Skip to main content
Agriculture and rural development

Desať kľúčových cieľov

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) na obdobie 2023 – 2027 bude vychádzať z desiatich kľúčových cieľov. Tieto sociálne, environmentálne a hospodárske ciele budú základom, na ktorom krajiny EÚ vypracujú svoje strategické plány SPP.

The 10 CAP objectives

Cieľmi sú:

  • zabezpečiť spravodlivý príjem pre poľnohospodárov,
  • zvýšiť konkurencieschopnosť,
  • zlepšiť postavenie poľnohospodárov v potravinovom reťazci,
  • opatrenia v oblasti zmeny klímy,
  • starostlivosť o životné prostredie,
  • zachovávať krajinu a biodiverzitu,
  • podporovať generačnú obnovu,
  • dynamické vidiecke oblasti,
  • chrániť kvalitu potravín a zdravia,
  • podpora v oblasti poznatkov a inovácií.

Súvisiace informácie

Špecifické ciele SPP podľa jednotlivých krajín

Analýza kľúčových politických cieľov

Na vysvetlenie dôvodov každého z týchto desiatich cieľov vypracovala Európska komisia súbor dokumentov. Tieto dokumenty obsahujú súhrn základných faktov o každom cieli, ako aj politický význam každého z nich.

Podpora hospodársky udržateľného poľnohospodárskeho príjmu

CAP objective 1

„V roku 2017 poľnohospodári zarábali v priemere necelú polovicu platu, ktorý mohli získať v iných zamestnaniach, oproti tretine pred desaťročím.“

Kľúčový cieľ: podporiť hospodársky udržateľný poľnohospodársky príjem a odolnosť poľnohospodárskeho sektora na celom území EÚ s cieľom zvýšiť dlhodobú potravinovú bezpečnosť a poľnohospodársku rozmanitosť, ako aj zabezpečiť hospodársku udržateľnosť poľnohospodárskej výroby.

V tomto dokumente sa skúma aktuálna situácia, pokiaľ ide o poľnohospodárske príjmy v EÚ, úloha SPP v ich podpore a rozdiely medzi krajinami a odvetviami EÚ. Okrem toho sa v ňom diskutuje, ktoré kombinácie opatrení sú potrebné na plnenie kľúčového cieľa podpory hospodársky udržateľného poľnohospodárskeho príjmu.

Zvýšenie konkurencieschopnosti

CAP key objective 2

„Tlaky na základňu poľnohospodárskych zdrojov EÚ sa zvýšili v dôsledku rastúceho dopytu po potravinách a priemyselných výrobkoch, ktorý je stimulovaný zmenami v demografii a disponibilných príjmoch.“

Kľúčový cieľ: posilniť trhovú orientáciu a zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov, a to z krátkodobého i dlhodobého hľadiska, vrátane intenzívnejšieho zamerania sa na výskum, technológie a digitalizáciu.

V tomto dokumente sa vysvetľuje viacero hnacích faktorov a politických nástrojov, ktoré sú k dispozícii na podnietenie zvyšovania produktivity v poľnohospodárstve EÚ, ako sú výskumné a inovačné programy, nové technológie, rozvoj vidieka a infraštruktúra, účinné poradenské systémy a priebežná odborná príprava vedúcich pracovníkov poľnohospodárskych podnikov.

Zlepšenie postavenia poľnohospodárov v hodnotovom reťazci

CAP key objective 3

„Pre poľnohospodárstvo je charakteristický stagnujúci a nízky podiel pridanej hodnoty v hodnotovom reťazci v dôsledku vysokých vstupných nákladov, výkyvov v objeme produkcie a zavádzania nových služieb.“

Kľúčový cieľ: zlepšiť postavenie poľnohospodárov v hodnotovom reťazci.

V tomto dokumente sa posudzuje, ako môže nová SPP posilniť postavenie poľnohospodárov prostredníctvom opatrení, ako je posilnenie spolupráce medzi poľnohospodármi, zvýšenie transparentnosti trhu a zabezpečenie účinných mechanizmov na boj proti nekalým obchodným praktikám.

Prispievanie k zmierňovaniu klimatických zmien

CAP key obective 4

„Poľnohospodárstvo EÚ má zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore plnenia záväzkov Parížskej dohody a stratégií EÚ týkajúcich sa udržateľnosti a biohospodárstva posilnením ambícií v oblasti znižovania objemu emisií skleníkových plynov.“

Kľúčový cieľ: prispieť k zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na ňu, a to aj znižovaním emisií skleníkových plynov a zvyšovaním sekvestrácie uhlíka, ako aj podporovaním udržateľnej energie.

V tomto dokumente sa posudzuje úloha, ktorú môže poľnohospodárstvo zohrávať pri znižovaní objemu emisií skleníkových plynov prostredníctvom nových techník riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania pôdy. Okrem toho sa skúma riziko, ktoré zmena klímy predstavuje pre poľnohospodárstvo.

Efektívny manažment prírodných zdrojov

CAP key objective 5

„Poľnohospodárska pôda v EÚ obsahuje množstvo plynov zodpovedajúce hmotnosti 51 miliárd ton CO2, čo je výrazne viac, než je množstvo skleníkových plynov emitovaných ročne krajinami EÚ.“

Kľúčový cieľ: podporovať udržateľný rozvoj a efektívny manažment prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a to aj znížením závislosti od chemikálií.

