Skip to main content
Agriculture and rural development

Principalele obiective ale noii PAC

Cele zece obiective-cheie

Pentru perioada 2023-2027, politica agricolă comună (PAC) se va axa pe zece obiective principale. Acestea se vor concentra pe aspecte sociale, economice și de protecție a mediului și vor servi drept bază pentru planurile strategice PAC ale țărilor UE.

The 10 CAP objectives

Ele urmăresc:

  • să asigure un venit decent pentru fermieri;
  • să stimuleze competitivitatea;
  • să îmbunătățească poziția fermierilor în lanțul alimentar;
  • să combată schimbările climatice;
  • să protejeze mediul;
  • să conserve peisajele și biodiversitatea;
  • să sprijine reînnoirea generațională;
  • să ajute la dinamizarea zonelor rurale;
  • să protejeze calitatea alimentelor și sănătatea;
  • să promoveze cunoașterea și inovarea.

Informații pe aceeași temă

Obiective specifice ale PAC, pe țări

Analiza principalelor obiective de politică

Pentru a explica raționamentul care stă la baza fiecăruia dintre aceste 10 obiective, Comisia Europeană a elaborat o serie de note de informare. Aceste note sintetizează principalele elemente și relevanța politică a fiecărui obiectiv.

Sprijinirea unor venituri agricole viabile

CAP objective 1

„În 2017, agricultorii au câștigat în medie puțin sub jumătate din ceea ce s-ar fi putut câștiga în alte profesii, față de o treime acum 10 ani."

Obiectiv-cheie: sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în întreaga UE pentru a spori diversitatea agricolă și securitatea alimentară pe termen lung, precum și pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole.

Această notă analizează situația actuală a veniturilor agricole în UE, rolul PAC în sprijinirea acestora și diferențele dintre țările și sectoarele UE. În plus, abordează combinația de măsuri potrivită pentru a realiza obiectivul-cheie de sprijinire a veniturilor agricole viabile.

Stimularea competitivității

CAP key objective 2

„Cererea tot mai mare de produse alimentare din partea populației și de materii prime din partea industriei, determinată de schimbările demografice și de modificarea venitului disponibil, a exercitat o presiune accentuată asupra bazei UE de resurse agricole."

Obiectiv-cheie: consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

Această notă prezintă o serie de factori determinanți și instrumente de politică disponibile care pot stimula creșterea productivității în agricultura UE, cum ar fi programele de cercetare și inovare, noile tehnologii, dezvoltarea rurală și infrastructura, sistemele eficiente de consiliere și formarea continuă a administratorilor de ferme.

Ameliorarea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric

CAP key objective 3

„Agricultura are o pondere stagnantă și redusă a valorii adăugate în lanțul valoric, din cauza costurilor de producție ridicate, a variațiilor producției și a integrării de noi servicii.​”

Obiectiv-cheie: ameliorarea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric

Această notă analizează modul în care noua PAC poate consolida poziția fermierilor prin măsuri precum intensificarea cooperării dintre aceștia, creșterea transparenței pieței și asigurarea unor mecanisme eficiente de combatere a practicilor comerciale neloiale.

Contribuția la atenuarea schimbărilor climatice

CAP key obective 4

„Agricultura UE joacă un rol esențial în îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris și a strategiilor UE în materie de durabilitate și bioeconomie, prin stabilirea unor obiective mai ambițioase privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră."

Obiectiv-cheie: contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării carbonului, precum și prin promovarea energiei durabile.

Această notă descrie rolul pe care agricultura îl poate juca în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin noi tehnici de gestionare a terenurilor și a fermelor. În plus, analizează riscul pe care schimbările climatice îl prezintă pentru agricultură.

Gestionarea eficientă a resurselor naturale

CAP key objective 5

„Solurile agricole din UE conțin echivalentul a 51 de miliarde de tone de CO2, adică mult mai mult decât gazele cu efect de seră emise anual de țările UE.”

Obiectiv-cheie: promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței de produse chimice.

Nota se concentrează pe sol ca una dintre cele mai importante resurse naturale, având în vedere elementele nutritive esențiale, apa, oxigenul și suportul pentru plante pe care le furnizează. De asemenea, abordează preocupările legate de sănătatea solului și subliniază importanța politicilor care promovează protecția acestuia.

Oprirea și inversarea declinului biodiversității

CAP key objective 6

„Așa cum activitatea agricolă depinde în mare măsură de diverse tipuri de biodiversitate, și conservarea habitatelor și a speciilor care depind de terenurile agricole este influențată semnificativ de activitatea agricolă.”

