Skip to main content
Agriculture and rural development

Hlavní politické cíle nové SPZ

Deset hlavních cílů

V období 2023–2027 se společná zemědělská politika (SZP) bude opírat o deset hlavních cílů. Tyto sociální, environmentální a hospodářské cíle budou základem pro strategické plány SZP jednotlivých států.

The 10 CAP objectives

Těmito cíli jsou:

  • zajištění spravedlivého příjmu pro zemědělce
  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • lepší postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce
  • opatření v oblasti změny klimatu
  • péče o životní prostředí
  • ochrana krajiny a biologické rozmanitosti
  • podpora generační obměny
  • dynamický rozvoj venkovských oblastí
  • zajištění kvality potravin a ochrana zdraví
  • podporu předávání znalostí a inovací

Související informace

Specifické cíle SZP podle jednotlivých zemí

Analýza hlavních cílů politiky

Evropská komise vydala sérii infopřehledů, v nichž těchto 10 cílů podrobně vysvětluje. Infopřehledy shrnují nejdůležitější fakta a politický význam každého z cílů.

Podpora příjmů životaschopných zemědělských podniků

CAP objective 1

„V roce 2017 vydělávali zemědělci v průměru o polovinu méně než v jiných profesích. Přitom ještě před deseti lety to bylo méně jen o třetinu."

Hlavní cíl: podporovat ekonomicky udržitelný zemědělský příjem a odolnost odvětví zemědělství v celé EU s cílem zlepšit dlouhodobé potravinové zabezpečení a zemědělskou rozmanitost, jakož i zajistit hospodářskou udržitelnost zemědělské produkce

Tento infopřehled shrnuje současný stav příjmů zemědělských podniků v EU, úlohu SZP při jejich podpoře a rozdíly mezi zeměmi a odvětvími v EU. Dále uvádí, jaká kombinace opatření je potřebná k dosažení hlavního cíle, kterým je podpora ekonomicky udržitelných příjmů v zemědělství.

Zvýšení konkurenceschopnosti

CAP key objective 2

„Zvyšující se poptávka domácností a průmyslu, která je vyvolaná demografickým vývojem a změnami disponibilních příjmů, zvyšuje tlak na základnu zemědělských zdrojů EU."

Hlavní cíl: posilovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, včetně většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci

Infopřehled popisuje řadu hybných sil a politických nástrojů, jež mohou stimulovat růst produktivity zemědělství EU. Jedná se o výzkumné a inovační programy, nové technologie, rozvoj venkova a infrastruktury, účinné poradenské systémy a průběžnou odbornou přípravu vedoucích pracovníků zemědělských podniků.

Lepší postavení zemědělců v hodnotovém řetězci

CAP key objective 3

„Zemědělství se vyznačuje stagnujícím a nízkým podílem přidané hodnoty v hodnotovém řetězci kvůli vysokým vstupním nákladům, kolísání produkce a začleňování nových služeb.“

Hlavní cíl: lepší postavení zemědělců v hodnotovém řetězci

Tento infopřehled zkoumá, jak může nová SZP posílit postavení zemědělců prostřednictvím takových opatření, jako je intenzivnější spolupráce mezi zemědělci, zvýšení transparentnosti trhů a zajištění účinných mechanismů proti nekalým obchodním praktikám.

Příspěvek ke zmírňování změny klimatu

CAP key obective 4

„Zemědělství EU hraje klíčovou úlohu při plnění závazků Pařížské dohody a realizaci evropských strategií udržitelnosti a bioekonomiky tím, že určuje vyšší cíle, pokud jde o emise skleníkových plynů.“

Hlavní cíl: přispívat ke zmírňování změny klimatu a adaptaci na tuto změnu, mimo jiné snižováním emisí skleníkových plynů a podporou ukládání uhlíku, a zároveň podporovat udržitelnou energetiku

Infopřehled hodnotí úlohu zemědělství při snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím nových technik zemědělského hospodaření a hospodaření s půdou. Kromě toho zkoumá riziko změny klimatu pro zemědělství.

Efektivní hospodaření s přírodními zdroji

CAP key objective 5

„Zemědělská půda v EU váže ekvivalent 51 miliard tun CO2, což je podstatně více než objem skleníkových plynů, které každoročně vypouštějí členské státy EU.“

Hlavní cíl: podporovat udržitelný rozvoj a účinné hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší, a to i snížením závislosti na chemických látkách

Infopřehled se zaměřuje na půdu jako jeden z nejvýznamnějších přírodních zdrojů, který slouží jako zásobárna základních živin, vody a kyslíku pro rostliny. Zkoumá rovněž obavy ohledně kvality půdy a zdůrazňuje význam politik na její ochranu.

