Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Agriculture and rural development

Βασικοί στόχοι πολιτικής για την νέα ΚΓΠ

Οι δέκα βασικοί στόχοι

Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2023-27, η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), θα διαρθρωθεί γύρω από δέκα βασικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι θα εστιάζουν σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδιώξεις, θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας οι χώρες της ΕΕ θα καταρτίσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.

The 10 CAP objectives

Οι στόχοι αυτοί είναι:

  • η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς·
  • η αύξηση της ανταγωνιστικότητας·
  • η βελτίωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα·
  • η δράση για την κλιματική αλλαγή·
  • η προστασία του περιβάλλοντος·
  • η διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας·
  • η ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών·
  • η τόνωση των αγροτικών περιοχών·
  • η προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων·
  • η ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας.

Σχετικές πληροφορίες

Ειδικοί στόχοι της ΚΓΠ ανά χώρα

Ανάλυση των βασικών στόχων πολιτικής

Για να εξηγήσει το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται καθένας από τους προαναφερόμενους δέκα στόχους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε σειρά συνοπτικών ενημερωτικών δελτίων. Αυτά τα συνοπτικά ενημερωτικά δελτία συνοψίζουν τα βασικά στοιχεία, καθώς και την πολιτική σημασία κάθε στόχου.

Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος

CAP objective 1

«Tο 2017 οι γεωργοί κέρδιζαν κατά μέσο όρο μόλις λιγότερο από το ήμισυ της αμοιβής που θα είχαν σε άλλες θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με το ένα τρίτο πριν από μία δεκαετία.»

Βασικός στόχος: η στήριξη του βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος και της ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας και της γεωργικής ποικιλότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της γεωργικής παραγωγής.

Αυτό το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το γεωργικό εισόδημα στην ΕΕ, τον ρόλο της ΚΓΠ ως προς την υποστήριξή του και τις διαφορές μεταξύ χωρών και τομέων της ΕΕ. Επιπλέον, εξετάζει τον συνδυασμό των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη του βασικού στόχου της στήριξης του βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας

CAP key objective 2

«Οι πιέσεις που ασκούνται στη βάση των γεωργικών πόρων της ΕΕ έχουν αυξηθεί λόγω της αύξησης της ζήτησης τροφίμων και της βιομηχανικής ζήτησης, η οποία οφείλεται στις δημογραφικές μεταβολές και τις μεταβολές του διαθέσιμου εισοδήματος.»

Βασικός στόχος: η ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

Το παρόν συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο περιγράφει μια σειρά παραγόντων και εργαλείων πολιτικής που είναι διαθέσιμα για την αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία της ΕΕ, όπως τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, οι νέες τεχνολογίες, η αγροτική ανάπτυξη και οι υποδομές, τα αποτελεσματικά συστήματα παροχής συμβουλών και η συνεχής κατάρτιση των διαχειριστών εκμεταλλεύσεων.

Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αξιακή αλυσίδα

CAP key objective 3

«Η γεωργία χαρακτηρίζεται από στάσιμο και χαμηλό μερίδιο προστιθέμενης αξίας στην αξιακή αλυσίδα, λόγω του υψηλού κόστους των εισροών, της διακύμανσης της παραγωγής και της ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών.»

Βασικός στόχος: η βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αξιακή αλυσίδα.

Το παρόν συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η νέα ΚΓΠ μπορεί να ενισχύσει τη θέση των γεωργών, μέσω μέτρων όπως η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των γεωργών, η αύξηση της διαφάνειας της αγοράς και η εξασφάλιση αποτελεσματικών μηχανισμών κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

CAP key obective 4

«Η γεωργία της ΕΕ καλείται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη συμβολή της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού και των στρατηγικών της ΕΕ για τη βιωσιμότητα και τη βιοοικονομία, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.»

Βασικός στόχος: η συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σ' αυτήν, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης ενέργειας.

Αυτό το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο εξετάζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω νέων τεχνικών διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων και του εδάφους. Επιπλέον, διερευνά τον κίνδυνο που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή για τη γεωργία.

Αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων

CAP key objective 5

«Τα γεωργικά εδάφη στην ΕΕ περιέχουν το ισοδύναμο 51 δισεκατομμυρίων τόνων CO2, που είναι σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπουν ετησίως τα κράτη μέλη της ΕΕ.»

Βασικός στόχος: η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, μεταξύ άλλων με τη μείωση της χημικής εξάρτησης.

