Skip to main content
Agriculture and rural development

Apgabali, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi

Īsumā par apgabaliem, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi

Par apgabaliem, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, sauc tādus apgabalus ar dabas apstākļu radītām specifiskām problēmām, kuros zemi apsaimniekot efektīvi ir grūtāk nekā citur. Lai šī zeme netiktu pamesta novārtā, Eiropas Savienība sniedz atbalstu gan no lauku attīstības, gan ienākumu atbalsta shēmām.

Atbalsta piešķiršanas kritēriji

Lai apgabals būtu tiesīgs saņemt maksājumu, kas paredzēts apgabalam, kurā ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, tam jāpieder pie kādas no šādām trim kategorijām:

 • kalnu apgabals, kas izceļas ar augstumu virs jūras līmeņa vai stāvām nogāzēm;
 • apgabals, kurā ir lieli dabas radīti ierobežojumi, pamatojoties uz astoņiem biofizikālajiem kritērijiem, kā arī faktiskā stāvokļa kontroli;
 • cits apgabals, kurā ir specifiski ierobežojumi, – šādi apgabali nedrīkst pārsniegt 10 % no ES valsts kopējās teritorijas, un tos nosaka ES valsts pati.

Attiecībā uz apgabaliem, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, ES valstis izmanto vienas un tās pašas norobežotās teritorijas gan lauku attīstības izdevumiem, gan ienākumu atbalsta maksājumiem.

Kalnu apgabali

Lai apgabali tiktu klasificēti kā kalnaini apgabali, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, lauksaimniecības zemei jābūt:

 • tik augstu virs jūras līmeņa, ka zemi ir grūti apsaimniekot;
 • ar tik stāvām nogāzēm, ka standarta lauksaimniecības tehniku nevar izmantot;
 • uz ziemeļiem no 62. paralēles.

Apgabali, kuros ir lieli dabas radīti ierobežojumi

Par apgabaliem, kuros ir lieli dabas radīti ierobežojumi, sauc apgabalus, kuros ir īpaši apstākļi, kuru dēļ lauksaimniecība ir apgrūtināta. Lai zemi varētu kvalificēt kā tādu, kurā ir šie ierobežojumi, ir jābūt kādam no šādiem apstākļiem, kas to ietekmē negatīvi:

 • zema temperatūra,
 • sausums,
 • pārmērīgs augsnes mitrums,
 • ierobežota augsnes drenētība,
 • nelabvēlīgs mehāniskais sastāvs un akmeņainība,
 • sekls sakņošanās dziļums,
 • sliktas ķīmiskās īpašības,
 • stāvas nogāzes.

Šie apgabali arī tiek regulāri kontrolēti (angļu val. fine tuning). Kontrolēts tiek tas, vai zeme nav uzlabojusies tiktāl, ka attiecīgie apstākļi lauksaimniecību vairs negatīvi neietekmē. Piemērs ir zeme ar pārmērīgu augsnes mitrumu, kas tagad ir mākslīgi nosusināta.

Apgabali, kuros ir specifiski ierobežojumi

Apgabali, kuros ir specifiski ierobežojumi, sastāv no zemes, kuru negatīvi ietekmē citi faktori. Tie ir apgabali, kuros ir nozīmīgs risks, ka lauksaimniecība var mitēties un kuros ir svarīgi saglabāt aktīvu lauksaimnieku kopienu, lai

 • saudzētu vai uzlabotu vidi,
 • uzturētu lauku ainavas,
 • saglabātu apgabala potenciālu piesaistīt tūristus,
 • aizsargātu krastu.

Šos apgabalus nosaka ES valstis pašas, un tie nedrīkst pārsniegt 10 % no valsts kopējās teritorijas.

Lauku attīstības maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi

ES valstis tādus apgabalus var atbalstīt no lauku attīstībai iedalītajiem līdzekļiem; šī atbalsta uzdevums ir kompensēt finansiālo atšķirību starp lauksaimniecības apgabaliem, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, un apgabaliem, kuros ierobežojumu nav.

Ienākumu atbalsta maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi

ES valstis var izvēlēties tādiem apgabaliem sniegt īpašus ienākumu atbalsta maksājumus. Patlaban to dara tikai Dānija un Slovēnija. Papildu maksājumiem, kurus maksā lauksaimniekiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, var izlietot līdz 5 % no ienākumu atbalstam iedalītajiem valsts līdzekļiem.