Skip to main content
Agriculture and rural development

Uue ÜPP poliitilised põhieesmärgid

Kümme põhieesmärki

Ajavahemikul 2023–2027 põhineb ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) kümnel põhieesmärgil. Keskendudes sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja majanduslikele sihtidele, on need eesmärgid ELi liikmesriikidele nende ÜPP strateegiakavade koostamise aluseks.

The 10 CAP objectives

Need eesmärgid on:

  • tagada põllumajandustootjatele õiglane sissetulek;
  • suurendada konkurentsivõimet;
  • parandada põllumajandustootjate positsiooni toiduahelas;
  • kliimamuutuste vastased meetmed;
  • keskkonnakaitse;
  • säilitada maastikke ja bioloogilist mitmekesisust;
  • toetada põlvkondade vahetust;
  • elujõulised maapiirkonnad;
  • kaitsta toidu ja tervise kvaliteeti;
  • edendada teadmisi ja innovatsiooni.

Seotud teave

ÜPP erieesmärgid riikide kaupa

Poliitiliste põhieesmärkide analüüs

Euroopa Komisjon on koostanud mitu lühikokkuvõtet nende kümne eesmärgi põhjendamiseks. Nendes kokkuvõtetes võetakse kokku iga eesmärgi põhiteave ja poliitiline tähtsus.

Põllumajandusettevõtte elujõulisust tagava sissetuleku toetamine:

CAP objective 1

„2017. aastal teenisid põllumajandustootjad keskmiselt veidi alla poole sellest, mida nad oleksid võinud saada muudel töökohtadel. Kümme aastat tagasi moodustas see vaid kolmandiku.“

Põhieesmärk: toetada põllumajandusettevõtte elujõulisust tagavat sissetulekut ja põllumajandussektori vastupanuvõimet kogu liidus, et suurendada pikaajalist toiduga kindlustatust ja põllumajanduse mitmekesisust ning tagada põllumajandusliku tootmise majanduslik kestlikkus.

Selles ülevaates käsitletakse praegust olukorda seoses ELi põllumajandustootjate sissetulekutega, ühise põllumajanduspoliitika rolli nende toetamisel ning ELi riikide ja sektorite vahelisi erinevusi. Lisaks arutatakse, milliseid meetmeid on vaja kombineerida, et saavutada põhieesmärk toetada põllumajandusettevõtete elujõulisust tagavat sissetulekut.

Konkurentsivõime suurendamine

CAP key objective 2

“Surve ELi põllumajandusressursside baasile on suurenenud kasvava toidu- ja tööstusnõudluse tõttu, mille põhjuseks on demograafilised ja kasutatava sissetuleku muutused.“

Põhieesmärk: suurendada turule orienteeritust ja põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet nii lühi- kui ka pikaajaliselt, pöörates suuremat tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule.

Selles ülevaates kirjeldatakse mitmeid tegureid ja poliitikavahendeid, mida saab kasutada ELi põllumajanduse tootlikkuse suurendamiseks, näiteks teadus- ja innovatsiooniprogrammid, uued tehnoloogiad, maaelu areng ja infrastruktuur, tõhusad nõustamissüsteemid ja põllumajandusettevõtete juhtide täiendusõpe.

Põllumajandustootjate positsiooni parandamine väärtusahelas

CAP key objective 3

„Põllumajandust iseloomustab lisandväärtuse püsiv ja väike osakaal väärtusahelas, mis tuleneb kõrgetest sisendkuludest, tootmise varieerumisest ja uute teenuste kasutuselevõtust.“

Põhieesmärk: parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas

Selles ülevaates uuritakse, kuidas uus ÜPP saab tugevdada põllumajandustootjate positsiooni selliste meetmete abil nagu põllumajandustootjatevahelise koostöö tugevdamine, turu läbipaistvuse suurendamine ja tõhusate mehhanismide tagamine ebaausate kaubandustavade vastu.

Kliimamuutuste leevendamise tõhustamine

CAP key obective 4

„ELi põllumajandusel on keskne roll Pariisi kokkuleppes ning Euroopa jätkusuutlikkuse ja biomajanduse strateegias võetud kohustuste täitmisele kaasaaitamises, võttes veelgi ambitsioonikamaid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärke.“

Põhieesmärk: aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele, sealhulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja süsinikdioksiidi sidumise suurendamise ning säästva energia edendamise kaudu.

Selles ülevaates käsitletakse põllumajanduse võimalikku rolli kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamises uute põllumajandustootmise ja mullaharimise viiside abil. Lisaks uuritakse kliimamuutustest tulenevat ohtu põllumajandusele.

Loodusvarade tõhus majandamine

CAP key objective 5

„Põllumajanduslikud mullad ELis sisaldavad 51 miljardit tonni CO2, mis on oluliselt rohkem kui ELi riikide poolt igal aastal õhku paisatavad kasvuhoonegaaside heitkogused.“

Põhieesmärk: edendada kestlikku arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja õhk, sealhulgas kemikaalidest sõltumise vähendamise kaudu.

Selles ülevaates keskendutakse mullale kui ühele kõige olulisemale loodusvarale, mis annab taimedele põhilisi toitaineid, vett, hapnikku ja tugevdab nende tervist. Samuti uuritakse selles mulla tervisega seotud probleeme ja rõhutatakse mullakaitset edendavate poliitikameetmete olulisust.

Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise suundumuse peatamine ja ümberpööramine

CAP key objective 6

„Nii nagu põllumajandustegevus sõltub suurel määral eri liiki bioloogilisest mitmekesisusest, on sellel ka oluline roll põllumajandusmaast sõltuvate elupaikade ja liikide kaitsmisel.“

Põhieesmärk: panustada elurikkuse kadumise peatamisse ja elurikkuse taastamisse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke.

Ülevaates käsitletakse bioloogilist mitmekesisust ELis, pöörates erilist tähelepanu selle seostele põllumajandusmaastike ja maastikuelementidega. Sellele keskendudes nimetatakse mõningaid põllumajandussektoris vajalikke muudatusi, selgitatakse praegu kättesaadavaid asjakohaseid ÜPP vahendeid ja esitatakse peamised küsimused selle kohta, kuidas ÜPP peaks tulevikus arenema.

Põlvkondade vahetus

CAP key objective 7

„Elujõuline põllumajandussektor vajab kvalifitseeritud ja innovaatilisi noori põllumajandustootjaid, et rahuldada ühiskonna nõudmised alates kvaliteetsest toidust kuni avalike keskkonnahüvedeni.“

Põhieesmärk: muuta valdkond noorte põllumajandustootjate ja uute põllumajandustootjate jaoks atraktiivseks ja toetada neid ning soodustada kestliku ettevõtluse arengut maapiirkondades.

Selles ülevaates kirjeldatakse noorte põllumajandustootjate probleeme ja vajadusi ELis ning kirjeldatakse, kuidas sihipärasem toetussüsteem, mis põhineb vajaduste hindamisel ja mõõdetavamatel oodatavatel tulemustel, võib stimuleerida põlvkondade vahetust ja aidata paremini kaasa noorte edule põllumajandussektoris.

Töökohad, majanduskasv ja võrdsus maapiirkondades

CAP key objective 8

„ÜPP-l on oluline roll maapiirkondade töötuse ja vaesuse surve leevendamisel. Maailmapanga hiljutine uuring näitas poliitika positiivset rolli vaesuse vähendamisel.“

Põhieesmärk: edendada tööhõivet, majanduskasvu, soolist võrdõiguslikkust, sealhulgas naiste osalemist põllumajanduses, sotsiaalset kaasatust ja kohalikku arengut maapiirkondades, samuti ringbiomajandust ja säästvat metsamajandust.

Ülevaates uuritakse ühise põllumajanduspoliitika rolli maapiirkondade majanduses ning seda, kuidas sissetulekutoetus ja maaelu arengu kulutused aitavad säilitada tööhõive määra ja elatustaset.

Vastamine ühiskonna nõudmistele toidu ja tervise valdkonnas

CAP key objective 9

„Veterinaarantibiootikumide üldine müük vähenes 25 Euroopa riigis aastatel 2011–2018 rohkem kui 35%.“

Põhieesmärk: parandada ELi põllumajanduse reageerimist ühiskonna nõudmistele toidu ja tervise osas, siia alla kuulub kvaliteetne, ohutu ja toitev toit, mis on toodetud kestlikul viisil, toidu raiskamise vähendamine, samuti loomade heaolu parandamine ja antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemine.

Selles ülevaates keskendutakse probleemidele, mida tekitab ravimiresistentsus loomakasvatuses, tihedatele seostele loomade heaolu, loomatervise ja toidust põhjustatud haiguste vahel ning ELi meetmetele, mis võivad toetada põllumajandustootjaid ja ELi riike ravimiresistentsuse probleemiga tegelemisel.

Teadmiste ja innovatsiooni edendamine

CAP key objective 10

„Teadmiste vahetamise, koolituse, nõustamise ja innovatsiooni toetamine on aruka ja säästva põllumajanduse, metsanduse ja maapiirkondade tagamise võti.“

Põhieesmärk: ajakohastada põllumajandust ja maapiirkondi teadmiste jagamise, innovatsiooni ja digiteerimise edendamise kaudu ning soodustada nende kasutuselevõttu põllumajandustootjate poolt, parandades juurdepääsu teadusuuringutele, innovatsioonile, teadmiste vahetamisele ja koolitusele.

Selle ülevaate eesmärk on ajakohastada põllumajandust koostöö ja teadmiste jagamise suurendamise ning põllumajanduskoolituse parandamise kaudu.

Documents

9 OKTOOBER 2018
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
English
(1.26 MB - PDF)
Laadige alla

30 OKTOOBER 2019
CAP specific objective: Increasing competitiveness
English
(1.46 MB - PDF)
Laadige alla

25 APRILL 2019
CAP specific objective: Farmer position in value chains
English
(858.73 KB - PDF)
Laadige alla

3 APRILL 2019
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
English
(1.27 MB - PDF)
Laadige alla

5 DETSEMBER 2018
CAP specific objective: Efficient soil management
English
(1.15 MB - PDF)
Laadige alla

28 NOVEMBER 2019
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
English
(2.08 MB - PDF)
Laadige alla

7 NOVEMBER 2019
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
English
(1.93 MB - PDF)
Laadige alla

7 MAI 2019
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
English
(1.05 MB - PDF)
Laadige alla

18 DETSEMBER 2018
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
English
(527.8 KB - PDF)
Laadige alla

27 SEPTEMBER 2019
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification
English
(1.23 MB - PDF)
Laadige alla