Skip to main content
Agriculture and rural development

Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Co jsou oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními jsou oblasti, v níž je obtížnější hospodařit kvůli specifickým problémům způsobeným přírodními podmínkami. Unie se snaží zabránit tomu, aby zemědělská činnost v těchto oblastech zanikla, a proto jim poskytuje podporu prostřednictvím programů rozvoje venkova i režimů na podporu příjmu.

Kritéria uplatňující se na oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Platby na oblasti s přírodními omezeními lze čerpat za předpokladu, že daná půda spadá do jedné z těchto tří kategorií:

 • horské oblasti vymezené svou nadmořskou výškou nebo příkrostí svahů
 • oblasti se značnými přírodními omezeními klasifikované podle 8 biofyzikálních kritérií a v rámci procesu doladění (fine tuning).
 • jiné oblasti se zvláštními omezeními: tyto oblasti si země EU vymezí samy, ale mohou činit maximálně 10 % jejich celkové rozlohy.

Země EU využívají takto vymezené oblasti jak pro výdaje na rozvoj venkova, tak pro platby na podporu příjmu určenou těmto oblastem.

Horské oblasti

Pro zařazení zemědělské půdy do kategorie horské oblasti s přírodními omezeními platí tyto podmínky:

 • musí se nacházet v nadmořské výšce, kde je obtížné vykonávat zemědělskou činnost
 • musí mít tak strmé svahy, že na nich není možné používat standardní zemědělské stroje a zařízení
 • musí se nacházet severně od 62. rovnoběžky.

Oblasti se značnými přírodními omezeními

Oblasti se značnými přírodními omezeními jsou oblasti s tak specifickými podmínkami, že provádění zemědělské činnosti je v nich velmi obtížné. Půdu do této kategorie lze zařadit za předpokladu, že je nepříznivě ovlivněna jednou z následujících podmínek:

 • nízká teplota
 • suchost
 • nadměrná vlhkost půdy
 • omezené odvodňování půdy
 • nepříznivá textura a kamenitost
 • mělká hloubka zakořenění
 • špatné chemické vlastnosti
 • příkré svahy.

I na tyto oblasti se vztahuje proces doladění, během něhož se stanoví, zda významná zlepšení, která byla v těchto oblastech provedena, umožnila odstranit podmínky nepříznivé pro zemědělství (například po umělém odvodnění nadměrně vlhké půdy).

Oblasti se zvláštními omezeními

Oblasti se zvláštními omezeními tvoří půda, která je nepříznivě zasažena jinými faktory. Jedná se o oblasti, které jsou ohroženy zánikem zemědělské činnosti, a kde je důležité zachovat aktivní zemědělskou komunitu kvůli:

 • zachování nebo zlepšení životního prostředí
 • udržování venkovské krajiny
 • zachování turistického potenciálu oblasti
 • ochraně pobřeží.

Tyto oblasti si země EU vymezí samy, ale mohou představovat maximálně 10 % jejich celkové rozlohy.

Platby na rozvoj venkova pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Země EU mohou poskytovat těmto oblastem podporu z fondů na rozvoj venkova. Tyto platby jsou určeny na pokrytí finančních rozdílů při provozování zemědělské činnosti v těchto oblastech a v oblastech, které žádnými omezeními netrpí.

Platby na podporu příjmu pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Země EU se mohou rozhodnout, že budou poskytovat zvláštní platby na podporu příjmu pro oblasti s přírodními omezeními. V současné době tuto platbu poskytují pouze Dánsko a Slovinsko. Na doplňkové platby pro zemědělce v oblastech s přírodními omezeními lze použít až 5 % vnitrostátního rozpočtu na podporu příjmu.