Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Strategische GLB-plannen

Het GLB 2023-2027 volgt een op prestaties en resultaten gebaseerde aanpak rond tien doelstellingen die het kader vormen van de strategische GLB-plannen van de EU-landen. Die plannen zijn een combinatie van gerichte interventies waarmee zowel op specifieke behoeften wordt ingespeeld als doelstellingen op EU-niveau worden verwezenlijkt.

In een notendop

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor 2023-2027 is op 1 januari 2023 in werking getreden. Dit was het begin van de uitvoering van de 28 goedgekeurde strategische GLB-plannen in 27 EU-landen (de EU-lidstaten hebben elk één strategisch plan, behalve België, dat één plan heeft voor Vlaanderen en één voor Wallonië).

In november 2023 publiceerde de Europese Commissie een beoordeling van de resultaten van de strategische GLB-plannen bij het halen van de GLB-doelstellingen. Het verslag is gebaseerd op de gegevens uit de plannen en op de kwalitatieve beoordeling van de mogelijke gevolgen van de keuzes die de EU-lidstaten maken. In deze voorlopige beoordeling worden de gecombineerde bijdragen samengevat van de interventies die de EU-landen hebben gepland om de specifieke GLB-doelstellingen en de zes EU-brede Green Deal-doelstellingen te verwezenlijken:

 • een eerlijker inkomen voor landbouwers en het levendig houden van plattelandsgebieden
 • milieu- en klimaatbescherming
 • sociale duurzaamheid en maatschappelijke verwachtingen zoals dierenwelzijn

In het verslag worden ook gebieden erkend waarvoor de plannen gezamenlijk een hoger ambitieniveau hadden kunnen vertonen of een meer optimale aanpak hadden kunnen nastreven.

Beoordeling

23 NOVEMBER 2023
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Studie

De beoordeling van de Commissie is gebaseerd op een studie die door een externe instantie is uitgevoerd:

De beoordeling bouwt ook voort op het overzicht van de Commissie van de goedgekeurde strategische GLB-plannen: 

Aanvullende informatie is beschikbaar in een presentatie over het in kaart brengen en analyseren van strategische GLB-plannen en een factsheet (pdf).

Strategische GLB-plannen per land

De links leiden naar: 

 • het overzicht van het strategisch GLB-plan dat door de Europese Commissie voor het betrokken EU-land zijn goedgekeurd 
 • de documenten betreffende de formele goedkeuringsprocedure
 • de jaarlijkse prestatieverslagen

In deze verslagen monitort de Europese Commissie de prestaties, uitgaven, output en resultaten die de EU-landen dankzij hun strategische GLB-plannen hebben behaald. De EU-landen moeten hun jaarlijks prestatieverslag, dat betrekking heeft op de resultaten van het voorgaande jaar, uiterlijk op 15 februari indienen,.

CSP overview facts and figures
Algemene publicaties26 juni 2023
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Achtergrond

Rol van de strategische GLB-plannen

De EU-landen voeren het GLB 2023-2027 uit door middel van een strategisch GLB-plan, dat op nationaal niveau is opgesteld. Elk plan bevat allerlei gerichte “interventies” die in de specifieke behoeften van het desbetreffende EU-land voorzien en tastbare resultaten moeten opleveren die bijdragen aan doelstellingen op EU-niveau én aan de Europese Green Deal.

Tijdens het goedkeuringsproces ging de Commissie na of de strategische GLB-plannen van de EU-landen bijdragen aan en in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving en -verbintenissen op het gebied van klimaat en milieu, waaronder die van de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie.

De Commissie heeft de lidstaten bij de opstelling van hun strategisch GLB-plan bijgestaan, zodat:

 • de EU-landen ten volle van het GLB 2023-2027 en de bijbehorende instrumenten kunnen profiteren om hun landbouwers te ondersteunen bij de transitie naar meer duurzaamheid in onze voedselsystemen;
 • elk strategisch GLB-plan een interventiestrategie bevat waarin wordt toegelicht hoe het betrokken EU-land de GLB-instrumenten zal gebruiken om de GLB-doelstellingen te verwezenlijken in lijn met de ambities van de Green Deal.

Meer informatie

Analyse van de beleidsdoelstellingen

Tijdlijn

 1. 1 januari 2023

  Inwerkingtreding van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-27 met het begin van de uitvoering van de strategische GLB-plannen in de 27 EU-landen.

 2. 14 december 2022

  De goedkeuring van alle 28 strategische plannen (één voor elk EU-land en twee voor België) door de Commissie luidt het begin van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid in, dat gepland staat voor 1 januari 2023.

 3. Uiterlijk 31 mei 2022

  De Commissie stuurt brieven met opmerkingen over alle 28 ontwerpen van strategische GLB-plannen die de EU-landen hebben ingediend. 

 4. 31 december 2022

  Termijn waarbinnen de 27 EU-lidstaten hun strategische GLB-plannen moeten indienen.

 5. Uiterlijk 31 december 2020

  De Commissie geeft elk EU-land aanbevelingen op maat met betrekking tot zijn strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Rechtsgrondslag

Het goedkeuringsproces was gebaseerd op de criteria van Verordening (EU) 2021/2115 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de EU-landen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen).

Documenten

23 NOVEMBER 2023
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19 APRIL 2023
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14 DECEMBER 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19 JULI 2022
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1 APRIL 2022
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18 DECEMBER 2020
Communicatie: Aanbevelingen van de Commissie aan de lidstaten met betrekking tot hun strategisch GLB-plan
18 DECEMBER 2020
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17 DECEMBER 2020
Staff working document – Analysis of links between CAP reform and green deal
7 MEI 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal