Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Yhteinen maatalouspolitiikka 2023–2027

Yhteisellä maatalouspolitiikalla on keskeinen rooli maa- ja metsätalouden tulevaisuuden turvaamisessa sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Uusi työskentelytapa

YMP 2023–2027 on nykyaikaista politiikkaa, jossa painotetaan voimakkaasti tuloksia.

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisesta sovittiin virallisesti 2.12.2021. Uusi lainsäädäntö, joka tuli voimaan 1.1.2023, tekee YMP:stä oikeudenmukaisempaa, vihreämpää ja tulosperusteisempaa.

Sillä pyritään takaamaan eurooppalaisille viljelijöille kestävä tulevaisuus, tarjoamaan kohdennetumpaa tukea pienille tiloille ja antamaan EU-maille enemmän joustovaraa mukauttaa toimenpiteitä paikallisiin olosuhteisiin.

Maataloudella ja maaseudulla on merkittävä asema Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa, ja YMP 2023–2027 on keskeinen väline Pellolta pöytään -strategian ja biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Kymmenen erityistavoitetta

Politiikka sisältää kymmenen erityistavoitetta, jotka liittyvät maatalouden ja maaseutualueiden sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä koskeviin EU:n yhteisiin tavoitteisiin.

Kansalliset strategiasuunnitelmat

Jokainen EU-maa laati kansallisen YMP:n strategiasuunnitelman, jossa yhdistyy tulotukeen, maaseudun kehittämiseen ja markkinatoimenpiteisiin myönnettävä rahoitus. Laatiessaan strategiasuunnitelmiaan EU-maat edistivät kymmenen erityistavoitteen saavuttamista hyödyntäen komission tarjolle asettamia väljiä politiikkatoimia, joita voitiin muokata kansallisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan.

Painopiste tuloksissa

YMP-lainsäädännössä vahvistetaan yhteiset indikaattorit osana uutta tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehystä. Indikaattoreita seurataan vuotuisilla tuloksellisuuskertomuksilla ja YMP:n strategiasuunnitelmien tuloksellisuuden kaksivuotistarkastelussa, jotta voidaan arvioida EU-maiden edistymistä omien tavoitteidensa ja YMP:n tavoitteiden saavuttamisessa.

Tärkeimmät uudistuksen alat

YMP 2023–2027 sisältää useita politiikan uudistuksia, joilla tuetaan siirtymistä kestävään maa- ja metsätalouteen EU:ssa.

Vihreämpi YMP

YMP:n 2023–2027 tuella maataloudella voidaan edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista merkittävästi aiempaa paremmin:

 • Aiempaa vihreämmät tavoitteet: YMP-suunnitelmat ovat ympäristö- ja ilmastolainsäädännön mukaisia. Jokaisen EU-maan on nostettava YMP:n strategiasuunnitelmassaan ympäristö- ja ilmastotoimien tavoitetasoa verrattuna edelliseen ohjelmakauteen (taantumista ei sallita), ja niiden on päivitettävä suunnitelmaa, kun ilmasto- ja ympäristölainsäädäntöä muutetaan.
 • Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden edistäminen: Kansalliset strategiasuunnitelmat edistävät vihreän kehityksen tavoitteita (YMP-suosituksissa esitetään, miten näitä tavoitteita olisi edistettävä).
 • Vahvempi ehdollisuus: YMP:n edunsaajien maksut kytketään entistä tiukempiin pakollisiin vaatimuksiin. Esimerkkinä voidaan mainita, että jokaisen tilan on osoitettava vähintään kolme prosenttia peltoalasta biologisen monimuotoisuuden tukemiseen ja muuhun ei-tuotannolliseen käyttöön. Ekojärjestelmistä on mahdollisuus saada tukea jopa seitsemän prosentin saavuttamiseksi. Myös kosteikkoja ja turvemaita suojellaan.
 • Ekojärjestelmät: Vähintään 25 prosenttia suorien tukien määrärahoista osoitetaan ekojärjestelmiin, mikä luo voimakkaampia kannustimia ilmasto- ja ympäristöystävällisiin viljelykäytäntöihin ja lähestymistapoihin, kuten luonnonmukaiseen maatalouteen, agroekologiaan ja hiiliviljelyyn, sekä eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.
 • Maaseudun kehittäminen: Vähintään 35 prosenttia määrärahoista osoitetaan toimenpiteisiin, joilla tuetaan ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia.
 • Toimintaohjelmat: Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelmien menoista vähintään 15 prosenttia suunnataan ympäristöasioihin.
 • Ilmasto ja biologinen monimuotoisuus: YMP:n talousarviosta 40 prosenttia on osoitettava ilmastomenoihin, ja sillä on tuettava voimakkaasti yleistä sitoumusta osoittaa monivuotisen rahoituskehyksen kauden loppuun mennessä kymmenen prosenttia EU:n talousarviosta biologista monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin.

