Skip to main content
Agriculture and rural development

Desmit galvenie mērķi

Periodā no 2023. līdz 2027. gadam kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tiks veidota, par pamatu ņemot desmit galvenos mērķus. Tie attiecas uz sociālo jomu, vidi un ekonomiku, un ES dalībvalstis tos ņems par atskaites punktu, veidojot savus KLP stratēģiskos plānus.

The 10 CAP objectives

Mērķi ir šādi:

  • nodrošināt taisnīgus ienākumus lauksaimniekiem;
  • uzlabot konkurētspēju,
  • uzlabot lauksaimnieku pozīcijas pārtikas piegādes ķēdē,
  • rīkoties klimata pārmaiņu jomā,
  • rūpēties par vidi,
  • saglabāt ainavas un bioloģisko daudzveidību,
  • atbalstīt paaudžu maiņu,
  • gādāt, lai lauki būtu dzīvīgi,
  • aizsargāt pārtikas un veselības kvalitāti,
  • vairot zināšanas un kāpināt inovāciju.

Saistītā informācija

KLP konkrētie mērķi katrā valstī

Politikas galveno mērķu analīze

Lai izskaidrotu, kāpēc izvirzīti tieši šie desmit mērķi, Eiropas Komisija ir sagatavojusi vairākus kopsavilkumus. Tajos apkopoti galvenie fakti par katru no minētajiem mērķiem un izklāstīta to politiskā nozīme.

Gādāšana par lauku saimniecības ienākumu pietiekamību

CAP objective 1

"2017. gadā lauksaimnieki nopelnīja vidēji tikai mazliet mazāk par pusi no tā, ko varēja nopelnīt citās nozarēs, salīdzinājumā ar trešdaļu, ko viņi nopelnīja pirms desmit gadiem."

Galvenais mērķis: atbalstīt lauku saimniecību ienākumu pietiekamību un saimniecību izturētspēju visā Savienībā, lai ilgtermiņā uzlabotu nodrošinātību ar pārtiku un lauksaimniecības daudzveidību, kā arī nodrošinātu lauksaimniecības produktu ilgtspēju Savienībā.

Šajā kopsavilkumā analizēti pašreizējie ES lauksaimnieku ienākumi, KLP loma šo ienākumu atbalstīšanā, kā arī atšķirības starp dažādām ES valstīm un nozarēm. Tajā spriests arī par to, kāda pasākumu kombinācija ir vajadzīga, lai sasniegtu vienu no galvenajiem mērķiem, proti, lauku saimniecību ienākumu pietiekamību.

Konkurētspējas uzlabošana

CAP key objective 2

"Spiediens uz ES lauksaimniecības resursu bāzi ir pieaudzis, jo ir palielinājies gan pieprasījums pēc pārtikas, gan rūpniecības vajadzības. Savukārt šos abus apstākļus ir izraisījušas demogrāfiskās pārmaiņas un izmantojamā ienākuma izmaiņas."

Galvenais mērķis: pastiprināt saimniecību orientēšanos uz tirgu un vairot konkurētspēju gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, tai skaitā ar lielāku uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un digitalizāciju.

Šajā kopsavilkumā aprakstīti vairāki stimuli un politikas instrumenti, kurus var izmantot, lai veicinātu ES lauksaimniecības ražīguma pieaugumu. Piemēram, pētniecības un inovācijas programmas, jaunas tehnoloģijas, lauku attīstība un infrastruktūra, efektīvas konsultatīvās sistēmas un nepārtraukta lauku saimniecību vadītāju apmācība.

Lauksaimnieku stāvokļa uzlabošana vērtības veidošanas ķēdē

CAP key objective 3

"Lauksaimniecībai ir raksturīgi tas, ka vērtības veidošanas ķēdē tā rada stagnējošu un nelielu pievienoto vērtību augstu resursu izmaksu, ražošanas nepastāvīguma un jaunu pakalpojumu ieviešanas dēļ."

Galvenais mērķis: uzlabot lauksaimnieku stāvokli vērtības veidošanas ķēdē

Šajā kopsavilkumā izklāstīts, kā jaunā KLP var nostiprināt lauksaimnieku pozīcijas ar tādu pasākumu palīdzību kā aktīvāka lauksaimnieku sadarbība, labāka tirgus pārredzamība un efektīvi mehānismi pret negodīgu tirdzniecības praksi.

Klimata pārmaiņu mazināšanas veicināšana

CAP key obective 4

"ES lauksaimniecībai ir svarīga loma Parīzes nolīguma saistību pildīšanā un ES ilgtspējības un bioekonomikas stratēģijās, apņēmīgāk ķeroties pie siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanas."

Galvenais mērķis: sniegt ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un klimatadaptācijā, tai skaitā samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabojot oglekļa sekvestrēšanu, kā arī attīstot ilgtspējīgu enerģētiku.

Šajā kopsavilkumā izklāstīts, kāda var būt lauksaimniecības loma siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, ieviešot jaunas lauksaimniecības un augsnes apsaimniekošanas metodes. Analizēts arī risks, ko klimata pārmaiņas rada lauksaimniecībai.

Efektīva dabas resursu pārvaldība

CAP key objective 5

"Lauksaimniecības augsnēs ES ir piesaistīts 51 miljards tonnu CO2. Tas ievērojami pārsniedz ES dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu gada emisiju."

Galvenais mērķis: veicināt dabas resursu, piemēram, ūdens, augsnes un gaisa, ilgtspējīgu attīstību un efektīvu apsaimniekošanu, arī mazinot atkarību no ķimikālijām.

