Skip to main content
Agriculture and rural development

Vysvetlenie redistributívnej platby

Väčšina poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii má menej ako 28 hektárov, pričom tieto malé poľnohospodárske podniky nemôžu využívať úspory z rozsahu. S cieľom pomôcť v tejto oblasti sa krajiny EÚ môžu rozhodnúť pre podporu menších poľnohospodárov prostredníctvom redistributívnej platby.

Na účely prerozdelenia podpory menším poľnohospodárom môžu krajiny EÚ až 30 % svojho národného rozpočtu na podporu príjmu vyčleniť na redistributívnu platbu. Táto platba je určená pre prvé hektáre poľnohospodárskeho podniku. To znamená, že všetky hektáre pod stanovenou prahovou hodnotou dostanú dodatočnú podporu. Uvedený prah si stanovujú jednotlivé krajiny EÚ. To je na prospech malých poľnohospodárov, pretože takto bude mať nárok na vyššie platby väčší počet hektárov v ich poľnohospodárskych podnikoch.

Počet hektárov, na ktoré sa môže táto platba prideliť, je obmedzený prahovou hodnotou, ktorú stanovili vnútroštátne orgány (30 hektárov alebo priemerná rozloha poľnohospodárskeho podniku v danej krajine, ak je väčšia ako 30 hektárov). Sumu na hektár stanovuje každá krajina EÚ, nemôže však presiahnuť 65 % priemernej platby na hektár. Výška doplnkovej platby na hektár sa v jednotlivých krajinách líši.

Nová SPP: 2023 – 2027

V júni 2021 sa po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou dosiahla dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Nová SPP sa začne uplatňovať 1. januára 2023.

V rámci novej SPP sa vykonajú zmeny v existujúcom systéme podpory príjmu, pričom sa prijmú opatrenia na zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia finančnej podpory pre poľnohospodárov a pracovníkov v celej EÚ. V súlade s ustanoveniami prechodného nariadenia o SPP budú súčasné opatrenia na podporu príjmu pokračovať až do roku 2023.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Stiahnuť