Skip to main content
Agriculture and rural development

Režim pre malých poľnohospodárov

Podpora EÚ pre malé poľnohospodárske podniky

Viac ako tri štvrtiny poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii sú malé – majú menej ako 10 hektárov, pričom mnoho z nich má menej ako 5 hektárov. Malá veľkosť týchto poľnohospodárskych podnikov často zvyšuje relatívne administratívne zaťaženie spojené s podaním žiadosti o podporu príjmu.

Krajiny EÚ môžu uplatňovať režim pre malých poľnohospodárov (SFS). Ide o zjednodušený režim podpory príjmu, na základe ktorého sa poľnohospodárom, ktorí sa doň zapoja, udelí jednorazová platba. Tento režim nahrádza všetky ostatné formy platby na podporu príjmu. O maximálnej výške platby sa rozhoduje na vnútroštátnej úrovni, nesmie však presiahnuť sumu 1 250 EUR.

Režim pre malých poľnohospodárov oslobodzuje zúčastnených poľnohospodárov od ekologizačných povinností, pričom na platby na podporu príjmu, ktoré dostávajú, sa neuplatňujú sankcie v rámci krížového plnenia. Viac informácií môžete získať na ministerstve poľnohospodárstva vo vašej krajine alebo na inom príslušnom orgáne.

Nová SPP: 2023 – 2027

V júni 2021 sa po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou dosiahla dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Nová SPP sa začne uplatňovať 1. januára 2023.

V rámci novej SPP sa vykonajú zmeny v existujúcom systéme podpory príjmu, pričom sa prijmú opatrenia na zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia finančnej podpory pre poľnohospodárov a pracovníkov v celej EÚ. V súlade s ustanoveniami prechodného nariadenia o SPP budú súčasné opatrenia na podporu príjmu pokračovať až do roku 2023.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Stiahnuť