Skip to main content
Agriculture and rural development

Prehľad

Skupiny pre občiansky dialóg (CDG) sú expertné skupiny špecifické pre Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Poskytujú rámec pre konzultácie s mimovládnymi zainteresovanými stranami v oblasti poľnohospodárstva. CDG umožňujú viesť pravidelný dialóg o všetkých otázkach týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane rozvoja vidieka, medzinárodných aspektov poľnohospodárstva a ich vykonávania. Pomáhajú Európskej komisii pri príprave politických iniciatív a ak sa vyžadujú osobitné odborné znalosti, poskytujú poradenstvo podľa ich tematických oblastí pôsobnosti. V neposlednom rade sprostredkúvajú DG výmenu skúseností a najlepších postupov vrátane šírenia informácií medzi svojimi členmi.

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie prihlášok na vymenovanie nových členov CDG na obdobie 2023 – 2027. Lehota na podanie žiadosti, ktorá bola pôvodne stanovená na 29. novembra, bola predĺžená do 6. januára 2023. Na základe tejto výzvy vymenuje Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vybraných členov skupín pre občiansky dialóg.

Viac informácií nájdete v registri expertných skupín Komisie.

28 FEBRUÁR 2023
Provisional calendar CDG meetings – 2023
English
(494.46 KB - PDF)
Stiahnuť

Právny základ

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1368 z 3. augusta 2022, ktorým sa stanovujú skupiny pre občiansky dialóg v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2013/767/EÚ

Horizontálne pravidlá Komisie týkajúce sa expertných skupín:

Transparentnosť

Komisia zverejňuje všetky príslušné dokumenty, napr. programy, zápisnice, závery, čiastočné závery alebo pracovné dokumenty o činnostiach vykonávaných skupinami pre občiansky dialóg, ktoré pracujú v oblasti SPP.

Výnimky zo systematického zverejňovania sa vykonajú vtedy, ak by zverejnenie dokumentu ohrozilo ochranu verejného alebo súkromného záujmu, ako sa vymedzuje v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

19 JANUÁR 2022
Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Stiahnuť
 1. Január 2023

  Komisia vymenúva nové členské organizácie CDG.

 2. Október 2022

  Komisia zverejnila výzvu na predkladanie prihlášok na vymenovanie nových členov CDG na obdobie 2023 – 2027.

 3. August 2022

  Komisia prijala nový právny rámec pre CDG platný od roku 2023.

 4. Júl 2021

  Komisia sa rozhodla dočasne predĺžiť súčasnú organizáciu CDG a zároveň prevzala úlohu predsedu.

 5. Júl 2014

  Komisia na základe výziev na predkladanie žiadostí rozhodla o zložení skupín pre občiansky dialóg.

 6. December 2013

  Komisia vytvorila rámec pre občiansky dialóg.

 7. 1962

  Vytvoril sa rámec dialógu s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou. Zaoberá sa otázkami, na ktoré sa vzťahuje SPP.

  S cieľom zvýšiť transparentnosť a zabezpečiť lepšie vyváženie zastúpených záujmov bolo potrebné preskúmať existujúci dialóg v poradných skupinách a vytvoriť nový rámec pre občiansky dialóg v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka vrátane ich medzinárodných aspektov a definovať ich úlohy a štruktúru.