Skip to main content
Agriculture and rural development

Areas of natural or other specific constraints (ANCs)

Čo sú to oblasti s prírodnými alebo osobitnými prekážkami?

Oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými prekážkami sú územia, na ktorých je efektívna poľnohospodárska činnosť znevýhodnená kvôli špecifickým problémom spôsobeným prírodnými podmienkami. S cieľom zabrániť tomu, aby bola táto pôda opustená, poskytuje Európska únia poľnohospodárom podporu prostredníctvom programu rozvoja vidieka aj systému podpory príjmu.

Kritériá pre oblasti s prírodnými alebo osobitnými prekážkami

Aby daná pôda spĺňala podmienky na platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými prekážkami, musí patriť do jednej z týchto troch kategórií:

 • horské oblasti, ktoré sú vymedzené nadmorskou výškou alebo strmými svahmi,
 • oblasti s významnými prírodnými obmedzeniami vymedzené na základe ôsmich biofyzikálnych kritérií a tiež dodatočne v tzv. procese doladenia,
 • iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami, ktoré predstavujú maximálne 10 % celkovej plochy určitej krajiny EÚ a ktoré vymedzuje samotná príslušná krajina EÚ.

Krajiny EÚ poskytujú finančné prostriedky na rozvoj vidieka aj platby na podporu príjmu pre oblasti s prírodnými alebo osobitnými prekážkami tým istým vymedzeným oblastiam.

Horské oblasti

Aby bola poľnohospodárska pôda zaradená do kategórie horských oblastí s prírodnými prekážkami, musí spĺňať tieto podmienky:

 • nachádzať sa v nadmorskej výške, kde je poľnohospodárska činnosť znevýhodnená,
 • mať strmé svahy, ktoré znemožňujú používanie štandardných poľnohospodárskych strojov,
 • ležať severne od 62. rovnobežky.

Oblasti s významnými prírodnými obmedzeniami

Oblasti s významnými prírodnými obmedzeniami sú územia so špecifickými podmienkami, ktoré sťažujú poľnohospodársku činnosť. Aby bola pôda považovaná za oblasť postihnutú týmito obmedzeniami, musí byť negatívne ovplyvnená jednou z týchto podmienok:

 • nízka teplota,
 • sucho,
 • nadmerná vlhkosť pôdy,
 • obmedzené odvodňovanie pôdy,
 • nepriaznivá textúra a kamenitosť,
 • plytká hĺbka zakoreňovania,
 • zlé chemické vlastnosti,
 • strmé svahy.

Na tieto oblasti sa uplatňuje aj tzv. proces doladenia. V rámci tohto procesu sa kontroluje, či došlo k významnému zlepšeniu pôdy, ktoré by znamenalo, že poľnohospodárska činnosť už nie je negatívne ovplyvnená uvedenými podmienkami. Príkladom je oblasť s nadmernou vlhkosťou pôdy, ktorá je umelo odvodnená.

Oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami

Oblasti s osobitnými obmedzeniami zahŕňajú územia, ktoré sú negatívne ovplyvnené inými faktormi. Sú to oblasti, kde hrozí vysoké riziko ukončenia poľnohospodárskej činnosti a kde je dôležité udržať aktívnu poľnohospodársku komunitu s cieľom:

 • zachovať alebo zlepšiť životné prostredie,
 • zachovať vidiek,
 • zachovať potenciál oblasti z hľadiska cestovného ruchu,
 • chrániť pobrežné pásmo.

Tieto oblasti sú vymedzené samotnými krajinami EÚ a nesmú presiahnuť 10 % celkovej plochy krajiny.

Platby na rozvoj vidieka pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými prekážkami

Krajiny EÚ môžu oblastiam s prírodnými alebo inými osobitnými prekážkami poskytnúť finančné prostriedky z fondu pre rozvoj vidieka určené na vyrovnanie finančného rozdielu medzi poľnohospodárskymi činnosťami v týchto oblastiach a v oblastiach, ktorých sa netýkajú žiadne obmedzenia.

Platby na podporu príjmu pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými prekážkami

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, že oblastiam s prírodnými alebo inými osobitnými prekážkami poskytnú osobitné platby na podporu príjmu. V súčasnosti takúto platbu poskytujú len Dánsko a Slovinsko. Až 5 % finančných prostriedkov pridelených členskému štátu na účel podpory príjmov sa môže použiť na doplnkové platby pre poľnohospodárov v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými prekážkami.