Dokument sa zameriava na pôdu ako na jeden z najdôležitejších prírodných zdrojov, ktorý poskytuje živiny, vodu, kyslík a oporu pre rastliny. Posudzuje sa aj znepokojenie súvisiace so zdravím pôdy a zdôrazňuje sa význam politík, ktoré podporujú ochranu pôdy.

Zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity

CAP key objective 6

„Rovnako ako poľnohospodárska činnosť do značnej miery závisí od rôznych druhov biodiverzity, zohráva tiež dôležitú úlohu pri zachovávaní biotopov a druhov závislých od poľnohospodárskej pôdy.“

Kľúčový cieľ: prispieť k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a zachovať biotopy a krajinné oblasti.

Tento dokument je venovaný téme biodiverzity v rámci EÚ, s osobitným zameraním na jej prepojenie s poľnohospodárskou krajinou a krajinnými prvkami. So zreteľom na toto zameranie sa popisujú niektoré zmeny potrebné v sektore poľnohospodárstva, vysvetľujú sa príslušné nástroje SPP, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, a kladú sa súvisiace otázky o tom, ako by sa SPP mala vyvíjať v budúcnosti.

Generačná obnova

CAP key objective 7

„Dynamický poľnohospodársky sektor potrebuje zručných a inovatívnych mladých poľnohospodárov, ktorí budú reagovať na spoločenský dopyt, od kvalitných potravín po environmentálne verejné statky.“

Kľúčový cieľ: získavať a udržať si mladých poľnohospodárov a nových poľnohospodárov a uľahčiť udržateľný rozvoj podnikania na vidieku.

V tomto dokumente sú identifikované problémy a potreby mladých poľnohospodárov v EÚ a je vysvetlené, ako cielenejší systém podpory založený na posudzovaní potrieb a lepšie kvantifikovaných očakávaných výsledkoch môže stimulovať generačnú obnovu a pomôcť mladým poľnohospodárom pri dosahovaní úspechov v poľnohospodárskom sektore.

Pracovné miesta, rast a rovnosť vo vidieckych oblastiach

CAP key objective 8

„SPP zohráva dôležitú úlohu pri zmierňovaní tlaku nezamestnanosti a chudoby vo vidieckych oblastiach. Nedávna štúdia Svetovej banky preukázala kladnú úlohu politiky pri znižovaní chudoby.“

Kľúčový cieľ: podporiť zamestnanosť, rast, rodovú rovnosť vrátane účasti žien v poľnohospodárstve, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach, ako aj obehové biohospodárstvo a udržateľné lesné hospodárstvo.

V tomto dokumente sa skúma úloha SPP vo vidieckom hospodárstve a sleduje sa, ako výdavky na podporu príjmov a rozvoj vidieka pomáhajú udržiavať mieru zamestnanosti a životnú úroveň.

Reagovanie na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia

CAP key objective 9

„Celkový predaj veterinárnych antimikrobík v 25 európskych krajinách klesol v rokoch 2011 až 2018 o viac ako 35 %.“

Kľúčový cieľ: zlepšiť reakciu poľnohospodárstva EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane požiadaviek na kvalitné, bezpečné a výživné potraviny vyrobené udržateľným spôsobom, znížiť plytvanie potravinami, ako aj zlepšiť dobré životné podmienky zvierat a bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii.

Tento dokument sa zameriava na problémy, ktoré predstavuje antimikrobiálna rezistencia (AMR) v chove hospodárskych zvierat, na úzke prepojenie medzi dobrými životnými podmienkami zvierat, zdravím zvierat a chorobami prenášanými potravinami a na opatrenia EÚ, ktoré môžu podporovať poľnohospodárov a krajiny EÚ v boji proti AMR.

Podpora v oblasti poznatkov a inovácií

CAP key objective 10

„Podpora v oblasti výmeny poznatkov, odbornej prípravy, poradenstva a inovácií je kľúčom k zabezpečeniu poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vidieckych oblastí, ktoré sú inteligentné a udržateľné.“

Kľúčový cieľ: zmodernizovať poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti prostredníctvom podpory a výmen týkajúcich sa poznatkov, inovácií a digitalizácie, ako aj nabádaním poľnohospodárov na ich využívanie vďaka lepšiemu prístupu k výskumu, inováciám, výmene poznatkov a odbornej príprave.

Cieľom tohto dokumentu je zmodernizovať poľnohospodárstvo zintenzívnením spolupráce a výmeny poznatkov, ako aj zlepšením odbornej prípravy v oblasti poľnohospodárstva.

Documents

9 OKTÓBER 2018
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
English
(1.26 MB - PDF)
Stiahnuť

30 OKTÓBER 2019
CAP specific objective: Increasing competitiveness
English
(1.46 MB - PDF)
Stiahnuť

25 APRÍL 2019
CAP specific objective: Farmer position in value chains
English
(858.73 KB - PDF)
Stiahnuť

3 APRÍL 2019
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
English
(1.27 MB - PDF)
Stiahnuť

5 DECEMBER 2018
CAP specific objective: Efficient soil management
English
(1.15 MB - PDF)
Stiahnuť

28 NOVEMBER 2019
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
English
(2.08 MB - PDF)
Stiahnuť

7 NOVEMBER 2019
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
English
(1.93 MB - PDF)
Stiahnuť

7 MÁJ 2019
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
English
(1.05 MB - PDF)
Stiahnuť

18 DECEMBER 2018
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
English
(527.8 KB - PDF)
Stiahnuť

27 SEPTEMBER 2019
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification
English
(1.23 MB - PDF)
Stiahnuť