Skip to main content
Agriculture and rural development

De vigtigste politiske målsætninger for den nye fælles landbrugspolitik

De ti hovedmålsætninger

For perioden 2023-27 skal den fælles landbrugspolitik bygges op omkring ti hovedmålsætninger. Med fokus på sociale, miljømæssige og økonomiske mål vil disse målsætninger være det grundlag, som EU-landene udarbejder deres strategiske planer for den fælles landbrugspolitik på.

The 10 CAP objectives

Målsætningerne er:

  • at sikre landbrugerne en rimelig indkomst
  • at forbedre konkurrenceevnen
  • at forbedre landbrugernes position i fødevarekæden
  • at gøre en indsats mod klimaforandringerne
  • at beskytte miljøet
  • at bevare landskaber og biodiversitet
  • at understøtte generationsskifte
  • at sikre dynamiske landdistrikter
  • at beskytte fødevarekvalitet og sundhed.
  • at fremme viden og innovation.

Relaterede oplysninger

Specifikke mål for den fælles landbrugspolitik pr. land

Analyse af de vigtigste politiske målsætninger

For at forklare ræsonnementet for hver af de 10 målsætninger har Kommissionen udarbejdet en række orienteringer. Disse orienteringer giver et overblik over de vigtigste fakta og målenes politiske relevans.

Vi skal sikre landbrugerne en rimelig indkomst

CAP objective 1

"I 2017 tjente landbrugerne i gennemsnit lige under halvdelen af, hvad de kunne tjene i andre erhverv, hvorimod det var en tredjedel for ti år siden."

Den vigtigste målsætning: At understøtte en rimelig indkomst i landbruget, fremme landbrugssektoren i hele EU for at øge fødevaresikkerheden og mangfoldigheden i landbruget på lang sigt og sikre økonomisk bæredygtighed i landbrugsproduktionen.

I denne orientering gennemgås den nuværende situation med EU's landbrugsindkomst, den fælles landbrugspolitiks rolle med hensyn til at understøtte den og forskellene mellem EU's lande og sektorer. Desuden drøftes det, hvilken kombination af foranstaltninger der er nødvendig for at opfylde det centrale mål om at støtte en bæredygtig landbrugsindkomst.

Forbedring af konkurrenceevnen

CAP key objective 2

"Presset på grundlaget for EU's landbrugsressourcer er øget på grund af den stigende efterspørgsel efter fødevarer og industrivarer, som skyldes demografiske ændringer og ændringer i disponibel indkomst."

Den vigtigste målsætning: At øge markedsorienteringen og bedrifternes konkurrenceevne på både kort og lang sigt og samtidig lægge mere vægt på forskning, teknologi og digitalisering.

I denne orientering beskrives en række drivkræfter og politiske værktøjer, der kan udløse produktivitetsgevinster inden for EU's landbrug, som f.eks. forsknings- og innovationsprogrammer, nye teknologier, udvikling af landdistrikterne og infrastruktur, effektive rådgivningssystemer og løbende uddannelse af bedriftsledere.

Vi skal forbedre landbrugernes position i værdikæden

CAP key objective 3

"Landbruget karakteriseres ved en stagnerende og lav andel af merværdien i værdikæden, hvilket skyldes høje produktionsomkostninger, varierende produktion og integration af nye tjenester."

Den vigtigste målsætning: At forbedre landbrugernes position i værdikæden

I denne orientering ses der nærmere på, hvordan den fælles landbrugspolitik kan styrke landbrugernes stilling gennem en række initiativer, der styrker samarbejdet mellem landbrugerne, øger gennemsigtigheden på markedet og sikrer effektive mekanismer mod unfair handelspraksis.

Vi skal modvirke klimaændringer

CAP key obective 4

"EU's landbrug spiller en nøglerolle ved at bidrage til at nå målene i Parisaftalen og EU's strategier om bæredygtighed og bioøkonomi ved at øge sine ambitioner med hensyn til drivhusgasemissionerne."

Den vigtigste målsætning: At bidrage til bekæmpelse af og tilpasning til klimaændringer, bl.a. ved at reducere drivhusgasemissionerne, øge kulstofbindingen og fremme bæredygtig energi.

I denne orientering undersøges den rolle, som landbruget kan spille for reduktionen af drivhusgasemissioner ved hjælp af nye driftsmetoder og teknikker til arealforvaltning. Desuden undersøges den risiko, som klimaændringer indebærer for landbruget.

Vi skal fremme effektiv forvaltning af naturressourcer

CAP key objective 5

"Landbrugsjorden i EU indeholder, hvad der svarer til 51 mia. ton CO2, hvilket er betydelig mere end de drivhusgasser, der årligt udledes af EU-landene."

Den vigtigste målsætning: At fremme bæredygtig udvikling og effektiv forvaltning af naturressourcer som vand, jord og luft, bl.a. ved at mindske afhængigheden af kemikalier.

I denne orientering fokuseres der på jordbunden som en af de vigtigste naturressourcer, der leverer vigtige næringsstoffer samt vand og ilt til planter. Derudover berøres jordbundens sundhedstilstand, og det understreges, at det er vigtigt at have politikker, der fremmer beskyttelsen af jordbunden.

