Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Plany strategiczne WPR

WPR na lata 2023–2027 zakłada podejście oparte na efektywności i wynikach, skoncentrowane na dziesięciu celach, które wyznaczają ramy planów strategicznych WPR krajów UE. Łączą one ukierunkowane interwencje służące zaspokojeniu szczególnych potrzeb i realizacji celów na szczeblu UE.

W skrócie

Wspólna polityka rolna (WPR) na lata 2023–2027 weszła w życie 1 stycznia 2023 r. Rozpoczęto wtedy realizację 28 zatwierdzonych planów strategicznych WPR w 27 krajach UE (każdy kraj UE ma jeden plan strategiczny, z wyjątkiem Belgii, która ma jeden plan dla Flandrii i jeden dla Walonii).

W listopadzie 2023 r. Komisja Europejska opublikowała ocenę realizacji celów WPR w ramach planów strategicznych WPR. Opiera się ona na informacjach zawartych w krajowych planach WPR, jak również na jakościowej ocenie potencjalnych skutków wyborów dokonanych przez państwa członkowskie. W tej wstępnej ocenie podsumowano łączny wkład interwencji planowanych przez kraje UE w realizację celów szczegółowych WPR i sześciu unijnych celów Zielonego Ładu dotyczących:

 • sprawiedliwszych dochodów dla rolników i utrzymania dynamiki obszarów wiejskich
 • działań na rzecz środowiska i klimatu
 • zrównoważonego rozwoju i oczekiwań społecznych, takich jak dobrostan zwierząt.

W sprawozdaniu wskazano również obszary, w których plany mogłyby jako całość zakładać ambitniejsze lub optymalne podejście.

Ocena

23 LISTOPADA 2023
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Analizy

Ocena Komisji opiera się na badaniach przeprowadzonych przez podmiot zewnętrzny:

Ocena opiera się również na przeprowadzonym przez Komisję przeglądzie zatwierdzonych krajowych dokumentów strategicznych: 

Dodatkowe informacje są dostępne w prezentacji na temat mapowania i analizy planów strategicznych WPR oraz w zestawieniu informacji (PDF).

Plany strategiczne WPR poszczególnych krajów

Linki poniżej prowadzą do stron z informacjami na temat: 

 • strategicznych planów WPR zatwierdzonych przez Komisję Europejską dla wszystkich krajów UE, 
 • dokumentów związanych z procesem oficjalnego zatwierdzenia oraz
 • rocznych sprawozdań z realizacji celów.

Za pomocą tych sprawozdań Komisja Europejska monitoruje realizację celów, wydatki oraz rezultaty osiągnięte przez kraje UE dzięki strategicznym planom WPR. Co roku do 15 lutego kraje UE są zobowiązane do składania własnych sprawozdań z realizacji celów za poprzedni rok.

CSP overview facts and figures
Publikacje ogólne26 czerwca 2023
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Kontekst

Plany strategiczne WPR

Kraje UE wdrażają WPR na lata 2023–2027 za pomocą swojego krajowego planu strategicznego WPR. Każdy taki plan przewiduje rozmaite ukierunkowane interwencje służące zaspokojeniu szczególnych potrzeb danego kraju UE i osiągnięciu wymiernych rezultatów odpowiadających celom wyznaczonym na poziomie UE, a jednocześnie przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

W ramach procesu oficjalnego zatwierdzenia Komisja oceniała, czy plany strategiczne WPR krajów UE przyczyniają się do stosowania unijnych przepisów i zobowiązań dotyczących klimatu i środowiska, w tym tych określonych w strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności, oraz czy są z nimi zgodne.

Komisja wspierała kraje UE podczas opracowywania przez nie planów strategicznych WPR.

 • Kraje UE w pełni wykorzystują WPR na lata 2023–2027 i jej instrumenty do wspierania rolników w przechodzeniu na bardziej zrównoważone systemy produkcji żywności.
 • Każdy plan strategiczny WPR zawiera strategię interwencji wyjaśniającą, w jaki sposób poszczególne kraje UE wykorzystają instrumenty WPR do osiągnięcia celów WPR, zgodnie z ambitnymi założeniami Zielonego Ładu.

Więcej informacji

Analiza celów polityki

Kalendarium

 1. 1 stycznia 2023 r.

  Wejście w życie wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 i rozpoczęcie realizacji planów strategicznych WPR w 27 krajach UE

 2. 14 grudnia 2022 r.

  Zatwierdzenie przez Komisję Europejską wszystkich 28 planów strategicznych (po jednym dla każdego kraju UE i dwóch dla Belgii) oznacza początek wdrażania nowej wspólnej polityki rolnej, zaplanowany na 1 stycznia 2023 r.

 3. Do 31 maja 2022 r.

  Komisja zakończyła wysyłanie pism z uwagami dotyczącymi wszystkich 28 projektów planów strategicznych WPR przedłożonych przez kraje UE. 

 4. 31 grudnia 2022 r.

  Termin przedłożenia planów strategicznych WPR przez 27 krajów UE.

 5. Do 31 grudnia 2020 r.

  Komisja przedstawiła każdemu z krajów UE skrojone na miarę zalecenia dotyczące planu strategicznego w zakresie wspólnej polityki rolnej.

Podstawa prawna

Proces zatwierdzania opierał się na kryteriach określonych w rozporządzeniu (UE) 2021/2115 ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez kraje UE w ramach wspólnej polityki rolnej (plany strategiczne WPR).

Dokumenty

23 LISTOPADA 2023
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19 KWIETNIA 2023
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14 GRUDNIA 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19 LIPCA 2022
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1 KWIETNIA 2022
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18 GRUDNIA 2020
Komunikacja: Zalecenia Komisji dla państw członkowskich dotyczące ich planów strategicznych WPR
18 GRUDNIA 2020
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17 GRUDNIA 2020
Staff working document – Analysis of links between CAP reform and green deal
7 MAJA 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal