Skip to main content
Agriculture and rural development

Počas pandémie koronavírusu sme zrušili niekoľko stretnutí skupín pre občiansky dialóg. Predbežný kalendár schôdzí skupín pre občiansky dialóg sa pravidelne aktualizuje.

Prehľad

Skupiny pre občiansky dialóg pomáhajú Európskej komisii viesť pravidelný dialóg o všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) a s jej vykonávaním, vrátane rozvoja vidieka.

Provisional calendar CDG meetings – 2022
English
(426.48 KB - PDF)
Stiahnuť
Calendar CDG meetings 2021
English
(425.52 KB - PDF)
Stiahnuť

Právny základ

Rozhodnutie Európskej komisie 2013/767 – ktorým sa stanovuje rámec pre občiansky dialóg v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/391/ES

Zloženie a úlohy

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie rozhodlo 18. júla 2014 o zložení skupín pre občiansky dialóg.

Úlohou skupín pre občiansky dialóg je:

 • viesť pravidelný dialóg o všetkých otázkach týkajúcich sa SPP vrátane rozvoja vidieka a jeho vykonávania;
 • uskutočňovať výmenu skúseností a osvedčených postupov;
 • pomáhať Komisii a poskytovať poradenstvo v oblasti politiky;
 • poskytovať stanovisko o špecifických otázkach;
 • monitorovať vývoj politík.

Skupiny pozostávajú minimálne zo zástupcov mimovládnych organizácií na európskej úrovni vrátane zastupujúcich združení, sociálno-ekonomických záujmových skupín, organizácií občianskej spoločnosti a odborov, ktoré sú zaregistrované v registri transparentnosti.

O zložení skupín sa rozhodlo na základe výziev na podávanie prihlášok.

Decision on the composition of the CDG with matters covered by the common agricultural policy
English
(31.36 KB - PDF)
Stiahnuť
Members of the CDG on common agricultural policy related matters
English
(43.53 KB - PDF)
Stiahnuť
Internal guidelines for selection panels for the selection of member organisations and the allocation of expert seats in CDG
English
(480.94 KB - PDF)
Stiahnuť

Transparentnosť

Komisia zverejňuje všetky príslušné dokumenty, napr. programy, zápisnice, závery, čiastočné závery alebo pracovné dokumenty o činnostiach vykonávaných skupinami pre občiansky dialóg, ktoré pracujú v oblasti SPP.

Výnimky zo systematického zverejňovania sa vykonajú vtedy, ak by zverejnenie dokumentu ohrozilo ochranu verejného alebo súkromného záujmu, ako sa vymedzuje v článku 4 nariadenia EÚ 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Stiahnuť
 1. July 2021

  The Commission decided to temporarily extend the current CDG organisation, and took over the role of chair at the same time.

 2. July 2014

  The Commission decided – based on calls for applications – on the composition of the civil dialogue groups.

 3. December 2013

  The Commission set up a framework for social dialogue.

 4. 1962

  A dialogue framework with representative associations and civil society dealing with matters covered by the CAP was established.

  With a view to increase transparency and provide for a better balancing of represented interests it became necessary to review the existing dialogue in the advisory groups and to provide for a new framework of a civil dialogue in the field of agriculture and rural development, including the international aspects, and to define their tasks and structure.