Šajā kopsavilkumā galvenā uzmanība pievērsta augsnei. Tā ir viens no vissvarīgākajiem dabas resursiem, jo sagādā augiem svarīgas barības vielas, ūdeni, skābekli un fizisku atbalstu. Tajā analizētas bažas par augsnes veselību un norādīts, ka ir svarīgi aizsargāt augsni ar attiecīgas politikas palīdzību.

Bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas apturēšana un tās atjaunošana

CAP key objective 6

"No bioloģiskās daudzveidības ne vien dažādos veidos ir ļoti atkarīga lauksaimniecība, bet tai ir arī svarīga loma no lauksaimniecības zemes atkarīgu dzīvotņu un sugu saglabāšanā."

Galvenais mērķis: palīdzēt apturēt un apvērst pretējā virzienā bioloģiskās daudzveidības zudumu, uzlabot ekosistēmu pakalpojumus un saglabāt biotopus un ainavas.

Šajā kopsavilkumā runāts par bioloģisko daudzveidību ES, īpaši pievēršoties tās saiknei ar lauksaimniecības veidotām ainavām un ainavas elementiem. Šajā kontekstā aprakstītas dažas no lauksaimniecībā vajadzīgajām pārmaiņām, izskaidroti pašlaik pieejamie attiecīgie KLP instrumenti un formulēti svarīgākie jautājumi par to, kā KLP būtu jāattīstās nākotnē.

Paaudžu maiņa

CAP key objective 7

"Dzīvīgai lauksaimniecības nozarei ir vajadzīgi kvalificēti un inovatīvi jaunie lauksaimnieki, lai tā spētu apmierināt sabiedrības prasības: nodrošināt gan kvalitatīvu pārtiku, gan vides sabiedriskos labumus."

Galvenais mērķis: piesaistīt un noturēt gados jaunus lauksaimniekus un jaunpienācējus un veicināt ilgtspējīgu darījumdarbības attīstību laukos.

Šajā kopsavilkumā aprakstītas ES jauno lauksaimnieku problēmas un vajadzības un izklāstīts, kā mērķtiecīgāka atbalsta sistēma, kuras pamatā ir vajadzību novērtēšana un labāk izmērāmi gaidītie rezultāti, var veicināt paaudžu nomaiņu un gados jaunu lauksaimnieku panākumus.

Darbvietas, izaugsme un vienlīdzība laukos

CAP key objective 8

"KLP ir svarīga loma dažu bezdarba un nabadzības problēmu mazināšanā laukos. Nesens Pasaules Bankas pētījums parādījis, ka šī politika mazina nabadzību.”

Galvenais mērķis: veicināt nodarbinātību, izaugsmi, dzimumu līdztiesību, tostarp sieviešu iesaistīšanos lauksaimniecībā, sociālo iekļaušanu un vietējo attīstību lauku apvidos, kā arī aprites bioekonomiku un ilgtspējīgu mežsaimniecību.

Šajā kopsavilkumā skaidrota KLP loma lauku ekonomikā un tas, kā ienākumu atbalsts un ieguldījumi lauku attīstībā palīdz uzturēt nodarbinātības līmeni un dzīves līmeni.

Reaģēšana uz sabiedrības prasībām pārtikas un veselības jomā

CAP key objective 9

"No 2011. gada līdz 2018. gadam 25 Eiropas valstīs veterināro antibakteriālo līdzekļu kopējais pārdošanas apjoms ir samazinājies par vairāk nekā 35 %."

Galvenais mērķis: uzlabot ES lauksaimniecības spēju reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un veselības jomā, tostarp uz prasību pēc kvalitatīvas, nekaitīgas un uzturvielām bagātas pārtikas, kas ražota ilgtspējīgā veidā, prasību samazināt pārtikas atkritumus, panākt dzīvnieku labturību un apkarot rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem.

Šajā kopsavilkumā galvenā uzmanība pievērsta problēmām, ko dzīvnieku audzēšanā rada rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem, ciešajai saiknei starp dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību un pārtikas izraisītām slimībām. Stāstīts arī par ES pasākumiem, kas var palīdzēt lauksaimniekiem un ES cīņā pret mikrobu rezistenci.

Zināšanu vairošana un inovācijas kāpināšana

CAP key objective 10

"Vieda un ilgtspējīga lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku apvidi nav iespējami bez atbalsta zināšanu apmaiņai, apmācībai, konsultācijām un inovācijai."

Galvenais mērķis: lauksaimniecības un lauku modernizēšana, veicinot zināšanas, inovāciju un digitalizāciju, kā arī to, ka pateicoties labākai piekļuvei pētniecībai, inovācijai, zināšanu apmaiņai un apmācībai, lauksaimnieki labāk apgūst jauno.

Šajā kopsavilkumā galvenā uzmanība pievērsta lauksaimniecības modernizācijai, kas notiek, paplašinot sadarbību, zināšanu apmaiņu un uzlabojot apmācību lauksaimniecības nozarē.

Documents

CAP specific objective: Ensuring viable farm income
English
(1.26 MB - PDF)
Lejupielādēt

CAP specific objective: Increasing competitiveness
English
(1.46 MB - PDF)
Lejupielādēt

CAP specific objective: Farmer position in value chains
English
(858.73 KB - PDF)
Lejupielādēt

CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
English
(1.27 MB - PDF)
Lejupielādēt

CAP specific objective: Efficient soil management
English
(1.15 MB - PDF)
Lejupielādēt

CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
English
(2.08 MB - PDF)
Lejupielādēt

CAP specific objective: Structural change and generational renewal
English
(1.93 MB - PDF)
Lejupielādēt

CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
English
(1.05 MB - PDF)
Lejupielādēt

CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
English
(527.8 KB - PDF)
Lejupielādēt

CAP cross-cutting objectives: Driving simplification
English
(1.23 MB - PDF)
Lejupielādēt