Oikeudenmukaisempi YMP

YMP:ssä 2023–2027 tukea ohjataan niille, jotka tarvitsevat sitä eniten:

 • Tulotuen uudelleenjako: EU-maiden on kohdennettava vähintään kymmenen prosenttia suorista tuistaan uudelleenjakotulotuen välineeseen, jotta pienten ja keskisuurten tilojen tulotarpeisiin voidaan vastata paremmin.
 • Aktiiviviljelijät: Uusi lainsäädäntö sisältää ’aktiiviviljelijän’ joustavan määritelmän ja velvoittaa EU-maat määrittelemään tällaiset viljelijät ja niiltä edellytettävän toiminnan tason. Tiettyä EU:n tukea voivat saada vain aktiiviviljelijät.
 • Sosiaalinen ehdollisuus: YMP:n tuet on kytketty tiettyjen työelämän EU-normien noudattamiseen, ja tuensaajia kannustetaan parantamaan maatilojen työoloja.
 • Tukien lähentäminen: YMP:ssä 2023–2027 tulotuen tasot ovat lähempänä toisiaan sekä yksittäisten EU-maiden sisällä että EU-maiden välillä.
 • Nuorten viljelijöiden tukeminen: EU-maiden on jaettava vähintään kolme prosenttia suorien tukien määrärahoistaan nuorille viljelijöille tulo- tai investointitukena tai nuorten viljelijöiden aloitustukena.
 • Sukupuolijakauman korjaaminen: YMP:n strategiasuunnitelmissa on ensimmäistä kertaa asetettu tavoitteiksi sukupuolten tasa-arvo ja naisten maatalouteen osallistumisen lisääminen. EU-maiden on puntaroitava näitä kysymyksiä ja puututtava havaittuihin haasteisiin.

Kilpailukyvyn parantaminen

YMP:llä 2023–2027 vahvistetaan viljelijöiden asemaa toimitusketjussa ja parannetaan maatalouselintarvikealan kilpailukykyä.

 • Neuvotteluvoiman parantaminen: Uusilla säännöillä vahvistetaan tuottajien yhteistyötä, kannustetaan viljelijöitä yhteistyöhön ja annetaan heille tasapainottavaa markkinavoimaa.
 • Markkinasuuntautuneisuus: Aiempien uudistusten mukainen yleinen markkinasuuntautuneisuus säilyy YMP:ssä 2023–2027, ja EU:n maatiloja kannustetaan mukauttamaan tarjontaa kysyntään Euroopassa ja sen ulkopuolella.
 • Kriisirahasto: Uudistettuun YMP:hen sisältyy tulevien kriisien varalta uusi vararahasto, jonka määrä on vähintään 450 miljoonaa euroa vuodessa.
 • Tuki viinialalle: Viinialan tuen parantamiseksi on sovittu tietyistä säännöistä.

Vahva talousarvio

YMP:n pitkän aikavälin talousarvio pysyy vankkana.

YMP:n rahoitus

YMP:n rahoitus kaudella 2021–2027 on 387 miljardia euroa. Määrärahat tulevat kahdesta rahastosta: 291,1 miljardia euroa (käypinä hintoina) Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 95,5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto).

Next Generation EU

Maaseuturahaston talousarvioon sisältyy kahdeksan miljardia euroa Next Generation EU -välineestä. Näillä varoilla autetaan maaseutualueita rakenteellisissa muutoksissa, jotka ovat tarpeen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden saavuttamiseksi.