Vi skal bremse tab af biodiversitet og øge biodiversiteten

CAP key objective 6

"Ligesom landbrugsaktivitet er dybt afhængig af forskellige typer biodiversitet, spiller landbruget også en vigtig rolle for bevarelsen af levesteder og arter, der er afhængige af landbrugsområder."

Den vigtigste målsætning: At bidrage til at bremse tabet af biodiversitet, øge biodiversiteten, forbedre økosystemtjenesterne og bevare levesteder og landskaber.

Denne orientering omhandler emnet biodiversitet i EU med særligt fokus på forbindelsen mellem biodiversitet og opdyrkede landskaber og landskabstræk. Da der her er fokus på nogle af de ændringer, der er behov for i landbrugssektoren, forklares det, hvilke relevante værktøjer i den fælles landbrugspolitik der i øjeblikket er til rådighed, og der stilles centrale spørgsmål til, hvordan den fælles landbrugspolitik bør udvikle sig i fremtiden.

Vi skal understøtte generationsskifte

CAP key objective 7

"En levende landbrugssektor har behov for veluddannede og innovative unge landbrugere, der kan imødekomme den samfundsmæssige efterspørgsel fra kvalitetsfødevarer til miljørigtige offentlige goder."

Den vigtigste målsætning: At tiltrække og fastholde unge og nye landbrugere og fremme en bæredygtig erhvervsudvikling i landdistrikterne.

I denne orientering kortlægges de unge landbrugeres udfordringer og behov i EU, og det beskrives, hvordan et mere målrettet system til støtte baseret på behovsvurdering og mere kvantificérbare forventede resultater kan fremme generationsskiftet og i højere grad bidrage til, at unge landbrugere får succes i landbrugssektoren.

Vi skal fremme beskæftigelse, vækst og ligestilling i landdistrikterne

CAP key objective 8

"Den fælles landbrugspolitik spiller en stor rolle i at mindske fattigdom og arbejdsløshed i landdistrikterne. En nylig undersøgelse fra Verdensbanken har vist, at politikken har spillet en positiv rolle i fattigdomsbekæmpelsen."

De vigtigste målsætninger: At understøtte beskæftigelse, vækst, kønslig ligestilling (herunder kvinders job i landbruget), social inklusion og lokal udvikling i landdistrikterne, den cirkulære bioøkonomi og bæredygtigt skovbrug.

I denne orientering undersøges, hvilken rolle den fælles landbrugspolitik spiller for landdistrikternes økonomi, og der ses på, hvordan den indkomststøtte og de udgifter til udvikling af landdistrikterne, der anvendes, bidrager til at holde arbejdsløsheden nede og levestandarden oppe.

Vi skal imødekomme samfundets krav til sunde fødevarer

CAP key objective 9

"Det samlede salg af veterinære antimikrobielle lægemidler i 25 europæiske lande faldt med mere end 35 % fra 2011 til 2018"

De vigtigste målsætninger: At forbedre EU-landbrugets respons på samfundets krav til fødevarer og sundhed, herunder kravene til sikre, sunde og bæredygtige fødevarer, reduktion af madspild, forbedring af dyrevelfærden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens.

I denne orientering fokuseres der på de problemer, der er forbundet med antimikrobiel resistens i husdyrhold, den tætte forbindelse mellem dyrevelfærd, dyresundhed og fødevarebårne sygdomme samt EU-tiltag, der kan støtte landbrugerne og EU-landene i kampen mod antimikrobiel resistens.

Vi skal fremme viden og innovation

CAP key objective 10

"Fremme af vidensudveksling, kurser, rådgivning og innovation er afgørende for at opnå landbrug, skovbrug og landdistrikter, der bygger på intelligente løsninger og bæredygtighed."

De vigtigste målsætninger: At modernisere landbruget og landdistrikterne ved at fremme vidensdeling, innovation og digitalisering og ved at tilskynde landbrugerne til at benytte disse metoder gennem bedre adgang til forskning, innovation, vidensudveksling og kurser.

I denne orientering er der fokus på at modernisere landbruget ved at øge samarbejdet og vidensdelingen og forbedre landbrugsuddannelsen.

Documents

9 OKTOBER 2018
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
English
(1.26 MB - PDF)
Download

30 OKTOBER 2019
CAP specific objective: Increasing competitiveness
English
(1.46 MB - PDF)
Download

25 APRIL 2019
CAP specific objective: Farmer position in value chains
English
(858.73 KB - PDF)
Download

3 APRIL 2019
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
English
(1.27 MB - PDF)
Download

5 DECEMBER 2018
CAP specific objective: Efficient soil management
English
(1.15 MB - PDF)
Download

28 NOVEMBER 2019
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
English
(2.08 MB - PDF)
Download

7 NOVEMBER 2019
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
English
(1.93 MB - PDF)
Download

7 MAJ 2019
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
English
(1.05 MB - PDF)
Download

18 DECEMBER 2018
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
English
(527.8 KB - PDF)
Download

27 SEPTEMBER 2019
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification
English
(1.23 MB - PDF)
Download