Skip to main content
Agriculture and rural development

Väikepõllumajandustootjate kava

ELi toetus väikepõllumajandustootjatele

Rohkem kui kolm neljandikku Euroopa Liidu põllumajandusettevõtetest on väikesed – alla 10 hektari. Suur osa neist on omakorda alla 5 hektari suurused. Seetõttu on nende halduskoormus sissetulekutoetuste taotlemisel sageli suurem.

EL riigid saavad kohaldada väikepõllumajandustootjate kava, mis on lihtsustatud sissetulekutoetuse kava, mille alusel makstakse osaleda soovivatele põllumajandustootjatele ühekordset toetust. See asendab kõik muud sissetulekutoetuse vormid. Toetussumma ülempiir määratakse kindlaks riiklikul tasandil, kuid see ei tohi ületada 1250 eurot.

Väikepõllumajandustootjate kava raames toetuse saajad vabastatakse kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutamise kohustusest ja nende sissetulekutoetuste suhtes ei kohaldata nõuetele vastavusega seotud karistusi. Lisateavet saate oma riigi põllumajandusministeeriumist.

Uus ÜPP: 2023–2027

Pärast ulatuslikke läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel jõuti 2021. aasta juunis kokkuleppele ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformis. Uut ÜPPd hakatakse rakendama 1. jaanuaril 2023.

Uue ÜPP raames muudetakse olemasolevat sissetulekutoetuste süsteemi. Võetakse meetmeid, et tagada põllumajandustootjatele ja töötajatele makstava rahalise toetuse õiglasem jaotamine kogu ELis. Kuni 2023. aastani kehtivad praegused sissetulekutoetustega seotud meetmed kooskõlas ÜPP üleminekumääruse sätetega.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Laadige alla