Skip to main content
Agriculture and rural development

Płatność redystrybucyjna

Na czym polega płatność redystrybucyjna

Większość gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej ma poniżej 28 hektarów, co oznacza, że nie mogą one korzystać z efektu skali. Aby uporać się z tym problemem, kraje UE mogą zdecydować się na wsparcie mniejszych rolników za pomocą płatności redystrybucyjnej.

Na płatności redystrybucyjne na rzecz mniejszych rolników kraje UE mogą przeznaczyć do 30 proc. swojego pułapu krajowego środków na wsparcie dochodu. Płatności te dotyczą kilku pierwszych hektarów gospodarstwa, co oznacza, że wszystkie hektary poniżej progu otrzymują dodatkowe wsparcie. Próg ten określa dane państwo członkowskie. Pomaga to drobnym rolnikom, ponieważ większa część hektarów w ich gospodarstwach będzie kwalifikować się do otrzymania wyższych płatności.

Liczba hektarów, z tytułu których można przyznać tę płatność, jest ograniczona do progu określonego przez organy krajowe (30 hektarów lub średnia wielkość gospodarstwa rolnego w danym państwie, jeżeli wartość ta przekracza 30 hektarów). Kwota na hektar jest ustalana przez każdy kraj UE i nie może przekraczać 65 proc. średniej płatności na hektar. Kwota dopłaty uzupełniającej na hektar jest różna w zależności od kraju.

Nowa WPR: 2023–27

W czerwcu 2021 r., po szeroko zakrojonych negocjacjach między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, osiągnięto porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Nowa WPR wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

W ramach nowej WPR wprowadzone zostaną zmiany w istniejącym systemie wsparcia dochodu i wprowadzone zostaną środki mające na celu bardziej sprawiedliwy podział wsparcia finansowego dla rolników i pracowników w całej UE. Obecne środki wsparcia dochodu będą kontynuowane do 2023 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia przejściowego w sprawie WPR.

Documents

27 WRZESIEŃ 2018
Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Pobierz