Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Strategiska GJP-planer

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) för perioden 2023–27 följer en prestanda- och resultatbaserad strategi som bygger på tio mål som ska ligga till grund för EU-ländernas strategiska planer inom jordbrukspolitiken. Där ingår dels riktade insatser för att tillgodose specifika behov, dels åtgärder för att uppfylla EU-omfattande mål.

Överblick

Den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–27 trädde i kraft den 1 januari 2023. Den utgjorde startskottet för genomförandet av de 28 godkända GJP-planerna i 27 EU-länder (alla länder har en plan utom Belgien som har två planer, en för Flandern och en för Vallonien).

I november 2023 offentliggjorde kommissionen en bedömning av hur de strategiska GJP-planerna uppfyllt GJP-målen. Rapporten bygger på uppgifterna i dessa planer och på en kvalitetsbedömning av de potentiella effekterna av EU-ländernas val. Den preliminära bedömningen sammanfattar de totala sammanlagda bidragen från de interventioner som EU-länderna planerar för att uppfylla de specifika GJP-målen samt den gröna givens mål (sex EU-omfattande mål) vad gäller

 • skäliga inkomster för jordbrukare och en levande landsbygd
 • miljö- och klimatpolitik
 • social hållbarhet och samhälleliga förväntningar som djurskydd.

I rapporten konstateras också att det på vissa områden överlag borde ha införts högre mål eller mer optimala strategier i planerna.

Bedömning

23 NOVEMBER 2023
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Studier

Kommissionens bedömning bygger på studier som genomförts av ett externt organ:

Bedömningen bygger också på kommissionens översikt över de godkända GJP-planerna: 

Mer information hittar du i presentationen av studien Mapping and analysis of CAP Strategic Plans och ett faktablad (i pdf-format).

De strategiska GJP-planerna per land

Under länkarna hittar du de strategiska GJP-planerna som EU-kommissionen godkänt för varje EU-land, inklusive alla dokument om det formella godkännandeförfarandet.

CSP overview facts and figures
Publikationer av allmän karaktär26 juni 2023
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Bakgrund

Vad är de strategiska GJP-planerna?

EU-länderna ska genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023–27 genom nationella strategiska GJP-planer. I GJP-planerna ingår ett brett spektrum av riktade insatser som är anpassade till varje EU-lands särskilda behov. Dessa ska samtidigt ge påtagliga resultat när det gäller de EU-omfattande målen och bidra till målen för den europeiska gröna given.

Kommissionen bedömde om ländernas strategiska GJP-planer bidrog till och var förenliga med EU-lagstiftningen och EU:s klimat- och miljöåtaganden, bland annat de som gjorts inom från jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald.

Kommissionen gav EU-länderna kontinuerligt stöd under arbetet med att utarbeta de strategiska GJP-planerna för att uppnå att:

 • EU-länderna drar full nytta av den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–27 och dess instrument för att stödja sina jordbrukare i övergången till mer hållbara livsmedelssystem.
 • Varje strategisk GJP-plan innehåller en interventionsstrategi som beskriver hur varje EU-land kommer att använda den gemensamma jordbrukspolitikens instrument för att uppfylla dess mål på ett sätt som är förenligt med ambitionerna för den gröna given.

Läs mer

Analys av de politiska målen

Tidslinje

 1. Den 1 januari 2023

  lanserades den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–27 genom att de 27 EU-länderna började genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken.

 2. Den 14 december 2022

  godkändes alla de 28 strategiska planerna (en för varje EU-land och två för Belgien) av kommissionen. Det blev startskottet för den nya gemensamma jordbrukspolitiken som lanserades den 1 januari 2023.

 3. Den 31 maj 2022

  var sista dagen för kommissionen att skicka ut observationsbrev om samtliga 28 utkast till strategiska GJP-planer som EU-länderna lämnat in. 

 4. Den 31 december 2022

  var sista dagen för de 27 EU-länderna att lämna in sina strategiska planer.

 5. Den 31 december 2020

  var sista dagen för kommissionen att utfärda skräddarsydda rekommendationer för varje lands strategiska GJP-plan.

Rättslig grund

Godkännandeförfarandet utgick från de kriterier som fastställts i förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer).

Dokument

23 NOVEMBER 2023
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19 APRIL 2023
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14 DECEMBER 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19 JULI 2022
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1 APRIL 2022
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18 DECEMBER 2020
Kommunikation: Kommissionens rekommendationer till medlemsstaterna när det gäller deras strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken
18 DECEMBER 2020
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17 DECEMBER 2020
Staff working document - Analysis of links between CAP reform and green deal
7 MAJ 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal

Evenemang