Zastavení úbytku biologické rozmanitosti a obrat v tomto trendu

CAP key objective 6

„Zemědělská činnost je silně závislá na různých typech biologické rozmanitosti, ale stejně tak hraje důležitou úlohu při ochraně přírodních stanovišť a druhů závislých na obhospodařované půdě.“

Hlavní cíl: přispívat k tomu, aby se úbytek biologické rozmanitosti zastavil a aby v něm nastal zvrat, posilovat ekosystémové služby a zachovávat stanoviště a jednotlivé typy krajiny

Infopřehled pojednává o biologické rozmanitosti v EU a zaměřuje se zejména na její propojení s hospodářskou krajinou a krajinnými prvky. S ohledem na toto zaměření podává přehled změn, které je potřeba v zemědělském odvětví provést, vysvětluje příslušné nástroje SZP, které jsou v současné době k dispozici, a klade si klíčové otázky ohledně budoucího vývoje SZP.

Generační obměna

CAP key objective 7

„Dynamický zemědělský sektor potřebuje vzdělané a inovativní mladé zemědělce, kteří reagují na společenskou poptávku, od kvalitních potravin až po ekologické veřejné statky.“

Hlavní cíl: získávat a udržet mladé zemědělce a nové zemědělce a usnadňovat udržitelný rozvoj podnikání ve venkovských oblastech

Infopřehled uvádí výzvy a potřeby mladých zemědělců v EU a nastiňuje, jak může cílenější systém podpory na základě posouzení potřeb a přesněji kvantifikovaných výsledků, jichž má být dosaženo, stimulovat generační obměnu a napomoci úspěchu mladých zemědělců v tomto odvětví.

Růst, vytváření pracovních míst a rovnost ve venkovských oblastech

CAP key objective 8

„SZP sehrává důležitou úlohu při zmírňování některých důsledků nezaměstnanosti a chudoby ve venkovských oblastech. Nedávná studie Světové banky ukázala pozitivní úlohu této politiky při snižování chudoby.“

Hlavní cíl: podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně zapojování žen do zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, jakož i oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů

Infopřehled zkoumá roli SZP v ekonomice venkovských oblastí a zabývá se tím, jak podpora příjmu a výdaje na rozvoj venkova pomáhají udržet míru zaměstnanosti a životní úroveň.

Reakce na společenskou poptávku ohledně potravin a zdraví

CAP key objective 9

„Celkový prodej veterinárních antimikrobik ve 25 evropských zemích se mezi lety 2011 a 2018 snížil o více než 35 %.“

Hlavní cíl: zlepšovat reakci zemědělství Unie na společenskou poptávku týkající se potravin a zdraví, včetně vysoce kvalitních, bezpečných a výživných potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem, omezit plýtvání potravinami, jakož i zlepšit životní podmínky zvířat a eliminovat antimikrobiální rezistenci

Infopřehled se zaměřuje na výzvy, které představuje antimikrobiální rezistence (AMR) v chovu zvířat, na úzké vazby mezi dobrými životními podmínkami zvířat, zdravím zvířat a nemocemi z potravin a na opatření EU, která mohou podpořit zemědělce a země EU v boji proti antimikrobiální rezistenci.

Podpora předávání znalostí a inovací

CAP key objective 10

„Podpora výměny znalostí, odborné přípravy, poradenství a inovací je klíčem k zajištění inteligentního a udržitelného zemědělství, lesnictví a venkovských oblastí.“

Hlavní cíl: modernizovat zemědělství a venkovské oblasti podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace a podporou zemědělců v jejich využívání, a to díky lepšímu přístupu k výzkumu, inovacím, výměně znalostí a odborné přípravě

Tento infopřehled se zaměřuje na to, jak modernizovat zemědělství prostřednictvím intenzivnější spolupráce a sdílení znalostí a lepší odborné přípravy v oblasti zemědělství.

Documents

9 ŘÍJEN 2018
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
English
(1.26 MB - PDF)
Stáhnout

30 ŘÍJEN 2019
CAP specific objective: Increasing competitiveness
English
(1.46 MB - PDF)
Stáhnout

25 DUBEN 2019
CAP specific objective: Farmer position in value chains
English
(858.73 KB - PDF)
Stáhnout

3 DUBEN 2019
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
English
(1.27 MB - PDF)
Stáhnout

5 PROSINEC 2018
CAP specific objective: Efficient soil management
English
(1.15 MB - PDF)
Stáhnout

28 LISTOPAD 2019
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
English
(2.08 MB - PDF)
Stáhnout

7 LISTOPAD 2019
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
English
(1.93 MB - PDF)
Stáhnout

7 KVĚTEN 2019
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
English
(1.05 MB - PDF)
Stáhnout

18 PROSINEC 2018
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
English
(527.8 KB - PDF)
Stáhnout

27 ZÁŘÍ 2019
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification
English
(1.23 MB - PDF)
Stáhnout