Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Какво представлява преразпределителното плащане

По-голямата част от земеделските стопанства в Европейския съюз са с площ под 28 хектара и поради малкия си размер тези стопанства не могат да се възползват от икономии от мащаба. С цел преодоляване на този проблем държавите от ЕС могат да решат да подпомагат по-малките земеделски производители чрез преразпределително плащане.

За да преразпределят подкрепата към по-малките стопани, държавите от ЕС могат да заделят за преразпределително плащане до 30 % от своя национален бюджет за подкрепа на доходите. Плащането е насочено към първите няколко хектара на земеделско стопанство, което означава, че за всички хектари под определен праг се предоставя допълнителна подкрепа. Това се определя от съответната държава от ЕС. Така се помага на малките земеделски стопани, тъй като по-голям дял от площта на техните стопанства ще отговаря на критериите за по-високи плащания.

Броят на хектарите, за които може да бъде отпуснато това плащане, е ограничен до праг, който се определя от националните органи (до 30 хектара или до средния размер на стопанствата в страната, ако той надхвърля 30 хектара). Сумата на хектар се определя от всяка държава от ЕС и не може да надвишава 65 % от средното плащане на хектар. Размерът на допълващото плащане на хектар е различен в отделните държави.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

През юни 2021 г. след продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Новата ОСП ще започне да се прилага от 1 януари 2023 г.

В рамките на новата ОСП ще бъдат направени промени в съществуващата система за подпомагане на доходите, като ще бъдат предприети мерки за гарантиране на по-справедливо разпределение на финансовото подпомагане за земеделските стопани и работниците в целия ЕС. До 2023 г. ще се запазят настоящите мерки за подпомагане на доходите, както е предвидено в разпоредбите на Преходния регламент за ОСП.

Documents

27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Изтегляне

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)