за гарантиране на по-справедливо разпределение на финансовото подпомагане за земеделските стопани и работниците в ЕС. До 2023 г. ще продължат да се прилагат настоящите мерки за подпомагане на доходите в съответствие с разпоредбите на преходния регламент за ОСП.

Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

В съответствие с член 137, параграф 1, втора алинея от Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, считано от референтната 2020 година нататък законодателството на ЕС за директните плащания не се прилага за Обединеното кралство. По време на преходния период, определен в това споразумение (т.е. за референтната 2020 г.), членове 107—109 от Договора за функционирането на ЕС (относно държавните помощи) не се прилагат по отношение на схемата за директни плащания, която Обединеното кралство ще приложи, при условие че тази схема е равностойна на схемата на ЕС за директните плащания, определена в Регламент (ЕС) № 1307/2013. В споразумението за оттегляне се определя също така финансовият лимит, приложим по отношение на всякаква подобна схема за директни плащания на Обединеното кралство по време на преходния период.

Documents

27 СЕПТЕМВРИ 2018
Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Изтегляне

27 СЕПТЕМВРИ 2018
Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Изтегляне

27 СЕПТЕМВРИ 2018
Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Изтегляне

24 ОКТОМВРИ 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Изтегляне