Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Райони с природни или други специфични ограничения

Райони с природни или други специфични ограничения

Районите с природни или други специфични ограничения са райони, в които селскостопанските дейности са затруднени от неблагоприятни природни условия. За да не бъдат изоставени земите в тези райони, Европейският съюз предоставя подкрепа чрез схемите за подпомагане на доходите и за развитие на селските райони.

Критерии за районите с ограничения

За да бъдат изпълнени условията за плащания за райони с ограничения, въпросните земи трябва да се намират в:

 • планински райони, отличаващи се със своята надморска височина или със стръмнината на склоновете;
 • райони, изправени пред значителни природни ограничения, базирани върху осем биофизични критерия и върху процес, известен като „фина настройка“;
 • други райони със специфични ограничения, които не могат да надхвърлят 10% от общата площ на държавата от ЕС и се определят от самата държава.

Страните от ЕС използват едни и същи разграничени зони както за разходите за развитие на селските райони, така и за плащанията за подпомагане на доходите за районите с ограничения.

Планински райони

За да бъде класифицирана като земеделска земя в планински район с ограничения, земята трябва да бъде:

 • на надморска височина, на която селското стопанство е трудно;
 • със стръмни склонове, които възпрепятстват използването на стандартно земеделско оборудване;
 • на север от 62-ия паралел.

Райони със съществени природни ограничения

Районите със значителни природни ограничения са райони, в които земеделието е затруднено от специфични условия. За да попадне в тази категория, земята трябва да бъде неблагоприятно засегната от едно от следните условия:

 • ниски температури;
 • суша;
 • прекомерна влажност на почвите;
 • недостатъчно отводняване на почвите;
 • неблагоприятна текстура и каменливост;
 • повърхностна дълбочина на вкореняване;
 • незадоволителни химични свойства;
 • стръмни склонове.

Тези райони подлежат също така на процес, наречен „фина настройка“. Става въпрос за проверки дали не са настъпили значителни подобрения в състоянието на земята, в резултат на които земеделската дейност вече не е неблагоприятно повлияна от ограниченията. Пример за това е почва с прекомерна влажност, която е била изкуствено отводнена.

Райони със специфични ограничения

Районите със специфични ограничения са неблагоприятно засегнати от други фактори. Това са райони, в които има значителен риск селскостопанските дейности да бъдат прекратени и в които е важно да се поддържа активна земеделска общност с цел:

 • опазване или подобряване на околната среда;
 • поддържане на ландшафта;
 • запазване на туристическия потенциал на района;
 • защита на бреговата ивица.

Тези райони се определят от самите държави от ЕС и не могат да надхвърлят 10% от общата площ на страната.

Плащания за развитие на селските райони за райони с ограничения

Държавите от ЕС могат да предоставят плащания за районите с ограничения от фондовете за развитие на селските райони. Тези плащания целят да се покрие финансовата разлика по отношение на селскостопанската дейност между районите без ограничения и районите с ограничения.

Плащания за подпомагане на доходите за райони с ограничения

Страните от ЕС могат да решат да предоставят специфични плащания за подпомагане на доходите за районите с ограничения. Понастоящем подобни плащания се предоставят само от Дания и Словения. До 5% от получените от държавата средства за подпомагане на доходите могат да се използват за плащания за стопани в райони с ограничения.