Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Glavni politički ciljevi novog ZPP-a

Deset ključnih ciljeva

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) temeljit će se u razdoblju od 2023. do 2027. na deset ključnih ciljeva. Ti će ciljevi, u središtu kojih su socijalne, okolišne i gospodarske teme, biti temelj na kojem države članice EU-a izrađuju svoje strateške planove u okviru ZPP-a.

10 ključnih ciljeva ZPP-a

Ciljevi su sljedeći:

  • osiguravanje pravednog dohotka za poljoprivrednike
  • povećanje konkurentnosti
  • jačanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom
  • borba protiv klimatskih promjena
  • briga za okoliš
  • očuvanje krajolika i biološke raznolikosti
  • poticanje generacijske obnove
  • dinamična ruralna područja
  • zaštita kvalitete hrane i zdravlja
  • poticanje znanja i inovacija.

Povezane informacije

Posebni ciljevi ZPP-a po državama članicama

Analiza ključnih ciljeva politike

Europska komisija pripremila je niz kratkih članaka u kojima obrazlaže svaki od deset ciljeva. U njima je sažela glavne podatke o svakom cilju te njegovoj političkoj važnosti.

Potpora održivim prihodima poljoprivrednih gospodarstava

Cilj ZPP-a br. 1

"Poljoprivrednici su 2017. u prosjeku zarađivali nešto manje od polovine zarade koju su mogli imati radeći druge poslove, a desetljeće prije zarađivali su samo trećinu."

Ključni cilj: potpora održivom dohotku poljoprivrednih gospodarstava i otpornosti poljoprivrednog sektora u cijelom EU-u kako bi se poboljšala dugoročna sigurnost opskrbe hranom i poljoprivredna raznolikost te osigurala gospodarska održivost poljoprivredne proizvodnje.

U ovom se članku razmatraju trenutačno stanje prihoda poljoprivrednih gospodarstava u EU-u, pomoć koju im ZPP pruža te razlike među državama i sektorima EU-a. Raspravlja se i o tome koja je kombinacija mjera potrebna kako bi se ostvario ključni cilj podupiranja održivog prihoda poljoprivrednih gospodarstava.

Povećanje konkurentnosti

Ključni cilj ZPP-a br. 2

"Opterećenje poljoprivrednih resursa EU-a povećalo se zbog rastuće potražnje za prehrambenim proizvodima i industrijske potražnje, do čega dolazi zbog demografskih promjena i promjena neto dohotka."

Ključni cilj: jačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kratkoročno i dugoročno, uključujući veću usmjerenost na istraživanja, tehnologiju i digitalizaciju.

U ovom se članku opisuje niz pokretača i političkih instrumenata kojima se potiče produktivnost poljoprivrede EU-a, primjerice istraživački i inovacijski programi, nove tehnologije, ruralni razvoj i infrastruktura, učinkoviti sustavi savjetovanja i kontinuirana izobrazba za upravitelje poljoprivrednih gospodarstava.

Bolji položaj poljoprivrednika u vrijednosnom lancu

Ključni cilj ZPP-a br. 3

"Za poljoprivredu je svojstven stagnirajući i niski udio dodane vrijednosti u vrijednosnom lancu zbog velikih ulaznih troškova, razlike u proizvodnji i uvođenja novih usluga."

Ključni cilj: bolji položaj poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

U ovom se članku ispituje kako se u okviru novog ZPP-a može poboljšati položaj poljoprivrednika s pomoću mjera kao što su jačanje suradnje među poljoprivrednicima, povećanje tržišne transparentnosti i uvođenje djelotvornih mehanizama za suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi.

Doprinos ublažavanju klimatskih promjena

Ključni cilj ZPP-a br. 4

"Poljoprivreda EU-a ima ključnu ulogu u postizanju ciljeva Pariškog sporazuma i strategija EU-a za održivost i biogospodarstvo tako što će povećati ambicije kad je riječ o smanjenju emisija stakleničkih plinova."

Ključni cilj: doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi klimatskim promjenama, među ostalim smanjenjem emisija stakleničkih plinova i poboljšanjem sekvestracije ugljika, te promicanje održive energije.

U ovom se članku ispituje uloga koju poljoprivreda može imati u smanjenju emisija stakleničkih plinova zahvaljujući novim tehnikama upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom i obrade tla. Uz to analizira rizik koji klimatske promjene predstavljaju za poljoprivredu.

Učinkovito upravljanje prirodnim resursima

Ključni cilj ZPP-a br. 5

"Poljoprivredna tla u EU-u sadržavaju CO2 u razini jednakovrijednoj 51 milijardi tona, što je znatno više od razine koju države članice EU-a stakleničkim plinovima ispuštaju na godišnjoj razini."

Ključni cilj: poticanje održivog razvoja i učinkovitog upravljanja prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak, među ostalim smanjenjem ovisnosti o kemikalijama.

Članak se bavi tlom kao važnim prirodnim resursom koji omogućuje opskrbu osnovnim hranjivim tvarima, vodom i kisikom te rast bilja. U članku se i ispituju problemi zdravlja tla te se ističe važnost politika za promicanje zaštite tla.

Zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti

Ključni cilj ZPP-a br. 6

"Upravo s obzirom na to da poljoprivredna aktivnost uvelike ovisi o različitim vrstama biološke raznolikosti, ima važnu ulogu u očuvanju staništa i vrsta koje ovise o poljoprivredi."

Ključni cilj: doprinos zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, poboljšanje usluga ekosustava te očuvanje staništa i krajobraza.

Ovaj se članak odnosi na temu biološke raznolikosti u EU-u s posebnim naglaskom na povezanost s poljoprivrednim površinama i obilježjima krajolika. S obzirom na to, navode se određene promjene potrebne u sektoru poljoprivrede, objašnjavaju se trenutačno dostupni relevantni alati ZPP-a i postavljaju ključna pitanja o tome kako bi se ZPP trebao razvijati u budućnosti.

Generacijska obnova

Ključni cilj ZPP-a br. 7

"Dinamičnom poljoprivrednom sektoru potrebni su kvalificirani i inovativni mladi poljoprivrednici koji bi zadovoljili potrebe društva, od kvalitetne hrane do ekoloških javnih dobara."

Ključni cilj: privlačenje i podupiranje mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika te olakšavanje održivog poslovnog razvoja u ruralnim područjima.

U ovom su članku utvrđeni izazovi i potrebe mladih poljoprivrednika u EU-u te je objašnjeno kako se usmjerenijim sustavom potpore, na temelju procjene potreba i mjerljivih očekivanih rezultata, može potaknuti generacijska obnova i povećati uspjeh mladih poljoprivrednika u poljoprivrednom sektoru.

Radna mjesta, rast i jednakost u ruralnim područjima

Ključni cilj ZPP-a br. 8

"ZPP ima važnu ulogu u ublažavanju problema nezaposlenosti i siromaštva u ruralnim područjima. Iz rezultata nedavne studije Svjetske banke vidljivo je da ta politika pridonosi smanjenju siromaštva.“

Ključni cilj: promicanje zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući zastupljenost žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja ruralnih područja, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo.

U ovom se članku analizira uloga ZPP-a u ruralnom gospodarstvu te se promatra kako dohodovna potpora i rashodi za ruralni razvoj pridonose očuvanju stopa zaposlenosti i razine životnog standarda.

Odgovor na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja

Ključni cilj ZPP-a br. 9

"Ukupna prodaja veterinarskih antimikrobnih sredstava u 25 europskih zemalja u razdoblju od 2011. do 2018. smanjila se za više od 35 %."

Ključni cilj: poboljšanje odgovora poljoprivrede EU-a na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući visokokvalitetnu, sigurnu i hranjivu hranu proizvedenu na održiv način, smanjenje rasipanja hrane kao i poboljšanje dobrobiti životinja te borba protiv antimikrobne rezistencije.

Ovaj se članak bavi izazovima povezanima s antimikrobnom otpornošću u uzgoju životinja, bliskom vezom dobrobiti životinja, zdravlja životinja i bolesti koje se prenose hranom te mjerama kojima EU pomaže poljoprivrednicima i državama članicama u borbi protiv antimikrobne otpornosti.

Poticanje znanja i inovacija

Ključni cilj ZPP-a br. 10

”Potpora razmjeni znanja, osposobljavanju, savjetovanju i inovacijama ključna je za osiguravanje pametne i održive poljoprivrede, šumarstva i ruralnih područja.”

Ključni cilj: modernizacija poljoprivrede i ruralnih područja širenjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije te poticanjem poljoprivrednika na njihovu primjenu poboljšanim pristupom istraživanju, inovacijama, razmjeni znanja i osposobljavanju.

U ovom se članku nastoji modernizirati poljoprivreda povećanjem suradnje i razmjene znanja te poboljšanjem osposobljavanja u području poljoprivrede.

Documents

9 LISTOPAD 2018
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
English
(1.26 MB - PDF)
Preuzimanje

30 LISTOPAD 2019
CAP specific objective: Increasing competitiveness
English
(1.46 MB - PDF)
Preuzimanje

25 TRAVANJ 2019
CAP specific objective: Farmer position in value chains
English
(858.73 KB - PDF)
Preuzimanje

3 TRAVANJ 2019
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
English
(1.27 MB - PDF)
Preuzimanje

5 PROSINAC 2018
CAP specific objective: Efficient soil management
English
(1.15 MB - PDF)
Preuzimanje

28 STUDENI 2019
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
English
(2.08 MB - PDF)
Preuzimanje

7 STUDENI 2019
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
English
(1.93 MB - PDF)
Preuzimanje

7 SVIBANJ 2019
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
English
(1.05 MB - PDF)
Preuzimanje

18 PROSINAC 2018
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
English
(527.8 KB - PDF)
Preuzimanje

27 RUJAN 2019
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification
English
(1.23 MB - PDF)
Preuzimanje