Määrärahojen siirrot

Jotta EU-maiden on helpompi mukauttaa politiikka maatalousalojensa ensisijaisiin tavoitteisiin, ne voivat siirtää enintään 25 prosenttia YMP-määrärahoistaan tulotukien ja maaseudun kehittämistuen välillä. Ne voivat soveltaa lisäjoustoa tiettyihin tarkoituksiin, kuten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden ja nuorten viljelijöiden tukemiseen. Joustoa voi käyttää myös silloin, kun suorat tuet ovat maassa keskimääräistä alhaisemmat.

Tieto, tutkimus ja innovointi

Tutkimuksen, tiedon jakamisen ja innovoinnin edistäminen on olennaisen tärkeää älykkään ja kestävän maatalousalan turvaamiseksi.

Osana sitoumustaan tukea maatalousalan tutkimusta ja innovointia komissio on ehdottanut, että Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta varataan kymmenen miljardia euroa hankkeisiin, jotka liittyvät elintarvikkeisiin, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen ja biotalouteen.

Uudistettu YMP hyötyy näistä lisäinvestoinneista, sillä siihen sisältyy parempia maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmiä (AKIS), joilla voidaan edistää innovaatiohankkeita, levittää niiden tuloksia ja kannustaa niiden mahdollisimman laajaan käyttöön. Maatilojen neuvontapalvelut ovat keskeinen väline uuden tiedon ja uusien ideoiden jakamisessa.

YMP:n uudistamisen aikataulu

 1. 2027

  Komissio tekee toisen tuloksellisuuden tarkastelun jokaisesta YMP:n strategiasuunnitelmasta.

 2. 2026

  Vuonna 2026 tehdään YMP:n 2023–2027 tuloksellisuuden väliarviointi.

 3. 2025

  Komissio suorittaa ensimmäisen tuloksellisuuden tarkastelun jokaisesta YMP:n strategiasuunnitelmasta ja kehottaa EU-maita tarvittaessa toteuttamaan tiettyjä jatkotoimia. 

 4. 2024

  Jokainen EU-maa esittää vuodesta 2024 alkaen vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen ja järjestää vuosittain tarkastelukokouksen komission kanssa.

 5. Joulukuu 2023

  Euroopan komissio antaa vuoden 2023 lopussa kertomuksen, jossa arvioidaan kaikkien YMP:n strategiasuunnitelmien yhteistä panosta ja keskitytään erityisesti yhteiseen tavoitteeseen saavuttaa vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet.

 6. Tammikuu 2023

  YMP:n strategiasuunnitelmakausi alkaa.

 7. Joulukuu 2021

  Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisesta sovittiin virallisesti 2.12.2021. Jokaisen EU-maan oli toimitettava YMP:n strategiasuunnitelmansa viimeistään 31.12.2021. Komissiolla oli kuusi kuukautta aikaa arvioida suunnitelmia ja hyväksyä ne.

 8. Kesäkuu 2021

  Alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen YMP:n uudistamisesta päästiin kolmikantaneuvottelujen jälkeen 25.6.2021.

 9. Marraskuu 2020

  Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pääsivät lokakuussa 2020 yhteisymmärrykseen neuvottelukannoistaan, mikä mahdollisti niiden ensimmäisen kolmikantakokouksen komission kanssa 10.11.2020.

 10. Kesäkuu 2018

  Euroopan komissio esitti 1.6.2018 säädösehdotuksia YMP:n uudistamiseksi.

Oikeusperusta

Uudistus sisältää kolme asetusta, joita sovelletaan pääsääntöisesti 1.1.2023 alkaen:

Vuosina 2021 ja 2022 oli voimassa siirtymäasetus, jolla helpotettiin siirtymää uuteen lainsäädäntöön.

Asiakirjat

14. JOULUKUUTA 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
10. HELMIKUUTA 2022
Factsheet: Green Deal targets for 2030 and agricultural production studies
24. HELMIKUUTA 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
7. TOUKOKUUTA 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal
16. HUHTIKUUTA 2019
Building stronger agricultural knowledge and innovation systems
26. SYYSKUUTA 2019
Report: preparing for future AKIS in Europe
24. TAMMIKUUTA 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
 • български
  (3.94 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (4.08 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (2.86 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.43 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (2.99 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (3.68 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.69 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (2.79 MB - PDF)
  Lataa

Tapahtumat

 • Näyttelyt
 • perjantai 26. heinäkuuta 2024 klo 09:00 - maanantai 29. heinäkuuta 2024 klo 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Ulkoinen tapahtuma

Uutiset