Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Схема за дребни земеделски стопани

Подкрепа от ЕС за малките земеделски стопанства

Повече от три четвърти от земеделските стопанства в Европейския съюз са с малка площ – под 10 хектара, като много от тях са с площ под пет хектара. Малкият размер на тези стопанства често води до увеличаване на относителната административна тежест при кандидатстването за подпомагане на доходите.

Държавите от ЕС могат да прилагат схемата за дребни земеделски стопани – опростена схема за подпомагане на доходите, при която на земеделски стопани, избрали да участват в схемата, се предоставя еднократно плащане. Това заменя всички други форми на плащане за подпомагане на доходите. Максималният размер на плащането се определя на национално равнище, но не може да надхвърля 1250 евро.

Земеделските производители, които участват в схемата за дребни земеделски стопани, са освободени от задължения за екологизиране и спрямо техните плащания за подпомагане на доходите не се прилагат санкции във връзка с кръстосаното съответствие. Повече информация можете да намерите в министерството на земеделието във вашата страна.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

През юни 2021 г. след продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Новата ОСП ще започне да се прилага от 1 януари 2023 г.

В рамките на новата ОСП ще бъдат направени промени в съществуващата система за подпомагане на доходите, като ще бъдат предприети мерки за гарантиране на по-справедливо разпределение на финансовото подпомагане за земеделските стопани и работниците в целия ЕС. До 2023 г. ще се запазят настоящите мерки за подпомагане на доходите, както е предвидено в разпоредбите на Преходния регламент за ОСП.

Documents

27 СЕПТЕМВРИ 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Изтегляне