Obiectiv-cheie: contribuirea la stoparea și inversarea tendinței de pierdere a biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și la conservarea habitatelor și a peisajelor.

Această notă abordează tema biodiversității în cadrul UE, cu un accent deosebit pe legăturile sale cu peisajele agricole și elementele de peisaj. Concentrându-se pe acest aspect, prezintă câteva dintre modificările necesare în sectorul agricol, explică instrumentele relevante ale PAC disponibile în prezent și adresează întrebări esențiale cu privire la direcția în care ar trebui să se dezvolte PAC în viitor.

Reînnoirea generațiilor

CAP key objective 7

„Un sector agricol dinamic are nevoie de fermieri tineri, calificați și inovatori pentru a răspunde cerințelor societale, de la alimente de calitate până la bunurile publice de mediu."

Obiectiv-cheie: atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a noilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor durabile din zonele rurale.

Această notă identifică provocările și nevoile tinerilor fermieri din UE și descrie modul în care un sistem de sprijin mai bine orientat, bazat pe evaluarea nevoilor și pe o mai bună cuantificare a rezultatelor preconizate, poate stimula reînnoirea generațională și poate încuraja reușita tinerilor fermieri în sectorul agricol.

Locurile de muncă, creșterea economică și egalitatea în zonele rurale

CAP key objective 8

„PAC joacă un rol major în reducerea ratei șomajului și a presiunii sărăciei în zonele rurale. Un studiu recent realizat de Banca Mondială a demonstrat rolul pozitiv jucat de această politică în reducerea sărăciei.”

Obiectiv-cheie: promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen (inclusiv participarea femeilor la agricultură), a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, precum și a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile.

Nota analizează rolul PAC în economia rurală și modul în care sprijinul pentru venit și cheltuielile pentru dezvoltarea rurală contribuie la menținerea nivelului ratelor de ocupare a forței de muncă și a nivelului de trai.

Răspunsul la cerințele societății în materie de alimentație și sănătate

CAP key objective 9

„Vânzările totale de antimicrobiene de uz veterinar în 25 de țări europene au scăzut cu peste 35 % între 2011 și 2018.”

Obiectiv-cheie: îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil, reducerea deșeurilor alimentare, precum și îmbunătățirea bunăstării animalelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene.

Această notă se concentrează pe provocările reprezentate de rezistența la antimicrobiene (RAM) în creșterea animalelor, pe raportul direct dintre bunăstarea animalelor, sănătatea animală și bolile cu transmitere prin alimente și pe acțiunile UE care pot sprijini fermierii și țările UE în lupta împotriva RAM.

Promovarea cunoașterii și a inovării

CAP key objective 10

„Sprijinul pentru schimbul de cunoștințe, formare, consiliere și inovare este esențial pentru asigurarea unei agriculturi, a unei silviculturi și a unor zone rurale inteligente și durabile.”

Obiectiv-cheie: modernizarea agriculturii și a zonelor rurale prin îmbunătățirea accesului fermierilor la cercetare, inovare, schimb de cunoștințe și formare și prin încurajarea adoptării informațiilor și practicilor noi ameliorate.

Această notă urmărește modernizarea agriculturii prin intensificarea cooperării și a schimbului de cunoștințe, precum și prin îmbunătățirea formării în domeniul agriculturii.

Documents

9 OCTOMBRIE 2018
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
English
(1.26 MB - PDF)
Descărcați

30 OCTOMBRIE 2019
CAP specific objective: Increasing competitiveness
English
(1.46 MB - PDF)
Descărcați

25 APRILIE 2019
CAP specific objective: Farmer position in value chains
English
(858.73 KB - PDF)
Descărcați

3 APRILIE 2019
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
English
(1.27 MB - PDF)
Descărcați

5 DECEMBRIE 2018
CAP specific objective: Efficient soil management
English
(1.15 MB - PDF)
Descărcați

28 NOIEMBRIE 2019
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
English
(2.08 MB - PDF)
Descărcați

7 NOIEMBRIE 2019
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
English
(1.93 MB - PDF)
Descărcați

7 MAI 2019
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
English
(1.05 MB - PDF)
Descărcați

18 DECEMBRIE 2018
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
English
(527.8 KB - PDF)
Descărcați

27 SEPTEMBRIE 2019
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification
English
(1.23 MB - PDF)
Descărcați