Αυτό το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο επικεντρώνεται στη σημασία του εδάφους ως ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους, ο οποίος παρέχει βασικά θρεπτικά συστατικά, νερό, οξυγόνο και υποστήριξη για τα φυτά. Εξετάζει επίσης ανησυχίες που σχετίζονται με την υγεία του εδάφους και τονίζει τη σημασία των πολιτικών που προωθούν την προστασία του εδάφους.

Ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας

CAP key objective 6

«Όπως η ίδια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διάφορα είδη βιοποικιλότητας, η γεωργική δραστηριότητα, με τη σειρά της, διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται από την γεωργία.»

Βασικός στόχος: η συμβολή στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, η ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και η διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων.

Αυτό το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο αφορά το θέμα της βιοποικιλότητας εντός της ΕΕ, με ιδιαίτερη εστίαση στους δεσμούς της με τις καλλιεργημένες εκτάσεις και τα χαρακτηριστικά τοπίου. Υπό το πρίσμα αυτό, κάνει επισκόπηση ορισμένων από τις αλλαγές που απαιτούνται στον γεωργικό τομέα, εξηγεί τα σχετικά εργαλεία της ΚΓΠ που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα και θέτει βασικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί στο μέλλον η ΚΓΠ.

Ανανέωση των γενεών

CAP key objective 7

«Ένας δυναμικός γεωργικός τομέας χρειάζεται εξειδικευμένους και καινοτόμους νέους γεωργούς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, σε πτυχές που κυμαίνονται από την ποιοτική διατροφή έως τα περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά.»

Βασικός στόχος: η προσέλκυση και διατήρηση γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών και η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Αυτό το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει τις προκλήσεις και τις ανάγκες των νέων γεωργών στην ΕΕ και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένα πιο στοχοθετημένο σύστημα στήριξης, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών και την καλύτερη ποσοτικοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, μπορεί να τονώσει την ανανέωση των γενεών και να ενθαρρύνει την καλύτερη επιτυχία των νέων γεωργών στον γεωργικό τομέα.

Θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και ισότητα στις αγροτικές περιοχές

CAP key objective 8

«Η ΚΓΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση ορισμένων από τις πιέσεις της ανεργίας και της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές. Πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας κατέδειξε τον θετικό ρόλο της ΚΓΠ στη μείωση της φτώχειας.»

Βασικός στόχος: η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, καθώς και η συμπερίληψη της κυκλικής βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας.

Αυτό το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο διερευνά τον ρόλο της ΚΓΠ στην αγροτική οικονομία και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η στήριξη του εισοδήματος και οι δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη συμβάλλουν στη διατήρηση των ποσοστών απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου.

Ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία

CAP key objective 9

«Οι συνολικές πωλήσεις κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών σε 25 ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειωθεί κατά ποσοστό άνω του 35% μεταξύ του 2011 και του 2018.»

Βασικός στόχος: η βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ άλλων για ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά.

Αυτό το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο επικεντρώνεται στις προκλήσεις που θέτει η μικροβιακή αντοχή (AMR) στη ζωοτεχνία, στη στενή σχέση μεταξύ της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των ζώων και των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων, καθώς και στις δράσεις της ΕΕ που μπορούν να στηρίξουν τους γεωργούς και τις χώρες της ΕΕ στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Η ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας.

CAP key objective 10

«Η παροχή στήριξης για την ανταλλαγή γνώσεων, την κατάρτιση, την παροχή συμβουλών και την καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση έξυπνης και βιώσιμης γεωργίας, δασοκομίας και αγροτικών περιοχών.»

Βασικός στόχος: ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών μέσω της προώθησης και της ανταλλαγής γνώσεων, της καινοτομίας και ψηφιοποίησης και της ενθάρρυνσης της υιοθέτησής τους από τους γεωργούς μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στην έρευνα, στην καινοτομία, στην ανταλλαγή γνώσεων και στην κατάρτιση.

Στόχος αυτού του συνοπτικού ενημερωτικού δελτίου είναι ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και της βελτίωσης της γεωργικής κατάρτισης.

Documents

9 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2018
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
English
(1.26 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

30 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019
CAP specific objective: Increasing competitiveness
English
(1.46 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

25 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2019
CAP specific objective: Farmer position in value chains
English
(858.73 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

3 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2019
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
English
(1.27 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

5 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2018
CAP specific objective: Efficient soil management
English
(1.15 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

28 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2019
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
English
(2.08 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

7 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2019
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
English
(1.93 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

7 ΜΆΙΟΣ 2019
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
English
(1.05 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

18 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2018
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
English
(527.8 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

27 ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2019
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification
English
(1.23 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση