Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Najważniejsze cele polityczne WPR na lata 2023–2027

Dziesięć najważniejszych celów

W latach 2023–2027 wspólna polityka rolna (WPR) opiera się na dziesięciu kluczowych celach. Cele te dotyczą spraw społecznych, środowiskowych i gospodarczych i stanowią podstawę opracowywania przez kraje UE planów strategicznych WPR.

Cele te są następujące:

 • zapewnienie rolnikom godziwych dochodów
 • zwiększenie konkurencyjności
 • poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym
 • przeciwdziałanie zmianie klimatu
 • dbanie o środowisko
 • zachowanie krajobrazów i różnorodności biologicznej
 • wsparcie wymiany pokoleń
 • dynamiczny rozwój obszarów wiejskich
 • ochrona jakości żywności i zdrowia
 • promowanie transferu wiedzy i innowacyjności.

Dodatkowe informacje

Cele szczegółowe WPR w podziale na kraje

Analiza najważniejszych celów polityki

Komisja Europejska przygotowała serię notatek, które mają wyjaśniać, na czym polega każdy z dziesięciu celów. Podsumowano w nich główne fakty dotyczące każdego z celów i jego znaczenie polityczne.

Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych

CAP objective 1

W 2017 r. rolnicy zarabiali przeciętnie prawie połowę kwoty, którą można zarobić w innych zawodach – to wzrost z jednej trzeciej dziesięć lat temu.

Główny cel: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej UE w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej

W notatce przeanalizowano obecną sytuację w zakresie dochodów gospodarstw rolnych w UE, rolę WPR we wspieraniu dochodu oraz różnice między krajami i sektorami w UE. Ponadto omówiono, jakie połączenie środków jest potrzebne, aby osiągnąć najważniejszy cel wspierania godziwych dochodów gospodarstw rolnych.

Zwiększenie konkurencyjności

CAP key objective 2

Presja na bazę zasobów rolnych w UE rośnie ze względu na rosnący popyt na żywność i popyt przemysłowy, co z kolei wynika ze zmian demograficznych i zmian w dochodach ludności.

Główny cel: zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację

W notatce przedstawiono szereg czynników i narzędzi polityki, które mogą przyczynić się do wzrostu wydajności w rolnictwie UE, takich jak programy badawczo-innowacyjne, nowe technologie, rozwój obszarów wiejskich i infrastruktura, skuteczne systemy doradztwa oraz ciągłe doskonalenie zawodowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne.

Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości

CAP key objective 3

Rolnictwo charakteryzuje się stałym i niskim udziałem w wartości dodanej łańcucha wartości w związku z wysokimi kosztami nakładów, wahaniami w produkcji i włączeniem nowych usług.”

Główny cel: poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości

W notatce przeanalizowano, w jaki sposób WPR na lata 2023–2027 rolna może wzmocnić pozycję rolników za pomocą takich środków jak zacieśnienie współpracy między rolnikami, zwiększenie przejrzystości rynku i zapewnienie skutecznych mechanizmów zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.

Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu

CAP key obective 4

Rolnictwo w UE ma odegrać ważną rolę w realizacji zobowiązań umowy paryskiej i strategii UE dotyczących zrównoważonego rozwoju i biogospodarki – ma pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Główny cel: przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, w tym poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i zwiększanie sekwestracji dwutlenku węgla, a także promowanie zrównoważonej energii

W notatce przeanalizowano rolę rolnictwa w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych dzięki nowym technikom rolnym i technikom gospodarowania glebą. Ponadto przeanalizowano ryzyko, jakie zmiana klimatu stwarza dla rolnictwa.

Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

CAP key objective 5

Gleby rolne w UE zawierają ekwiwalent 51 mld ton dwutlenku węgla, czyli znacznie więcej niż gazy cieplarniane emitowane co rok do atmosfery przez kraje UE.

Główny cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze, w tym poprzez ograniczanie uzależnienia od środków chemicznych

Głównym tematem notatki jest gleba jako jeden z najważniejszych zasobów naturalnych, dostarczający niezbędnych składników odżywczych, wody, tlenu i wsparcia dla roślin. Przeanalizowano również kwestie związane ze stanem gleby i zwrócono uwagę na możliwości wspierania ochrony gleb.

Zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej

CAP key objective 6

Działalność rolnicza zależy w dużym stopniu od różnorodności biologicznej, a równocześnie odgrywa ona ważną rolę w ochronie siedlisk i gatunków zależnych od gruntów rolnych.

Główny cel: przyczynianie się do powstrzymania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu

W notatce omówiono kwestie różnorodności biologicznej w UE ze szczególnym naciskiem na jej powiązania z krajobrazami rolniczymi i elementami krajobrazu. Przedstawiono niektóre ze zmian niezbędnych w sektorze rolnym, objaśniono odpowiednie dostępne obecnie narzędzia wspólnej polityki rolnej, a także poruszono najważniejsze kwestie dotyczące kierunku przyszłego rozwoju WPR.

Wymiana pokoleń

CAP key objective 7

W dobrze prosperującym sektorze rolnym niezbędni są wykwalifikowani i innowacyjni młodzi rolnicy, którzy zareagują na potrzeby społeczne – od wysokiej jakości żywności po środowiskowe dobra publiczne.

Główny cel: przyciąganie i wspieranie młodych rolników i nowych rolników oraz ułatwianie rozwoju zrównoważonej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

W notatce określono wyzwania i potrzeby młodych rolników w UE oraz przedstawiono, w jaki sposób bardziej ukierunkowany system wsparcia, oparty na ocenie potrzeb i bardziej wymiernych oczekiwanych wynikach, może stymulować wymianę pokoleń i wspierać młodych rolników w osiągnięciu sukcesu w sektorze rolnym.

Zatrudnienie, wzrost gospodarczy i równość na obszarach wiejskich

CAP key objective 8

WPR odgrywa ważną rolę w łagodzeniu niektórych problemów związanych z bezrobociem i ubóstwem na obszarach wiejskich. Niedawne badanie Banku Światowego wykazało pozytywną rolę polityki w ograniczaniu ubóstwa.

Główny cel: promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, równouprawnienia płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, a także biogospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa

W notatce przeanalizowano rolę WPR w gospodarce wiejskiej oraz wpływ wsparcia dochodu i wydatków w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich na utrzymanie stopy zatrudnienia i poziomu życia.

Reagowanie na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia

CAP key objective 9

Łączna sprzedaż weterynaryjnych leków przeciwdrobnoustrojowych w 25 krajach europejskich spadła w latach 2011–2018 o ponad 35 proc.

Główny cel: poprawa reagowania rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym w zakresie żywności wysokiej jakości, bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i produkowanej w zrównoważony sposób, oraz w zakresie zmniejszenia marnowania żywności, zwiększenia dobrostanu zwierząt i zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

W notatce skupiono się na wyzwaniach związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe w hodowli zwierząt, na relacjach między dobrostanem zwierząt, zdrowiem zwierząt i chorobami przenoszonymi przez żywność, oraz na działaniach UE, które mogą pomóc rolnikom i krajom UE w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Promowanie transferu wiedzy i innowacyjności

CAP key objective 10

Wsparcie na rzecz doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy i innowacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia inteligentnego i zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Główny cel: modernizacja rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez sprzyjanie rozwojowi wiedzy, innowacji i cyfryzacji oraz ich upowszechnianie, a także zachęcanie rolników do ich wykorzystywania – dzięki lepszemu dostępowi do badań, innowacji, wymiany wiedzy i odpowiednich szkoleń

Tematem notatki jest modernizacja rolnictwa przez zacieśnienie współpracy i wymianę wiedzy oraz poprawę w dziedzinie kształcenia rolników.

Dokumenty

9 PAŹDZIERNIKA 2018
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
30 PAŹDZIERNIKA 2019
CAP specific objective: Increasing competitiveness
25 KWIETNIA 2019
CAP specific objective: Farmer position in value chains
3 KWIETNIA 2019
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
5 GRUDNIA 2018
CAP specific objective: Efficient soil management
28 LISTOPADA 2019
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
7 LISTOPADA 2019
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
7 MAJA 2019
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
18 GRUDNIA 2018
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
27 WRZEŚNIA 2019
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification

Wydarzenia

 • Wystawy
 • piątek 26 lipca 2024 r., godz. 09:00 - poniedziałek 29 lipca 2024 r., godz. 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Wydarzenie zewnętrzne

Aktualności